Formularze do pobrania

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Pismo – wyłączenie nawilżania w Auli Nova

 


 

Kliknij, aby przejść do strony:

Sprawy pracownicze

Umowy cywilno-prawne

 


 

Formularz organizacji koncertu i innych projektów
Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie: ustanowienia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich
Zlecenie na druk materiałów poligraficznych

 


 

Wzór sprawozdania do MNiSW 2020
Wzór sprawozdania z programów badawczych za rok 2020
Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

 


 

Druki planów zajęć
Sylabus – wzór
Grupy studenckie – lista do pobrania i uzupełnienia
Protokół zaliczenia

Ewidencja obecności (.doc)  / Ewidencja obecności (.pdf)
Ewidencja obecności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć
Karta hospitacji zajęć dydaktycznych

 


 

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych

2018 w sprawie: trybu postępowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie i informacja o prowadzeniu własnej działalności

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 9/2018 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Wniosek o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie zmieniające