Zasady udostępniania

Podstawowe informacje dla użytkowników
Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Materiały archiwalne udostępniane są bezpłatnie w pracowni naukowej Archiwum po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnianie archiwaliów jest dopuszczalne za zgodą Rektora Akademii Muzycznej na potrzeby udokumentowanych prac naukowych. Osoba zamierzająca korzystać z akt zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgłoszeniowy

 


 

1. W celu uzyskania dostępu do akt konieczne jest pismo z uczelni, instytucji kierującej badaniami lub zaświadczenie z podpisem promotora;

2. Dokumentacja archiwalna udostępniana jest w obecności pracownika wyłącznie w pracowni naukowej Archiwum;

3. Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych wymagana jest pisemna zgoda Rektora Akademii Muzycznej;

4. Podczas korzystania z archiwaliów w pracowni zabrania się:

• dokonywania jakichkolwiek wpisów na dokumentacji;
• sporządzania notatek na dokumentach;
• wyjmowania dokumentów i zmieniania układu akt;
• spożywania posiłków na terenie pracowni;
• zakłócania pracy innych użytkowników pracowni;
• udostępniania dokumentacji innym osobom.

Skip to content