Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Nazwa zadania:

Moniuszko redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022”.

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł.
Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.

Strona projektu


 

Nazwa zadania:

Zakup skanera wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia infrastruktury umożliwiającej archiwizację dziedzictwa narodowego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Wartość finansowania lub dofinansowania: 60 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 225 000,00 zł

Dokumenty gromadzone w Archiwum Akademii stanowią bogate źródło informacji na temat historii Polski w różnorodnych aspektach: społeczno-kulturowym, gospodarczym oraz różnych wymiarach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Zatem niezwykle ważna jest ich ochrona. Szczególnie jest to ważne teraz, kiedy obowiązują przepisy nakazujące ochronę zasobów archiwalnych jako dziedzictwa narodowego, a także świadomość, że dokumenty i publikacje z ostatnich 150 lat są skazane na bezpowrotną zagładę z powodu destrukcji, powodowanej przez kwaśny papier.

Znaczące wsparcie dla ochrony, renowacji, badań i promocji zasobów archiwum może zapewnić digitalizacja, czyli przetwarzanie materiałów analogowych na formę cyfrową metodą skanowania lub fotografowania oraz dalsza obróbka komputerowa otrzymanych obrazów do postaci, która umożliwia ich udostępnianie. Digitalizacja w pewien sposób zatrzymuje proces rozkładu archiwaliów i zabezpiecza znajdujące się na nich informacje, a tym samym pozwala na ich swobodne udostępnianie szerokiemu gronu zainteresowanych: historyków, pedagogów, uczniów i studentów, osób poszukujących informacji w celach urzędowych, a także osób zajmujących się badaniem dziejów swojej rodziny czy miejscowości. Digitalizacja jest więc istotnym środkiem służącym do zapewnienia szerszego dostępu do dorobku kulturowego i jego szerszego jego wykorzystania.

Materiały cyfrowe będą mogły być ponownie wykorzystywane i będą mogły znaleźć zastosowanie w materiałach dydaktycznych i edukacyjnych, filmach dokumentalnych, turystyce, grach, animacjach i narzędziach projektowych, z zastrzeżeniem pełnego poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych. Digitalizacja i szerszy dostęp do zasobów kulturowych stwarzają ogromne możliwości gospodarcze i stanowią konieczny warunek dalszego rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Europy oraz jej obecności branżowej w tym obszarze.

Każdy projekt digitalizacyjny umożliwi nie tylko dostęp do wersji cyfrowej zeskanowanych dokumentów, ale również związany jest z tworzeniem systemu metadanych. Metadane umożliwią szeroki dostęp do zbiorów cyfrowych i informacji o nich. Stworzenie zunifikowanego opisu zasobów w formie elektronicznej jest podstawą zbudowania systemu zintegrowanego dostępu do zbiorów.

 

Tablica informująca o dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, zawiera symbole narodowe - flagę Polski i godło Polski na białym tle, nad nazwą programu


 

Nazwa zadania:

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam/18-25.09.2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam w 100-rocznicę urodzin Patronki Konkursu został dofinansowany w ramach programu rządowego Edukacja artystyczna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 225 000,00 zł

 

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu po raz piąty organizuje Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam. Konkurs odbędzie się w 100. rocznicę urodzin Patronki Konkursu – ikony polskiej pianistyki. Główną ideą Konkursu jest stworzenie platformy dla młodych, utalentowanych pianistów z całego świata do prezentacji i oceny ich artystycznego kunsztu oraz pomoc w rozpoczęciu i rozwijaniu muzycznej kariery. Konkurs przyczyni się do propagowania twórczości polskich kompozytorów, polskiej kultury muzycznej i jej narodowego dziedzictwa. Ma duże znaczenie edukacyjne, dla rozwoju muzycznego uczniów i studentów oraz  kształtowania szeroko pojętych gustów społecznych. Konkurs rozpocznie się 18.09.2022 recitalem Krzysztofa Książka – zwycięzcy IV edycji Konkursu, a zakończy koncertem laureatów 25.09.2022 r. Konkurs będzie trzyetapowy, a występy uczestników oceniać będzie międzynarodowe jury, składające się z wybitnych artystów-pianistów.

Konkurs wpisuje się w silne tradycje muzyczne Wielkopolski, znanej w świecie ze znakomitej chóralistyki i wiolinistyki, wzbogacając jej ofertę kulturalną.  Jest atrakcyjną propozycją dla młodzieży artystycznej oraz szerokiej rzeszy społeczeństwa, dla której ważna jest kultura muzyczna i aktywny w niej udział. Wielkim atutem Konkursu jest jego międzynarodowy charakter i otwartość na obiecujących artystów z całego świata. Słuchacze Konkursu mogą poznać interpretacje pianistyczne młodych artystów, pochodzących z różnych krajów i różnych kręgów kulturowych, reprezentujących różne szkoły i tradycje wykonawcze. Dla uczestników Konkursu jest to niepowtarzalna okazja aby poddać swoje interpretacje ocenie jurorów, a także skonfrontować własne umiejętności z oczekiwaniami wymagającego audytorium. Dla wszystkich młodych pianistów jest to niezastąpiona pomoc w rozpoczynaniu i rozwijaniu kariery solistycznej.

Nie do przecenienia jest funkcja edukacyjna Konkursu. Uczestnicy, słuchacze i obserwatorzy online Konkursu uczestniczą na żywo w przesłuchaniach, poddając się towarzyszącym temu emocjom. Poznają różne interpretacje literatury pianistycznej, mogą porównywać własne opinie z ocenami jury. Zmagania konkursowe są przez publiczność odbierane niezwykle intensywnie; publiczność, składająca się w większości z osób młodych, reaguje żywiołowo, nagradzając ulubionych artystów brawami. Daje to poczucie bezpośredniego uczestnictwa w Konkursie i pozostaje na długo w pamięci. Intensywność przeżyć, towarzysząca przesłuchaniom, sprzyja budowaniu świadomości artystycznej słuchaczy, a dla młodych adeptów sztuki pianistycznej – uczniów szkół średnich i studentów uczelni muzycznych – jest niezastąpioną inspiracją i zachętą do pracy nad rozwojem własnych umiejętności. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej, a także na promowanie w świecie polskiej kultury muzycznej i jej narodowego dziedzictwa.

Poprzednie edycje Konkursu, odbywające się w latach 2008, 2011, 2014 i 2017, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych pianistów, dowodząc celowości inicjatywy organizatorów. Do pierwszej edycji Konkursu, organizowanej jako I Europejski Konkurs Pianistyczny Halina Czerny- Stefańska in memoriam we wrześniu 2008 roku, zgłosiło się ponad 100 osób, mieszkających i studiujących w Europie. Do udziału w Konkursie zakwalifikowano 92 pianistów z 32 państw, a ostatecznie wystąpiło ich 70. Grand Prix pierwszej edycji fortepian marki Schimmel zdobyła wtedy Białorusinka Olga Stezhko, a I Nagrodę poznański pianista Przemysław Witek.

Druga edycja, odbywająca się we wrześniu 2011 roku, zmieniła formułę z konkursu europejskiego na międzynarodowy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych pianistów spoza Europy, chcących wziąć udział w Konkursie. Program został rozszerzony z dwóch do trzech etapów, co znacząco podniosło wymogi stawiane kandydatom. Wpłynęło blisko 70 zgłoszeń z całego świata, a jurorzy i obserwatorzy zgodnie podkreślali niezwykle wysoki poziom artystyczny wszystkich uczestników Konkursu. Laureatem I Nagrody został Denis Zhdanov z Ukrainy – pianista, którego kariera obecnie rozwija się bardzo dynamicznie. Przesłuchania konkursowe, mające bezpośrednią transmisję internetową, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Aula Nova poznańskiej Uczelni, w której odbywały się przesłuchania konkursowe, była wypełniona słuchaczami. Obecnych było wielu gości zagranicznych, studenci i pedagodzy uczelni muzycznych z całej Polski, uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych I i II stopnia oraz liczna grupa melomanów.

Trzecia edycja Konkursu odbyła się we wrześniu 2014 roku, a zainaugurował ją recital laureata poprzedniej edycji – Denisa Zhdanova. Pozostawiona została sprawdzona formuła konkursu trzyetapowego, lecz dla uatrakcyjnienia oferty, wprowadzony został dodatkowy element w postaci Kursu Mistrzowskiego. Odbył się on pomiędzy drugim i trzecim etapem przesłuchań, a prowadzony był przez wybranych członków jury. Uczestnikami Kursu były osoby, które wystąpiły w II etapie Konkursu, lecz nie zakwalifikowały się do finału. Pierwsze miejsce w Konkursie zdobył Szymon Nehring, wybitny pianista, który w 2015 roku zdobył wyróżnienie na XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie, a w 2017 I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artura Rubinsteina w Tel Avivie.

Czwarta edycja Konkursu, odbywająca się we wrześniu 2017 roku, pozostała w swej formule podobna do trzeciej. W trakcie jednego dnia przesłuchań odbyły się także Kursy Mistrzowskie, które prowadzili wybrani jurorzy Konkursu. Laureatem I nagrody został polski pianista Krzysztof Książek, późniejszy laureat I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych im. F. Chopina w Warszawie w 2018 r.

Piąta edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny Stefańska in memoriam, zaplanowana na wrzesień 2020 roku, a następnie wrzesień 2021, nie odbyła się z powodu panującej pandemii.

Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym Patronki Konkursu, w którym przypada jej 100. rocznica urodzin.

V Konkurs będzie wspaniałą okazja do przypomnienia młodzieży muzycznej i wszystkim zainteresowanym postaci Patronki Konkursu. Halina Czerny-Stefańska była koncertującą na całym świecie pianistką, uznaną za ikonę polskiej chopinistyki. Była profesorem kilku uczelni japońskich, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Tokio, a w Polsce jedynie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu przez kilka lat prowadziła klasę fortepianu.

Program konkursowy stwarza możliwość szerokiej prezentacji umiejętności pianistycznych uczestników. Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru Konkursu, wynikającego z postaci Patronki oraz Patrona Akademii, regulamin Konkursu przewiduje wykonanie utworów obowiązkowych  dwóch polskich kompozytorów: F. Chopina oraz i I.J. Paderewskiego.

Zaproszenie do udziału w pracach Jury przyjęli następujący wybitni artyści:

Elżbieta Stefańska – Polska
Joanna Marcinkowska – Polska
Anna Organiszczak – Polska
Wojciech Świtała – Polska
Kevin Kenner – USA
Philippe Giusiano – Francja
Katsumi Ueda – Japonia

 

Strona Konkursu

 

 

Tablica informująca o dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, zawiera symbole narodowe - flagę Polski i godło Polski na białym tle, nad nazwą programu


Patronat honorowy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego

 

Patroni honorowi:

 

 

Patroni medialni:

     

    logotyp Głosu Wielkopolskiego

Skip to content