Kamil Wicenciak

Kamil

Kamil Wicenciak

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Magister sztuki , Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu , 2001 r. z wyróżnieniem

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Udział w koncertach w roli solisty i akompaniatora:

1995, 2002 – Londyn – The Royal College Of Music, 1995, 1996 – Salzburg „Mozarteum”, 1996 – Monachium, 2000 – Frankfurt am Main – Musik Hochschule, 1998 – Ohio – USA – College Of Fine Arts/ School of Music, 2000 – 2007 – Poznań – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, 1994 – 1996 – Gdańsk – Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 1996 – 2000 – Warszawa – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina, 2003 – 2013 – Słupca – PSM im. A. Szeluty, 2003 – 2013 – ZPSM im. F. Nowiejskiego w Gnieźnie, 1983 – 2013 – POSM im. M. Karłowicza w Poznaniu

Udział w koncertach w roli solisty i akompaniatora:

1995, 2002 – Londyn – The Royal College Of Music, 1995, 1996 – Salzburg „Mozarteum”, 1996 – Monachium, 2000 – Frankfurt am Main – Musik Hochschule, 1998 – Ohio – USA – College Of Fine Arts/ School of Music, 2000 – 2007 – Poznań – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, 1994 – 1996 – Gdańsk – Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 1996 – 2000 – Warszawa – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina, 2003 – 2013 – Słupca – PSM im. A. Szeluty, 2003 – 2013 – ZPSM im. F. Nowiejskiego w Gnieźnie, 1983 – 2013 – POSM im. M. Karłowicza w Poznaniu.

Udział w kursach pianistycznych:

1994/2000/2001 Mistrzowski Kurs Pianistyczny prowadzony pod kierunkiem prof. Niela Immelmana (The Royal College Of Music, London).
1994/1996 Kurs Pianistyczny w Gdańsku pod kierunkiem prof. W. Wojtala.
1995/ 1997 Mistrzowski Kurs Pianistyczny prowadzony pod kierunkiem prof. Bernarda Ringeissen’a (Music Academy – „Mozarteum”Salzburg, Paryż).
1996 / 1997/1999 Kurs Pianistyczny pod kierunkiem prof. Jeroma Rose’a (Ohio, USA).
2000 Mistrzowski Kurs Pianistyczny prowadzony pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego ( AM im. I. J. Paderewskiego, Poznań).
2007 Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (prof. M. Hughes – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).
2007 Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego – prof. A. Léger – Consevatoire National de Region Rénnes, Francja.
2007 Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego – prof. S. Saradżjan – Rektor Państwowego Konserwatorium im. Komitasa w Erewaniu (Armenia).
2007 Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego – prof. B. Bruno – Conservatorio di Musica „G. B. Maritni” (Bolonia).
2007 Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne w AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (prof. M. Hughes – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).
2007 Warsztaty Zespołów Kameralnych w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (prof. J. Marchwiński).
2008 Warsztaty Pianistyczne w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego – Technika Alexandra – prof. Nelly Ben – Or – Guildhall School of Music and Drama – London.

Wydanie kompozycji o numerze ISBN (© pod pseudonimem Camille Eric), ISMN w 2002 i 2004 roku. The First Snow In Salt Lake City, Going Home, Great Canyon Colorado, Golden Gate Bridge In San Francisco, Sky – High Rocky Mountains, Hello Dallas – Hello Houston, The Sun In California, Hunting In Alaska Range, Dancing New Orleans Beauty, Secret Lake Michigan, Niagara Falls I/II, Mountain – Farm In Sierra Nevada, Riding Every Time, The Whisperer, On The Beautiful Meadow, Buzzing Bumble – Bee, Lovely Colt Pilgrim, Welcome Cowboys On Mississippi River, Musical Cricket, The GPS Satellite, CNN News, The CBS Space Station, The NBC Program, The BBC Report, The Surrounding Space Sounder, The NYC Neon Signs, Michael Brecker In Brooklyn, The Brecker Bros. Blues, Opening Title Of Solo Album, Beaten Blues, Bright Pulsate Life, Peaceful Monster, Mysterious Abyss Of Love, Xenon Space, Rememberances, One Two Or Four, New Mystical And Inifinite Roam, Do You Speak Javanese? Very Big Big Ben, Summer Adventure, New Hit, Robot Hit, Super Hit, Camille Eric, Miles Davis Gait – Gospel Walking, For Trio Cadenza, Impression Of Bossa Nova, Meditations, Jazz Exercises, Piano Intros, Winter Dreams, Waiting For Spring, Sentimental Landscape, Spring Song, The Catacombs, Flying Over Opening Tower Bridge In London, The Picking Out The Individual, The Watch Maker’s Clock, Crystal Ambers, Secret Dreams, Album muzyczny I – III, Greeting America, Complimentary Album, Solo Album, Suita dziecięca na fortepian, Preludia na fortepian, Miniatury fortepianowe (Wydawnictwo PRO ARTE, Wydawnictwo IRYS).
Opublikowanie kompozycji o numerze ISMN © w 2010 i 2011 roku. Running Voices, Let’s Go Home, Ticking Clock, The Star Space, Little Puppet, Musical Buzzing Bumble – Bee, Slowly Stepping Dude, Fusion Melody, Walking Sun On The Horizon, In The Chinese Restaurant (Wydawnictwo IRYS).
Zgłoszenie wszystkich kompozycji do międzynarodowego rejestru numerów ISBN / ISMN w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Nagranie wszystkich kompozycji na płytę CD w 2005 i 2008 roku ujętych w następujące zbiory:
Greeting America, Complimentary Album, Solo Album, Miniatury fortepianowe.
Zgłoszenie utworów przeznaczonych do klasyfikacji ZAIKS w Warszawie.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
1985 I Wojewódzki Konkurs Pianistyczny im. G. Konatkowskiej w Poznaniu (wyróżnienie)
1988 Ogólnopolski Festiwal Solistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej Szkół Artystycznych w Elblągu (wyróżnienie)
1989 Ogólnopolski Festiwal Solistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej Szkół Artystycznych w Elblągu (wyróżnienie)
1991 Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (dwa wyróżnienia specjalne)
1992 Ogólnopolski Festiwal Solistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej Szkół Artystycznych w Elblągu (wyróżnienie)
1993 Szkolny Konkurs Pianistyczny w PLM im. M. Karłowicza w Poznaniu (III miejsce)
1994 Ogólnopolski Festiwal Solistów i Zespołów Muzyki Rozrywkowej Szkół Artystycznych w Elblągu (wyróżnienie)
1994 IV Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. A. Krzanowskiego w Bielsku – Białej (III miejsce)
1994 Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów klas fortepianu Szkół Muzycznych II st. w Warszawie (I miejsce)

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
1985 – 1995 Nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne, ocenę celującą z fortepianu i liczne osiągnięcia na Konkursach Pianistycznych – PPSM im. H. Wieniawskiego i PLM im. M. Karłowicza w Poznaniu.
2007 / 2009 Nagroda Dyrektora ZSM im. A. Szeluty w Słupcy za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej
2009 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
Akompaniament do przedmiotu dyrygowanie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej, Dyrygentura Orkiestr Dętych – Studia Podyplomowe AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

od 01. 10. 2008 r. – zatrudnienie na stałe, mianowanie drogą konkursu, pełen etat na IV WYDZIALE DYRYGENTURY CHÓRALNEJ I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kontakt: 
kamilwicenciak@wp.pl

WERSJA ANGIELSKA

Academic title and degree, institution, graduation year
Master Of Arts , I. J. Paderewsky Music Academy in Poznan , 2001 with honours

Position
lecturer

Artistic/research discipline
Instrumentality

Speciality
Grand Piano

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
Participation in the solo and chamber concerts:

1995, 2002 – London – The Royal College Of Music, 1995, 1996 – Salzburg „Mozarteum”, 1996 – Munich and Frankfurt am Main – Musik Hochschule, 1998 – Ohio – USA – College Of Fine Arts/ School of Music, 2000 – 2007 – Poznan – I. J. Paderewsky Academy Of Music, 1994 – 1996 – Gdansk – S. Moniuszko Academy Of Music, 1996 – 2000 – Warsaw – F. Chopin University Of Music, 2003 – 2013 – Słupca – A. Szeluto The State Primary School Of Music, 2003 – 2013 – F. Nowiejsky National Unit School Of Music in Gniezno, 1983 – 2013 – M. Karłowicz Secondary High School Of Music in Poznan.

Participation in the piano master courses as an active participant:

1994/2000/2001 Master Piano Course conducted under the supervision of Prof. Niel Immelman (The Royal College Of Music, London).
1994/1996 Piano Course in Gdansk under the supervision of Prof. Waldemar Wojtal (Music Academy, Gdansk).
1995/1997 Masterful Piano Course conducted under the supervision of Prof. Bernard Ringeissen (Music Academy, “Mozarteum”Salzburg and Paris).
1996/1997/1999 Piano Course under the supervision of Prof. Jerome Rose (Ohio, USA).
2000 Master Piano Course conducted under the supervision of Prof. Andrzej Jasiński (Music Academy, Poznan).
2007 Master Piano Course (Prof. M. Hughes – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).
2007 Master Piano Course (Prof. A. Léger – Consevatoire National de Rénnes Region, France).
2007 Master Piano Course (Prof. S.Saradżjan – Rector of the Komitas National Conservatory in Yerevan (Armenia).
2007 Master Piano Course Prof. B. Bruno, Conservatorio di Musica ”G. B. Maritni” (Bologna).
2007 Master Piano Course (Prof. M. Hughes – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).
2007 Master Chamber Course – F. Chopin University of Music in Warsaw (Prof. J. Marchwinsky – piano).
2008 Piano Master Course – Alexander Technique-Professor Nelly Ben-Or – The Guildhall School of Music and Drama – London.

Publishing and recording compositions:

100 Compositions with number ©ISBN (© issued under the pseudonym Camille Eric), ©ISMN have been edited in 2002 and 2004 (PRO ARTE Publishing House, IRIS Publishing House).
Compositions under the ©ISMN number have been published in 2010 and 2011 (IRIS Publishing House).
All pieces have been reported to the international register of numbers ISBN/ISMN (MUSIC) at the National Library in Warsaw.
All pieces have been recorded in 2005 and 2008: Greeting America, Complimentary Album, Solo Album, Piano Miniatures. Reporting tracks intended for the classification of the ZAIKS.

The most important artistic/research achievements
1985 G. Konatkowsky Regional piano competition in Poznan (honorable mention).
1988 Nationwide Festival of Soloists and Bands Music Art Schools in Elbląg (honorable mention).
1989 Festival of Soloists and Bands Music Art Schools in Elbląg (honorable mention).
1991 I. J. Paderewsky National Chopin Piano Competition in Piotrków Trybunalski (two special awards).
1992 National Festival of Soloists and Bands Music Art Schools in Elbląg (honorable mention).
1993 School Piano Competition in M. Karlowicz Secondary High School Of Music in Poznań (3rd prize).
1994 National Festival of Soloists and Bands Music Art Schools in Elbląg (honorable mention).
1994 A. Krzanowsky IV National Composers Competition in Bielsko-Biała (3rd prize).
1994 National Piano Music School Pupil in Warsaw (first prize).

The most important artistic/research achievements
1985 – 1995 Awards for outstanding artistic achievements, assess the grade from the grand piano and numerous achievements in the Piano Competitions – H. Wieniawsky The State Primary School Of Music and M. Karłowicz Secondary High School Of Music in Poznan.
2007 / 2009 The Director Awards A. Szeluto The State Primary School Of Music in Slupca for achievements in teaching and educational work.
2009 Act to give the degree of advancement appointed teacher

Employment at the Faculty
IV

Courses taught, Faculty
Employment on a permanent basis, the nomination by competition, the principle place of fulltime work on (IV) THE FACULTY/DEPARTAMENT OF CHORAL CONDUCTING AND MUSIC EDUCATION,
WIND ORCHESTRAS CONDUCTING – Postgraduating Studies
ACCOMPANIMENT TO THE OBJECT OF CONDUCTING/ ACCOMPANYING TO CONDUCTING

Contact:
kamilwicenciak@wp.pl

Skip to content