Publikacje

Agnieszka Wicenciak


Agnieszka

Agnieszka Wicenciak

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Magister sztuki , Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu , 1995 r.

Stanowisko
st. wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Swoje umiejętności doskonaliła podczas różnorodnych kursów pianistycznych, kameralnych i metodycznych: w Dusznikach – Zdroju (studio prof. W. Obidowicza, AM Wrocław, 1991r.), w Białymstoku (prof. J. Banovetz, USA,2000 r.), w Warszawie ( prof .J. Marchwiński, 2001r.), w Poznaniu ( prof . J. Tatarski, 2001 i 2002 r.), w Koninie (prof. K. Popowa – Zydroń, 2002r.), w Poznaniu (prof. M. Niemira, 2007r.), w Gnieźnie(dr M. Sierszeńska – Leraczyk, 2008 r.).
W dorobku artystycznym posiada liczne prawykonania solowych utworów fortepianowych i kameralnych kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Darii Dobrochny Kwiatkowskiej (II Dni Kompozytorów Poznańskich, 1996r., Koncert Kompozytorski w Zielonej Górze, 1996r.), dr Katarzyny Stroińskiej – Sierant ( Koncert Kompozytorski AM w Poznaniu, 1993r.), dr ad Moniki Kędziory (Wieczory Kompozytorskie w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie,1994 i 1995 r., liczne Koncerty Kompozytorskie w AM oraz w CKP Zamek w Poznaniu w latach 1994 – 1997, obchody 75 – lecia AM w Poznaniu 1995 r., V Dni R. Bukowskiego w AM we Wrocławiu, 1996 r., „Muzyka dzisiejsza” w PPSM nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 1999 r., XXXV Festiwal Muzyki Współczesnej w AM w Poznaniu , 1999r., Musica Moderna-Sesja 36 w AM w Łodzi, 2000r., „Koncert z księżycem w tle” w Ostrowie Wlkp., 2002 r., Poznańska Wiosna Muzyczna w AM w Poznaniu, 2002r.) i wykł. Agnieszki Zdrojek – Suchodolskiej (Koncert Kompozytorski w ZPSM w Gnieźnie,2011r.).
W latach 1996 – 2002 współpracowała z uczniami Poznańskiej Szkoły Talentów m.in. w klasie prof. M. Dereweckiego ( skrzypce) i prof. S. Pokorskiego ( wiolonczela), towarzysząc im wielokrotnie podczas przesłuchań w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w kraju i za granicą (Słowacja, Niemcy).
Koncertowała wielokrotnie jako solistka i kameralistka m.in. w Kutnowskim Domu Kultury z Agą Mikołaj – sopran, w PPSM nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (z którą związana była w latach 1994-1999 jako akompaniator i nauczyciel fortepianu, biorąc aktywny udział w życiu koncertowym szkoły ), w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w Zamku w Kórniku, w Koszutach, oraz w wielu instytucjach rodzinnego miasta Gniezna ( m.in. Teatr im. Al. Fredry, Miejski Ośrodek Kultury, II LO, Liceum Medyczne, Wyższa Szkoła MILENIUM, Młodzieżowy Dom Kultury, Cech Rzemiosł Różnych, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych i Upośledzonych ). W Akademii Muzycznej w Poznaniu brała udział w VII, VIII I IX Koncercie Muzyki A. Tansmana prezentując wybrane cykle solowe oraz cykl „Pieśni japońskich?” z dr M. Woltmann- Żebrowską – mezzosopran. W roku 2007 i 2010 koncertowała w Towarzystwie Przyjaciół im. Ady Sari w Łodzi jako solistka a także z w/w wokalistką.
Poza pracą na uczelni związana jest od 1999 r. z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie jako nauczyciel dyplomowany gry na fortepianie. Pełniąc w latach 2000-2003 funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych zrealizowała m.in. 2 autorskie projekty o zasięgu międzyszkolnym. Pierwszy propagował współczesną muzykę dla dzieci i młodzieży polskich kompozytorów, m. in. A. Cwojdzińskiego, M. Magina i M. Drobnera w postaci cyklicznych koncertów. Drugi pt. „Integracyjny Plener Malarski” dzięki współpracy z wieloma instytucjami regionu wielkopolskiego stanowił połączenie muzyki z wystawą prac malarskich chorych i upośledzonych dzieci. W pracy dydaktycznej posiada laureatów Konkursów Pianistycznych.
Płyty:
1.Nagrania dla PR i TV z uczniami Poznańskiej Szkoły Talentów i PPSM nr 1 im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu w latach 1994- 1999.
2. „ 4 etiudy na lewą rękę ” Moniki Kędziory, studio nagrań HELLENIC Poznań , 1997 r.
3. „ Pieśni ”cykl R. Schumann: „ Frauenliebe und Leben” oraz Manuel de Falla „ Siete canciones
populares espanolas ” w wykonaniu M. Woltmann – Żebrowskiej – mezzosopran,
A.Wicenciak- fortepian, nagrania dokonano w Akademii Muzycznej w Poznaniu,2006r.
płyta stanowi uzupełnienie pracy doktorskiej wokalistki: „ Miłość jako źródło inspiracji
twórczej w pieśniach R. Schumanna i M. de Falli

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
1.Nagrody Dyrektora PPSM nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu – 1995r. , 1997r.
2.Nagrody Dyrektora ZPSM w Gnieźnie 2001r., 2002 r., 2008r., 2010r., 2011r.
3.DYPLOM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO za pełną oddania pracę
pedagogiczną w ZPSM w Gnieźnie 2010r.
4.BRĄZOWY MEDAL PREZYDENTA RP za długoletnią służbę AM w Poznaniu 2010 r.

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
Zatrudnienie na stałe, pełen etat na IV Wydziale

Akompaniament do dyrygowania

Kontakt: 
agnieszkawicenciak@wp.pl

WERSJA ANGIELSKA

Academic title and degree, institution, graduation year
Master Of Arts , I. J. Paderewsky Music Academy in Poznan , 1995

Position
senior lecturer

Artistic/research discipline
Instrumentality

Speciality
Grand Piano

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
ARTISTIC ACTIVITIES
She perfected her skills during a variety of piano courses, intimate and methodical: Duszniki-Zdrój (studio of Prof. w. Obidowicza, Wrocław, 1991), in Bialystok (Prof. j. Banovetz, USA, 2000), in Warsaw (prof.J. Marchwinski (piano), 2001), in Poznań (prof. J. Tatarsky, 2001 and 2002 M. Sierszeńska-Leraczyk, 2008).
In the artistic heritage has numerous premieres of solo songs and intimate piano composers associated with the Academy Of Music. I. J. Paderewsky in Poznań: Daria Dobrochny Kwiatkowsky (II Poznań 1996, The Day Of Composers, Composers Concert in Zielona Góra, 1996), dr Catherine Stroińska-Sierant (Composers Concert in Poznań, 1993), dr ad. Monica Kędziora (the Princes Radziwill Palace Musical Evenings in Antonin, 1994 and 1995, numerous concerts and AM Compositional CKP Castle in Poznań in years 1994 to 1997, the 75th anniversary of the University in Poznan 1995., V Days, Bukowsky in AM in Wroclaw, 1996, ”Today’s Music” in the H. Wieniawsky State Elementary Music School in Poznan, 1999., XXXV Festival Of Contemporary Music in AM, 1999., Musica Moderna-Session 36 AM in Lodz, 2000., ”Concert with moon in the background” in Ostrów Wlkp., 2002, Poznan Music Spring in AM, 2002.) and A. Zdrojek Suchodolska (Composers Concert in the ZPSM in Gniezno, 2011).
In the years 1996-2002 she worked with students ’ School Talent, among others in the class of prof. M. Derewecky (violin) and prof. S. Pokorsky (cello), accompanying them on several occasions during the hearings in national and international competitions in Poland and abroad (Slovakia, Germany).
She has performed on several occasions as a soloist and chamber musician, among others: Kutno House Of Culture in with Aga Mikolay-soprano, H. Wieniawsky State Elementary Music School in Poznan (with whom she was associated in the years 1994-1999 as a piano teacher and accompanist, taking an active part in the life of the school concert), the Agricultural Academy in Poznań, Kórnik Castle, in Koszuty, and in many institutions, the hometown of Gniezno (among others: Al. Fredro Theater, Urban Culture, II LO, High School MILLENNIUM, House Of Culture Junior, Cech Rzemiosł Różnych, State Music Schools, Society Of Friends Of Disabled Children and Mentally Handicapped). At the Academy of music in Poznan (Poland) took part in the VII, VIII and IX of the Concert Music A. Tansman presenting selected solo cycles and a series of ”Japanese Songs?” with dr M. Woltmann-Żebrowska-mezzo-soprano. In the year 2007 and 2010 she performed in the company of Ada Sari Friends in Lódź as a soloist as well as with the singer.
Working out at the University is connected since 1999 with a team of State Music Schools in Gniezno as a teacher qualified to play the piano. As in the years 2000-2003 as head of the section of keyboard instruments realized, among others: Copyright międzyszkolnym-scale projects 2. The first taught Contemporary Music For Children and Teenagers Of Polish Composers, among others: A. Cwojdzinsky, M. Magin and M. Drobner as recurring concerts. The second, entitled ”Integration Of Plein Air Painting” thanks to the cooperation with many institutions of the region Wielkopolska represented a combination of music with an exhibition of works of painting of the sick and underprivileged children. In teaching has winners of piano competitions.
Compact Disc:
1. For PR and TV students Poznan School of talents and H. Wieniawsky State Elementary Music School in Poznan during the period 1994-1999.
2. ”4 Etudes for the left hand” Monica Kędziora, recording studio HELLENIC Poznań, 1997.
3. ”The song” cycle/The cycle of songs: R. Schumann: Frauenliebe und Leben ”and” Manuel de Falla ”Siete canciones populares espanolas”, M. Woltmann-Żebrowskiej-mezzo-soprano, A. Wicenciak-piano, recorded in the Academy Of Music in Poznań, 2006.
It complements the thesis by: ”Love as a source of creative inspiration in the songs of R. Schumann and M. de Falla.

The most important artistic/research achievements
1. the Director Awards PPSM no 1im. H. Wieniawski in Poznan-1995. , 1997.
2. Awards Director of the ZPSM in Gniezno 2001, 2002, 2008, 2010, 2011.
3. DIPLOMA of the Ministry of culture and national heritage for the full devotion to work
Teaching in the ZPSM in Gniezno.
4. The PRESIDENT of the REPUBLIC OF POLAND WON the BRONZE MEDAL for long service in Poznan 2010.

Employment at the Faculty
IV

Courses taught, Faculty
Employment on a permanent basis, for the fourth fulltime Faculty

Faculty IV, accompaniment to conducting/accompaniament to the object of conducting

Contact:
agnieszkawicenciak@wp.pl