Archiwum Obrad Senatu 2012

– Senat 18.01.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja J. M. Rektora prof. B. Nowickiego dotycząca kalendarium wyborów uczelnianych. Podjęcie uchwały o przyjęciu w/w kalendarium.

3. Informacja o stanowisku Senatu wobec punktu 3 roz. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09.2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 8/2011, rok akademicki 2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011) – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

4. Informacja o ewidencji i identyfikacji płatników (pesel i NIP) – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo.

5. Komunikaty Kolegium Rektorskiego – referuje Prorektor Prof. Halina Lorkowska.

6. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

18.01.2012_uchwala_nr_1

– Senat 15.03.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Informacje J.M. Rektora prof. B. Nowickiego dotyczące:
– przedłużenia czasu wyborów elektorów do dnia 31.03.2012 – dotyczy Wydziału IV – odczytanie pisma Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, Prof. Leona Zaborowskiego. Podjęcie uchwały.
– zmiany nazwy Wydziału Wokalnego na funkcjonującą wcześniej, tj. Wokalno-Aktorski na wniosek Dziekana prof. Wojciecha Maciejowskiego. Podjęcie uchwały.

3. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

15.03.2012_uchwala_nr_1

15.03.2012_uchwala_nr_2

– Senat 04.04.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Krótka prezentacja. Podjęcie uchwały zatwierdzającej opisy efektów kształcenia dla kierunków:

• Kompozycja i Teoria Muzyki

• Dyrygentura

• Instrumentalistyka

• Wokalistyka

• Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

3. Przedstawienie procedur związanych z realizacją przewodów doktorskich i habilitacyjnych przez pracowników Uczelni i osoby niezwiązane z Uczelnią.

4. Opieka nad spuścizną po św. pamięci prof. Jadwidze Kaliszewskiej.

5. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

• Koncert Roku

• ankiety dla studentów

• funkcjonowanie Uczelni w czasie wakacji wiosennych – referuje Prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

6. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

4.04.2012 uchwala nr 1

4.04.2012 uchwała nr 1a

– Senat 23.05.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Podjęcie uchwały rekrutacyjnej na rok akademickim 2012/2013; przyjęcie informatora na studia – referuje Prorektor prof. A. Łapa

3. Zatwierdzenie terminów obowiązujących w roku akademickim 2012/2013 – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

4. Przedstawienie rozporządzenia JM Rektora Prof. Bogumiła Nowickiego w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 – referuje Prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

5. Uchwała Senatu w sprawie podjęcia studiów na drugiej specjalności – referuje Prorektor prof. A. Łapa

6. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

• informacja o Koncercie Roku – referuje Prorektor prof. AM dr  H. Lorkowska

• informacja o Letnich Koncertach Ratuszowych – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

• informacja o inicjatywie budowy pomnika I. J. Paderewskiego – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

7. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

23.05.2012_uchwala_nr_1

23.05.2012_uchwala_nr_2

23.05.2012_uchwala_nr_3

23.05.2012_uchwala_nr_4

– Senat 27.06.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Informacje o przebiegu Letniej Sesji Egzaminacyjnej i rekrutacji na rok akademicki 2012/2013
na poszczególnych Wydziałach – referują Państwo Dziekani

3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok – podjęcie uchwały – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo

4. Uchwała Senatu ws. przyjęcia sprawozdań rocznych Rektora, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz uznania zysku – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo

5. Prezentacja zasad przyznawania stypendiów: ministra i rektora – referuje Prorektor prof.
A. Łapa

6. Zmiany w Statucie Uczelni dotyczące funkcjonowania Katedr i Zakładów – referuje Prorektor prof. A. Łapa

7. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2012/2013 – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

8. Uchwała dotycząca opłat za ponowne podjęcie studiów oraz dyplom i obronę pracy – referuje Prorektor prof. A. Łapa

9. Informacja ogólna o odpłatnościach – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

10. Przedstawienie propozycji opłat za wynajem instrumentów będących własnością Uczelni – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

• Informacja o zmianach związanych z realizacją Studium Pedagogicznego – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

• Letnie Koncerty Ratuszowe – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

• Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje Prorektor prof. AM
dr H. Lorkowska

• Informacja o remontach – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

11. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

27.06.2012_uchwala_nr_1

27.06.2012_uchwala_nr_2

27.06.2012_uchwala_nr_3

27.06.2012_uchwala_nr_4

27.06.2012_uchwala_nr_5

27.06.2012_uchwala_nr_6

– Senat 12.12.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Przedstawienie aktualnej informacji o działalności Uczelni.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminów jednostek merytorycznych:
– Wydział I
Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki
Zakład Teorii Muzyki
Sekcja Fortepianu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
– Wydział II
Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu
Katedra Perkusji
Katedra Fortepianu, Klawesynu i Organów
Zakład Instrumentów Historycznych
Zakład Jazzu i Muzyki Estradowej
– Wydział III
Katedra Wokalistyki
Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej
Zakład Muzyki Operowej
– Wydział IV
Katedra Chóralistyki
Katedra Edukacji Muzycznej
Zakład Muzyki Kościelnej
– Wydział V
Katedra Lutnictwa
Katedra Instrumentów Smyczkowych
– Jednostki międzywydziałowe
Międzywydziałowe Studium Muzyki  Elektroakustycznej
Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki
Międzywydziałowy Zakład Kształcenia Słuchu
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego
4. Podjęcie uchwały o anulowaniu punktu 2 uchwały nr 4/2012 z dnia 27.06.2012 r.
5. Wprowadzenie poprawek do regulaminu studiów.
6. Przedstawienie i wybór firmy badającej sprawozdanie finansowe za rok 2012.
7. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.
8. Komunikaty Kolegium Rektorskiego.
9. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

12.12.2012_uchwala_nr_1

12.12.2012_uchwala_nr_2

12.12.2012_uchwala_nr_3

12.12.2012_uchwala_nr_4

12.12.2012_uchwala_nr_5

– Senat 14.11.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.
2. Dyskusja nad materiałami związanymi z reformą szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.
3. Przedstawienie filozofii strategii poszczególnych Wydziałów – referują Państwo Dziekani.
4. Dyskusja na temat Strategii Uczelni (dokument dostępny na stronie www.amuz.edu.pl)
5. Problemy kształcenia młodej kadry.
6. Przedstawienie problemów związanych z kształceniem studentów obcokrajowców.
7. Powołanie Komisji Doraźnej ds. regulaminu studiów.
8. Komunikaty Kolegium Rektorskiego.
9. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

14.11.2012_uchwala_nr_1

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_1_z_dnia_14.11.2012_regulamin_autorski

– Senat 03.10.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad.

2. Powołanie przedstawicieli studentów do:

– Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

– Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

– Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

3. Przedstawienie składu osobowego Rady Bibliotecznej.

4. Opinia Senatu w sprawie utworzenia i przekształcenia jednostek organizacyjnych Uczelni.

5. Sprawozdanie Dziekanów z działalności Wydziałów w roku akademickiego 2011/2012.

6. Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 2011/2012.

7. Sprawy studenckie:

• Wprowadzenie – Rektor prof. AM dr H. Lorkowska

• Wystąpienie Przedstawiciela Studentów

• Dyskusja

8. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

3.10.2012_uchwala_nr_1

3.10.2012_uchwala_nr_2

3.10.2012_uchwala_nr_3

3.10.2012_uchwala_nr_4

3.10.2012_uchwala_nr_5

3.10.2012_uchwala_nr_6

3.10.2012_uchwala_nr_7

– Senat 19.09.2012

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad

2. Prezentacja strategii rozwoju i działalności Uczelni na lata 2012-2020

3. Podjęcie uchwały zatwierdzającej strategię

4. Informacja o okresowej ocenie pedagogów

5. Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej – podjęcie uchwały

6. Powołanie Odwoławczej Komisji Oceniającej – podjęcie uchwały

7. Powołanie:

– Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

– Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

– Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

8. Wyrażenie przez Senat zgody na powołanie przez Rektora Przewodniczącego Rady Bibliotecznej

9. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 1/2005 z dnia 23.11.2005 r.

10. Przedstawienie procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

12. Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Chóru Mieszanego

13. Poprawki do statutu Uczelni

14. Informacje Kolegium Rektorskiego:

a. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia

b. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za okres 1.01.2009 r. – 31.10.2012 r.

c. Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego administracji Uczelni

d. Przedstawienie wzoru umowy ze studentami studiów stacjonarnych

e. Zarządzenie w sprawie powołania Biura Rektora

f. Inauguracja nowego roku akademickiego

15. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

19.09.2012_uchwala_nr_1

19.09.2012_uchwala_nr_2

19.09.2012_uchwala_nr_3

19.09.2012_uchwala_nr_4

19.09.2012_uchwala_nr_5

19.09.2012_uchwala_nr_6

19.09.2012_uchwala_nr_7

19.09.2012_uchwala_nr_8

19.09.2012_uchwala_nr_9

19.09.2012_uchwala_nr_10

19.09.2012_uchwala_nr_11

zalacznik_do_uchwaly_nr_1_strategia_2012_2020

Skip to content