Inwestycje

PROGRAMY INWESTYCYJNE

Strategicznym celem Uczelni jest ciągła poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie powierzchni dydaktycznej oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia. Działania te są istotnym elementem utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w naszej Akademii, a także wysokiego poziomu działalności kulturalnej i artystycznej. Realizowane przez nas projekty skutkują rosnącym zainteresowaniem ofertą dydaktyczną i kulturalną naszej Uczelni.

Obecnie Uczelnia realizuje następujące inwestycje:


ze środków UE
:

  1. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020
  2. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany  w ramach działania 9.2.1  WRPO 2014+

ze środków inwestycyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

w roku 2017:

  1. „Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”
  2. „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

w roku 2018:

  1. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”
  2. „Upowszechnianie kultury filmowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia  Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – etap II montaż zakupionego sprzętu”
  3. „Opracowanie dokumentacji przebudowy budynków dydaktycznych AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”
  4. „Rozwój instrumentarium dla Akademii Muzycznej w Poznaniu”

w roku 2019:

  1. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020”

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury:

w roku 2019:

  1. „Uruchomienie usługi Eduroam w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”
Skip to content