Publikacje

Anna Starzec-Makandasis

ANIA

Anna Starzec-Makandasis

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego, 2019

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Praca z Pianistą

Kontakt
astarzec@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

 

Działalność artystyczna

Anna Starzec-Makandasis w 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu Prof. Anny Organiszczak. Podczas studiów, w 2003 roku otrzymała półroczne stypendium “Erazmus Sokrates” na studia pianistyczne w UiA (Hogskolen I Agder University) w Kristiansand w Norwegii. W latach 2006-2010, jako stypendystka uczelni w Stanach Zjednoczonych, swoje umiejętności kształciła pod okiem Prof. Amy I Ling Cheng w Oklahoma City University. W 2008 roku jako stypendystka uniwersytetu SMU (Southern Methodist University) w Dallas odbyła dwuletnie studia pianistyczne na solistycznym kierunku „Artist Certificate Program” w klasie Joacquinn Achucarro. W latach 2010-2012 studiowała na Uniwersytecie Stony Brook w Nowym Jorku, gdzie zdobyła stopień doktora sztuki. W 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka, specjalność- kameralistyka fortepianowa.

 

Działalność koncertowa

Anna Starzec-Makandasis jest koncertującą pianistką solową oraz kameralną. W latach 2006-2012 występowała wielokrotnie w Polsce, we Włoszech, Norwegii, Niemczech, Izraelu oraz USA. Współpracowała z orkiestrᶏ symfoniczną w Oklahoma City, z którą wykonała Koncert fortepianowy E.Griega, oraz Koncert fortepianowy G-dur M. Ravela, a także z Izraelską orkiestrᶏ kameralną na Festiwalu im. Felicji Blumenthal w Tel Avivie, z którą wykonała Koncert C-dur BWV 1064 na trzy fortepiany J.S.Bacha.
Anna Starzec-Makandasis współpracowała ze skrzypaczką Anną Maria Staśkiewicz, z którą wykonała recital kameralny w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju w 2012 oraz w 2015 roku zamykając obchody jubileuszu H. Wieniawskiego. W 2013 roku wystąpiły wspólnie na koncercie w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza realizując nagranie „Partity na skrzypce i fortepian” Witolda Lutosławskiego. W 2014 roku Anna Starzec Makandasis wykonała recital kameralny w Sudeckiej Filharmonii Muzycznej w Wałbrzychu wraz z węgierską flecistką Ildiko Juhasz. W 2016roku wystąpiły także na koncercie kameralnym w auli Akademii Muzycznej w Poznaniu. Anna Starzec-Makandasis wystąpiła z recitalem solowym w Zamku Książ w Wałbrzychu (2014r), w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu (2017), w Muzeum K. Gałczyńskiego w Praniu (2018) oraz w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju (2014). W Gnieźnie w ZPSM im. F. Nowowiejskiego wystąpiła z recitalem solowym i wykładem na temat „Trudności interpretacyjne i wykonawcze w Sonatach Domenico Scarlattiego” (2018r). W 2018 roku na Uniwersytecie im. F. Chopina w Warszawie wykonała utwór „Perpetuum Mobile” kompozytorki Aldony Nawrockiej- Woźniak podczas koncertu pt. „W kręgu twórczości i odtwórczości”. W tym samym roku wykonała go w Poznaniu na koncercie solowym w Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „Ars”. Anna Starzec-Makandasis dwukrotnie wystąpiła wraz z altowiolistą Prof. AM dr hab. M. Murawskim z recitalem kameralnym w ramach III i IV Łódzkiego Forum Altówkowego w Akademii Muzycznej im. G.K. Bacewiczów w Łodzi (2017 i 2018 r.). W 2017 wraz z dr Kamilem Babką wystąpiła z koncertem kameralnym w Instytucie Muzycznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2018 roku została zaproszona do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Forum Altówkowym w Poznaniu, na którym wygłosiła wykład na temat twórczości Wojciecha Gawrońskiego oraz zagrała koncert kameralny wraz z altowiolistką Katrin Meidell z Columbus State University, USA. W 2020 na III Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-artystycznej pt. „Polska Muzyka Kameralna” wystąpiła z recitalem kameralnym z altowiolistą prof. AMP dr hab. M. Murawskim w Szczecinie, w Sali Koncertowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

Publikacje

Altówka. Spektrum Imperatywu Artystycznego. Wybrane Wykłady z III Międzynarodowego Forum Altówkowego. Wydawnictwo Akademia Muzyczna I.J Paderewskiego, Poznań 2018

Wydawnictwa płytowe

2014 , solowa płyty CD „Na Polską Nutę” z utworami polskich kompozytorów (F. Chopina, K. Szymanowskiego, G. Bacewicz), wydawnictwo Orfeus Music
2015, płyta CD „Nocturnes”, wydawnictwo Acte Prealable
2018 , płyta CD „Wojciech Gawroński –Works for viola and piano”, wydawnictwo Acte Prealable
2020 , płyty CD „Edward Swan Hennessy-Viola and Piano Works” , wydawnictwo Acte Prealable

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2003 Trzecia nagroda, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Rzymie, Włochy .
2005 Wyróżnienie, “Ibla Grand Prize”, Sycylia, Włochy.
2006 Pierwsza nagroda, OMTA, Oklahoma, USA.
2007 Druga nagroda, “Oklahoma Community Orchestra Young Artist Concerto Competition” USA .
2007 Pierwsza nagroda, “Oklahoma City University School of Music Concerto Competition”, USA .
2007 Pierwsza nagroda, “Oklahoma Israel Exchange (OKIE) Young Artist Competition”, USA .
2008 Pierwsza nagroda, “Oklahoma Community Orchestra Young Artist Concerto
Competition”, USA .
2009 Druga nagroda, “Hubbard Young Artists Music Competition”, Dallas, USA.
2011 Finalistka konkursu muzyki kameralnej “Coleman 2011”, Los Angeles, California ,USA.
2013 Stypendium „Wałbrzyskiego Twórcy” przyznane przez Radę Miejską Miasta Wałbrzycha na nagranie płyty solowej z muzyka polską.
2014 Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha za całokształt twórczości artystycznej.
2016 II nagroda Grand Prize Virtuoso na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Londynie
2020 Dyplom dla wyróżniającego się Pianisty-Akompaniatora na III Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

  

Last name and first name
Anna Starzec-Makandasis

Academic title and degree, institution, graduation year
qualified doctor degree of music art, I.J.Paderewski Academy of Music, 2019

Position
assistant

Artistic/research discipline
instrumental studies

Speciality
piano

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Piano accompaniment

Contact
astarzec@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Artistic activities

Anna Starzec-Makandasis graduated with honors from the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznan, in 2005, where she pursued her Master Degree in the studio of Anna Organiszczak. During her studies, in 2003 she received a half-year scholarship „Erazmus Sokrates” to study piano at Hogskolen I Agder University in Kristiansand in Norway. In years 2006 – 2010 she came to United States, named a recipient of a full scholarship to complete a Master’s degree in the class of Prof. Amy I Ling Cheng at the Oklahoma City University. Two years later she was awarded a full scholarship to study on the Artist Certificate Program in Dallas in the piano studio of acclaimed pianist Joacquin Achucarro. In 2012, she received her Doctor of Arts degree from Stony Brook University in New York City in the piano class of Christina Dahl. In 2019 she received a qualified doctor degree of the art of music at Academy of Music in Poznan.
Anna Starzec-Makandasis has performed both- solo and chamber recitals in Poland, Italy, Norway, Germany, Israel and the USA. She has cooperated with symphonic orchestra in Oklahoma City, Dallas, as well as with Israeli chamber orchestra at the Felicia Blumenthal Festival in Tel Aviv.

 

Concert activity

Anna Starzec-Makandasis has cooperated with violinist Anna Maria Staśkiewicz, with whom she performed a chamber recital at the Music Theatre in Szczawno-Zdrój in 2012 and in 2015 during the celebration of the H. Wieniawski jubilee. In 2013 they performed together on a concert at the Adam Mickiewicz University Auditorium realizing the recording of “Partita for violin and piano” written by W. Lutosławski. In 2014, Anna Starzec Makandasis performed a chamber recital at the Philharmonic in Wałbrzych with Hungarian flutist Ildiko Juhasz. In 2016, they also performed a chamber concert at the Academy of Music in Poznan. In recent years Anna Starzec-Makandasis has performed a solo recital in Wałbrzych (2014), in Wrocław (2017), in the Museum of Gałczynski in Pranie (2018) and in Szczawno Zdrój (2014). At the Music High School in Gniezno ( in 2018) she performed a solo recital and gave a lecture recital about „Difficulties of interpretation and performance practice in Sonatas by Domenico Scarlatti”. In 2018, at the F.Chopin’s University in Warsaw, she performed the piece „Perpetuum Mobile” written by the composer Aldona Nawrocka- Woźniak. In the same year she performed this piece on the solo concert in the Foundation for the Culture and Art in Poznan. In 2017 and in 2018 Anna Starzec-Makandasis performed with violist M.Murawski on a chamber recital at the Music Academy in Łódz , being the part of the 3rd and 4th Polish Viola’s Forum. In 2017 she performed together with violist Kamil Babka on a chamber concert at the Institute of Music in Zielona Góra. In 2018 she was invited to participate on the 3rd International Viola’s Forum in Poznan, where she gave a lecture recital on the work of Wojciech Gawronski as well as played a chamber concert together with Kathrin Meidell from the USA. In 2020 at the 3rd Conference „Polish Chamber Music” Anna Starzec-Makandasis gave a chamber recital with violist M. Murawski in the Concert Hall in Szczecin.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

 

Publications

Viola. Spectrum of Artistic Imperative. Selected Lectures from the Third International Viola Forum. Published by the I.J. Paderewski Academy of Music, Poznań 2018

 

Recordings

2014 – a solo CD album „On a polish folk note” , published by the Orfeus Music
2015 – CD „Nocturnes”, published by Acte Prealable
2018- CD „Wojciech Gawroński -Works for viola and piano”, published by Acte Prealable
2020 CD „Edward Swan Hennessy-viola and piano works”, published by Acte Prealable

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

2003 Third Prize, International Piano Competition in Rome, Italy .
2005 Distinction, Ibla Grand Prize, Sicily, Italy.
2006 First Prize, OMTA, Oklahoma, USA.
2007 Second Prize, „Oklahoma Community Orchestra Young Artist Concerto Competition” USA .
2007 First Prize, „Oklahoma City University School of Music Concerto Competition”, USA .
2007 First Prize, „Oklahoma Israel Exchange (OKIE) Young Artist Competition”, USA .
2008 First Prize, „Oklahoma Community Orchestra Young Artist Concerto
Competition”, USA .
2009 Second Prize, „Hubbard Young Artists Music Competition”, Dallas, USA .
2011 Finalist, „Coleman 2011” chamber music competition, Los Angeles, California ,USA.
2013 Scholarship awarded by the City Council of Walbrzych for the recording of a solo album with Polish music.
2014 Award of the President of the City of Walbrzych for the entire artistic achievements
2016 Second Prize Virtuoso at the International Chamber Music Competition in London.
2020 Diploma for the outstanding Pianist-Accompanist at the 3rd National Viola Competition in Poznań.