Inwestycje

PROGRAMY INWESTYCYJNE

Strategicznym celem Uczelni jest ciągła poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie powierzchni dydaktycznej oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia. Działania te są istotnym elementem utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w naszej Akademii, a także wysokiego poziomu działalności kulturalnej i artystycznej. Realizowane przez nas projekty skutkują rosnącym zainteresowaniem ofertą dydaktyczną i kulturalną naszej Uczelni.

Obecnie Uczelnia realizuje następujące inwestycje:


– ze środków UE:

I.
„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, realizowany w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020″.

II.
„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, realizowany w ramach działania 9.2.1  WRPO 2014+”.

 

– ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

w roku 2017:

I.
„Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

II.
„Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

 

w roku 2018:

I.
„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”.

II.
„Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – etap II montaż zakupionego sprzętu”.

III.
„Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

IV.
„Rozwój instrumentarium dla Akademii Muzycznej w Poznaniu”.

 

w roku 2019:

I.
„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”.

 

– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury:

w roku 2019:

I.
„Uruchomienie usługi Eduroam w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”.

 

– ze środków inwestycyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

w roku 2020:

I.
Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”.

II.
„Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu — dostosowanie do przepisów warunków technicznych, w tym szczególnie ochrony ppoż. — przebudowa budynku B”.

 

w roku 2021:

I.
„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Wkład własny do wydatków kwalifikowanych w ramach WRPO 2014+”.

II.
„Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu — dostosowanie do przepisów warunków technicznych, w tym szczególnie ochrony ppoż. — przebudowa budynku B”.

Skip to content