Michał Janocha

Michał Janocha

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J Paderewskiego w Poznaniu, 2019

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność
kompozycja, kompozycja elektroakustyczna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Live electronics
Kompozycja elektroaktustyczna
Kompozycja algorytmiczna
Zespół muzyki algorytmicznej
Projektowanie dźwiękowe Sound Design
Sensory i kontrolery
Muzyka komputerowa II
Historia muzyki elektroakustycznej
Historia muzyki komputerowej
Technologie muzyki komputerowej z elementami akustyki
Nowe projekty improwizatorskie – teoria i projekty twórcze
Kształcenie słuchu

Kontakt
janocha.michal@gmail.com

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
 (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Autor ponad osiemdziesięciu utworów muzyki kameralnej, symfonicznej i elektroakustycznej, sześciu instalacji dźwiękowych oraz muzyki do ponad dwudziestu filmów.

Jego kompozycje wykonywane były dotychczas w Europie i USA, między innymi podczas festiwali:
Audio Art Festival, CAFe Budapest Contemporary Arts Festival, CIME 38th Festival, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Átlátszó Hang New Music Festival, Earth Day Art Model, MDF Festival MUSIC.DESIGN.FORM, Young Composers Meeting 25th, Festival De Música I Vuelta al Mundo, Sound Art Festival.

Współpracował z: Filharmonią Poznańską, Filharmonią w Szczecinie, Filharmonią w Rybniku, Orkest de Ereprijs, E-MEX Ensemble, Trans-for-Matha Ensemble, λ-ensemble, Trio Liebchen–Kwiatkowska–Pałosz, Polish Violin Duo i wieloma innymi.

Jako dyrygent, ma na swoim koncie wykonania (a także dokonanie nagrań) kilkudziesięciu utworów muzyki klasycznej oraz najnowszej. Na stałe współpracuje z Poznańską Orkiestrą Laptopową λ- ensemble oraz zespołem muzyki najnowszej Trans-for-Matha Ensemble, których to jest współzałożycielem.

Członek Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu (SMEAMuz Poznań), członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, członek Związku Kompozytorów Polskich.

 

Publikacje płytowe

Nu (2019) na saksofon altowy i live electronics
płyta: PSeME Collection „Odyssey one”
wydawca: Opus Series (Requiem Records)

Minuta dwubarwna (2018) na taśmę stereo
płyta: 50xuno
wydawca: Wielu Nagrania

The blue oranges (2018) koncert na rozszerzony fortepian i orkiestrę
płyta: Mistrz i uczniowie. Zielińska / Taborowska / Janocha / Puk
wydawca: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Punti di vista distorti (2016) na taśmę stereo
płyta: Wielkodźwięk – bez słów
wydawca: Kultura u podstaw

 

Publikacje artykułów

„Laptop i smartfon. Współczesne instrumenty domowego muzykowania”
Glissando 38/2020

„Koncepcja 5-wymiarowej geometrii dźwięku”
wydawca: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Ważniejsze utwory:

Warianty zdarzeń (2021) na orkiestrę kameralną
Tactile thresholds (2021) na orkiestrę laptopową
POLSKA 2020 (2021) interaktywny utwór audio-video
Jest na to czas i miejsce (2020) interaktywna video-opera
Rearrangeable (2020) na zespół i interaktywną spacjalizację
Mikstury skontrastowane (2020) na skrzypce lub altówkę solo
Benign M. (2020) na trio i taśmę stereo
Koncert (2019) na orkiestrę kameralną i surround live electronics
Spatial counterpoint (2019) na taśmę 8-kanałową
Słyszę, że patrzysz (2019) spektakl multimedialny
Five roots (2019) na smartfony i live electronics
Nu (2019) na saksofon altowy i live electronics
Hùndùn (2019) na perkusję i live electronics
Myśl syntetyczna (2019) na dwa mezzosoprany, tenor, baryton, surround live electronics i orkiestrę
Skry (2018) na tubę, dyrygenta i leap motion
Uwertura (2018) na orkiestrę i taśmę
Hippocampbreak (2018) na basowy instrument smyczkowy i live electronics
6w1 (2018) na puzon basowy, sekstet puzonowy i live electronics
The blue oranges (2018) koncert na rozszerzony fortepian i orkiestrę
Loosing (2018) na akordeon i taśmę stereo
THE MARK (2018) instalacja interaktywna
Pneuma (2017) na flet basowy, kontrabas i live electronics
Pensiero sospeso (2016) na orkiestrę
Four of me for off me (2016) na cztery wiolonczelę i orkiestrę

  

Last name and first name
Janocha Michał

Academic title and degree, institution, graduation year
doctor, I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań, 2019

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Composition and Music Theory

Speciality
composition, electroacoustic composition

Employment at the Faculty
I

Courses taught
Live electronics
Electroacoustic composition
Algorithmic composition
Algorithmic music ensemble
Sound Design
Sensors and controllers
Computer music II
History of electroacoustic music
History of computer music
Computer music technology with acoustics
New improvisation projects – theory and practice
Ear training

Contact
janocha.michal@gmail.com

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Author of over eighty pieces of chamber, symphonic and electroacoustic music, six sound installations and music for over twenty films.

His compositions have been performed so far in Europe and the USA, including festivals:
Audio Art Festival, CAFe Budapest Contemporary Arts Festival, CIME 38th Festival, Warsaw Autumn, Poznań Spring Music, Átlátszó Hang New Music Festival, Earth Day Art Model, MDF Festival MUSIC.DESIGN.FORM, Young Composers Meeting 25th, Festival De Música I Vuelta al Mundo, Sound Art Festival.

He worked with: Poznań Philharmonic, Philharmonic in Szczecin, Rybnik Philharmonic, Orkest de Ereprijs, E-MEX Ensemble, Trans-for-Matha Ensemble, λ-ensemble, Liebchen–Kwiatkowska–Pałosz Trio, Polish Violin Duo and many others.

As a conductor, he has performed (and recorded) dozens of classical and new music pieces. He permanently cooperates with the Poznań Laptop Orchestra λ-ensemble and the Trans-for-Matha Ensemble, of which he is a co-founder.

Member of the Electroacoustic Music Studio in Poznań Academy of Music (SMEAMuz Poznań), member of Polish Society for Electroacoustic Music, member of Polish Composers’ Union.

 

CD publications

Nu (2019) for alto saxophone and live electronics
CD: PSeME Collection „Odyssey one”
publisher: Opus Series (Requiem Records)

Minuta dwubarwna (2018) for stereo tape
CD: 50xuno
publisher: Wielu Nagrania

The blue oranges (2018) for extended piano and orchestra
CD: Mistrz i uczniowie. Zielińska / Taborowska / Janocha / Puk
publisher: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Punti di vista distorti (2016) for stereo tape
CD: Wielkodźwięk – bez słów
publisher: Kultura u podstaw

 

Article publications

„Laptop and smartphone. Contemporary instruments of domestic musical practice”
Glissando 38/2020

„The concept of 5-dimensional sound geometry”
publisher: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Important works:

Warianty zdarzeń (2021) for chamber orchestra
Tactile thresholds (2021) for laptop orchestra
POLSKA 2020 (2021) interactive audio-video
Jest na to czas i miejsce (2020) interactive video-opera
Rearrangeable (2020) for ensemble and interactive spatialisation
Mikstury skontrastowane (2020) for violin or viola solo
Benign M. (2020) for trio and stereo tape
Koncert (2019) for chamber orchestra and surround live electronics
Spatial counterpoint (2019) for 8-channel tape
Słyszę, że patrzysz (2019) multimedia spectacle
Five roots (2019) for smartphones and live electronics
Nu (2019) for alto saxophone and live electronics
Hùndùn (2019) for percussion and live electronics
Myśl syntetyczna (2019) for two mezzo-sopranos, tenor, baritone, surround live electronics and orchestra
Skry (2018) for tupa, conductor and leap motion
Uwertura (2018) for orchestra and stereo tape
Hippocampbreak (2018) for bass string instrument and live electronics
6w1 (2018) for bass trombone, trombone sextet and live electronics
The blue oranges (2018) for extended piano and orchestra
Loosing (2018) for accordion and stereo tape
THE MARK (2018) interactive installation
Pneuma (2017) for bass flute, double bass and live electronics
Pensiero sospeso (2016) for orchestra
Four of me for off me (2016) for four cellos and orchestra

Skip to content