Publikacje

Janusz Stalmierski

Janusz-Stalmierski1

Janusz Stalmierski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Profesor, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2014

Stanowisko
prof. dr hab.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
Kompozycja

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Urodził się 30 sierpnia 1959 roku w Stargardzie Szczecińskim. Studiował kompozycję w klasie prof. Andrzeja Koszewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wespół z trzema muzykami utworzył w 1983 roku Pomorską Grupę Kompozytorów, mającą na celu propagowanie twórczości najmłodszej generacji kompozytorów polskich. W latach 1985 – 87 Pomorska Grupa Kompozytorów zorganizowała trzy edycje festiwalu muzyki współczesnej pn. „Młoda Muzyka Polska”.
Uczestniczył w Międzynarodowych Letnich Kursach Kompozytorskich w Rydzynie i Kazimierzu Dolnym (1982 – 1985); w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt (1986); w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich w Borovetz (1987).
Stalmierski jest laureatem konkursów kompozytorskich, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu na Pieśń Chóralną a cappella im. St. Wiechowicza (1981 i 1984); Konkursu dla Młodych Kompozytorów ZKP (1983); Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego (1992).
Janusz Stalmierski jest także laureatem nagród, m.in.: Wojewody Szczecińskiego „za osiągnięcia twórcze w dziedzinie muzyki”; nagrody Artystycznej Prezydenta Szczecina (1998). Jest autorem „Hejnału Szczecina” (1995).
Trzon twórczości Stalmierskiego stanowi muzyka wokalno-instrumentalna.
Muzyka ta powstawała z inspiracji poetyckich takich twórców jak Boecjusz, J. Donne, W. Blake, R. L. Stevenson, S. T. Coleridge, R. Browning, K. Kawafis, T. Hardy, R. Frost, E. Dickinson, R. Herrick.
Tę przestrzeń twórczą reprezentują m.in.: „The bell tolls for thee” – na chór mieszany, oboje, kla-wesyn i smyczki (1988); „Rara si” – na chór mieszany i smyczki (1996); „Morskim cmentarzom – modlitwa” – na głos żeński i smyczki (1994); „No elegy song” – na chór mieszany, fortepian i perkusję (1996); „Emily Dickinson stories” – na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2001); „Księga pieśni” – na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (2003); „ Something that is gone” – na głos żeński i smyczki (2005); „Sweet Spirit, com-fort me” – cykl pieśni na baryton i fortepian (2009); The endlesse Day – na chór mieszany, harfę i smyczki (2009).
W latach 1995 – 2006 kompozytor pisze swoje trzy symfonie; „Symfonię czterech snów” – na so-pran, mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę (1995) – zamówienie Rozgłośni Polskiego Radia w Szczeci-nie; Symfonię „Hymn do Słońca” – na sopran, mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę (1999) – zamówienie Filharmonii Szczecińskiej i Symfonię „Chmura” – na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2006) – zamówioną przez władze Gminy Kobylanka.
W roku 2011 na zamówienie prof. Romana Sowińskiego powstaje „Te Deum” na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę, kompozycja napisana dla uczczenia powołania Akademii Sztuki w Szczecinie. Rok 2013 przynosi „Stabat Mater” na sopran, chór mieszany i orkiestrę. Kompozycja uświetniła 50-lecie powoła-nia do życia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W roku 2014 Stalmierski pisze „Alius Angelus” na baryton, chór mieszany i orkiestrę. Muzyka ta została napisana specjalnie na uroczystości beatyfikacyjne Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Kompozycje te sumują doświadczenia kompozytora na polu muzyki wokalno-instrumentalnej.
Stalmierski nader chętnie wypowiada się na płaszczyźnie muzyki koncertującej. W tym nurcie powsta-ły m.in. „Koncert kwitnącej róży” na gitarę i orkiestrę (1999); Koncert skrzypcowy „Nabożeństwa majowe” (2007); Koncert akordeonowy „Klif” (2008) i Koncert podwójny – „Pieśni minione jak sny niespełnione” na saksofon sopranowy, klarnet basowy i orkiestrę kameralną (2011).
Kompozytor pisze także muzykę teatralną. Zrealizował m.in.: „Życie jest snem” Calderona, 1987; „Wesele” Wyspiańskiego, 1987; „Idiotę” Dostojewskiego, 1988; „Indyka” Mrożka, 1988; „Wieczernik” Bryl-la, 1990; „Antygonę” Sofoklesa, 1993; „Ubu Król” Jarry’ego, 1994;, „Andersen, Andersen“ wg Andersena, 1997; „Bal u Salomona“ i „Zieloną gęś” Gałczyńskiego, 2002; „Baśń o Roszpunce” Marka Maja, 2003; „Ele-mentarz” Mariana Falskiego, 2004; „Zbrodnie z premedytacją” Witolda Gombrowicza, 2005; „O Rycerzu Pryszczycerzu” Marty Guśniowskiej, 2006; „Słoń” T. S. Geisl’a.

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Podstawy kompozycji
Kompozycja

Kontakt:
stalmierski@gmail.com

(English version)

Last name and first name
Janusz Stalmierski

Academic title and degree, institution, graduation year
Associate professor, Academy of Music in Poznan, 2014

Position
Associate professor

Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music

Speciality
Composition

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
He was born August 30, 1959 in Stargard Szczeciński. He studied composition with prof. Andrzej Koszewski at the Academy of Music in Poznań. Together with the three musicians formed in 1983 Pomeranian Composers Group, aimed at promoting the work of the youngest generation of Polish composers. In the years 1985-1987 Pomeranian Composers Group organized three editions of the festival of contemporary music called ”Young Music Poland”.
He participated in The International Summer Composers Courses in Rydzyna and Kazimierz Dolny (1982-1985); in The International Summer Courses for New Music in Darmstadt (1986); in The International Composers Courses in Borovetz (1987).
Stalmierski has won awards and distinctions of competitions for composers, inter alia: The National Stanisław Wiechowicz Composers Competition for Choral a Cappella Song (1981 and 1984); The Competition for Young Composers of Polish Composers’ Union (1983); The National Karol Szymanowski Composers Competition (1992).
Janusz Stalmierski also won awards, inter alia: The Governor of Szczecin ”for creative achievements in the field of music”; Artistic Award of the President of Szczecin (1998). He is the author of ”bugle call of Szczecin” (1995).
The core work of Stalmierski is a vocal and instrumental music.
This music was created with the inspiration of poetry such authors as Boethius, J. Donne, W. Blake, R. L. Stevenson, S. T. Coleridge, R. Browning, K. Cavafy, T. Hardy, R. Frost, E. Dickinson, R. Herrick.
This creative space represent among others: ”The bell tolls for thee” – for mixed choir, oboes, harpsichord and strings (1988); ”Rara si” – for mixed choir and strings (1996); ”Marine cemeteries – prayer” – for female voice and strings (1994); ”No elegy song” – for mixed choir, piano and percussion (1996); ”Emily Dickinson stories” – for soprano, mixed choir and orchestra (2001); ”Book of Songs” – for soprano, baritone, mixed choir and orchestra (2003); ”Something That Is Gone” – for female voice and strings (2005); ”Sweet Spirit, comfort me” – a song cycle for baritone and piano (2009); The Endless Day – for mixed choir, harp and strings (2009).
In the years 1995 – 2006 the composer wrote his three symphonies: ”Symphony of four dreams” – for soprano, mezzo-soprano, mixed choir and orchestra (1995) – commissioned by Polish Radio Szczecin; Symphony ”Hymn to the Sun” – for soprano, mezzo-soprano, mixed choir and orchestra (1999) – commissioned by the Szczecin Philharmonic and Symphony ”Cloud” – for soprano, mixed choir and orchestra (2006) – ordered by the Commune Kobylanka.
In 2011, at the request of Professor. Roman Sowiński created ”Te Deum” for soprano, baritone, mixed choir and orchestra, a composition written to commemorate the establishment of the Academy of Arts in Szczecin. Year 2013 brings the ”Stabat Mater” for soprano, mixed choir and orchestra. The composition was honored by the 50th anniversary of establishing the International Festival of Organ and Chamber Music in Kamień Pomorski. In 2014 Stalmierski writes ”Alius Angelus” for baritone, mixed choir and orchestra. This music was written especially for the beatification of Father Stefan Cardinal Wyszyński.
These compositions cumulative experience of the composer in the field of vocal and instrumental music.
Stalmierski very happy to pronounce on the plane concertante music. This trend arose among others: ”Concert thriving rose” for guitar and orchestra (1999); Violin Concerto ”The May Devotions” (2007); Accordion Concerto ”Cliff” (2008) and Double Concerto – ”Songs of the past like dreams unfulfilled” for soprano saxophone, bass clarinet and chamber orchestra (2011).
The composer also writes music for the theater. He has among others: ”Life is a Dream” by Calderon, 1987, ”The Wedding” by Wyspiański, 1987; ”The Idiot” by Dostoevsky, 1988; ”Turkey” by Mrożek, 1988; ”The Cenacle” by Bryll,1990; ”Antigone” by Sophocles, 1993; ”Ubu the King” by Jarry, 1994;, ”Andersen, Andersen” by Andersen, 1997; ”Ball at the Solomon” and ”The Green Goose” by Gałczyński, 2002; ”Tale of Rapunzel” by Marek May, 2003; ”Primer” by Marian Falski , 2004; ”The Crime of premeditated” by Witold Gombrowicz, 2005; ”About Knight Pimple” by Marta Guśniowska, 2006; ”Elephant” by T. S. Geisl.

Employment at the Faculty
I

Courses taught, Faculty
Basics of composition
Compsition

Contact:
stalmierski@gmail.com