Formularze do pobrania

Formularz organizacji wydarzenia (koncert, warsztaty, konferencja) należy wypełnić i przesłać przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem na adres: projekty@amuz.edu.pl:

Formularz organizacji koncertu WORD

Formularz organizacji koncertu PDF

Formularz organizacji warsztatów, konferencji, itp. WORD

 

Plakaty do publikacji na stronie internetowej powinny być nadsyłane w formacie JPG i wielkości 300-500 KB.

 


W związku z obowiązującą w naszej Uczelni procedurą mającą na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w Auli Nova (ze względu na organy firmy Schuke), która odbywa się codziennie w godzinach 15.00-16.00 oraz 22.00-9.00 – wyłączenie systemu nawilżania w w/w godzinach z tytułu prób, koncertów, nagrań, egzaminów etc. będzie możliwe wyłącznie po złożeniu załączonego pisma i uzyskaniu pisemnej zgody Pana Prorektora prof. dr hab. Sławomira Kamińskiego. Dokument należy dostarczyć do p. Janusza Jakobsze (jjakobsze@amuz.edu.pl), który bezpośrednio zajmuje się wyłączaniem nawilżania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Pismo – wyłączenie nawilżania w Auli Nova

 


Sprawy pracownicze (KLIK)

Umowy cywilno-prawne (KLIK)

 


Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie: ustanowienia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich

Zlecenie na druk materiałów poligraficznych

 


Wzór sprawozdania do MNiSW 2020
Wzór sprawozdania z programów badawczych za rok 2020

 


Ewidencja obecności – arkusz pusty do pobrania

Druki planów zajęć

 

Plan – zajęcia indywidualne PDF

Plan zajęć – zajęcia indywidualne DOC

Plan – zajęcia zbiorowe PDF

Plan zajęć – zajęcia zbiorowe DOC

 

Sylabus

Grupy studenckie – lista do pobrania i uzupełnienia

Protokół zaliczenia

Ewidencja obecności DOC

Ewidencja obecności PDF

Ewidencja obecności – lista obecności studentów DOC

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć

Karta hospitacji zajęć dydaktycznych

 


Rozliczenie godzin ponadwymiarowych

2018 w sprawie: trybu postępowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie i informacja o prowadzeniu własnej działalności

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2020/2021 – Oświadczenie osoby korzystającej z infrastruktury Uczelni

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 9/2018 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Wniosek o udzielenie zamówienia (8.12.2021) DOC

Załącznik nr 2 – Wniosek o udzielenie zamówienia (8.12.2021) PDF

Załącznik nr 3 – Oświadczenie zmieniające


Wniosek o przyznanie środków finansowych na rok 2024

Skip to content