Publikacje

Przemysław Pałka

 

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Stanowisko
profesor

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
dyrygentura

Specjalność
dyrygentura chóralna

Zatrudnienie na wydziale
I

Instytut
Instytut Edukacji Aartystycznej

Prowadzone przedmioty, wydział
dyrygentura chóralna

Kontakt
ppalka@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Przemysław Pałka – dyrygent, profesor dr hab. sztuk muzycznych. W Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, obecnie w Instytucie Edukacji Artystycznej. Wśród wielu aktywnych dziś zawodowo chórmistrzów, wykształcił m.in. pięcioro laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu (s. Iwona Siewkowska, 
dr Maciej Grosz, dr hab. Paweł Łuczak, mgr Bartłomiej Karwański i mgr Tomasz Karwański). W latach 2012-2019 dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu i w latach 2019-2021 dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej. Od 40 lat dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 1984 roku założył Orkiestrę Kameralną Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza w Poznaniu, którą prowadził nieprzerwanie przez 25 lat, koncertując w Polsce i Europie. W latach 1994-2006 kierował Chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w latach 2003-2007 Katedralnym Chórem Chłopięcym i Męskim Cantate Deo w Koszalinie. Od 1990 roku aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w charakterze dyrygenta, wykładowcy i eksperta w dziedzinie chóralistyki. Od 2003 roku jest dyrektorem artystycznym Polonijnej Akademii Chóralnej i Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Laureat blisko 40 nagród i wyróżnień międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych w Polsce, Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Macedonii, Grecji, we Włoszech i na Węgrzech. Dyrygował także w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Szwecji, na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Kilkakrotnie współpracował z Europejską Orkiestrą Studentów Medycyny (EMSO, European Medical Students Orchestra) oraz Europejską Orkiestrą Lekarzy (EDO – European Doctors Orchestra), a także wielokrotnie z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, także podczas Światowych Festiwali Chórów Polonijnych oraz Międzynarodowych Festiwali Organowych, wykonując wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Juror konkursów chóralnych w Polsce, Szwajcarii, Hiszpanii i USA. Od 30 lat silnie związany zawodowo także ze środowiskiem polonijnym Europy i Ameryki. Jako ceniony wykładowca Studium Dyrygentów Polonijnych i licznych kursów dla dyrygentów i warsztatów chóralnych na Białorusi, Ukrainie, Litwie w Czechach i w USA – pomaga w stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dyrygentów i poziomu artystycznego polonijnych zespołów, przyczyniając się także do popularyzacji muzyki polskiej w świecie.

 


Last name and first name
Przemysław Pałka

Academic title and degree, institution, graduation year
professor

Position
full professor

Artistic/research discipline
conducting

Speciality
choral conducting

Employment at the Faculty
I

Institute
Institute of Artistic Education

Courses taught
choral conducting

Artistic activities
Przemysław Pałka – conductor, Music Arts professor PhD. At the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, he teaches a choral conducting class, currently in the Institute of Artistic Education. He has educated numerous professionally active choirmasters, including five winners of Professor Stanisław Kulczyński National Choir Conducting Contest in Poznań (Iwona Siewkowska, dr Maciej Grosz, dr Paweł Łuczak, Bartłomiej Karwański and Tomasz Karwański). In the years 2012-2019, dean of the Faculty of Choral Conducting, Music Education and Church Music at the Academy of Music in Poznań, and in the years 2019-2021, director of the Institute of Artistic Education. Przemysław Pałka has been the conductor and artistic director of the Poznan University of Medical Sciences Mixed Choir for 40 years. In 1984, he founded the chamber orchestra of Mieczysław Karłowicz Secondary Music School in Poznań, which he led continuously for 25 years. From 1994 to 2006, he conducted and managed the Poznań Academy of Music University Choir, and from 2003 to 2007 ˗ the Boys’ and Men’s Cathedral Choir „Cantate Deo” in Koszalin. Since 1990, Przemysław Pałka has been actively cooperating with the Association “Polish Community” as a conductor, lecturer and expert in choral music. Since 2003, he has been the artistic director of the Polish Community Choir Academy and the World Festival of Polish Choirs in Koszalin. He has won nearly 40 prizes and distinctions at international music competitions and festivals in Poland, France, Belgium, Switzerland, Spain, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Macedonia, Greece, Italy and Hungary. He has also conducted in the USA, the UK, Austria, the Netherlands, Sweden, Lithuania, Ukraine and Belarus. He has cooperated several times with the European Medical Students’ Orchestra (EMSO) and the European Doctors Orchestra (EDO), and numerous times with the Koszalin Philharmonic Orchestra during the World Festivals of Polish Choirs and International Organ Festivals, performing great vocal-instrumental masterpieces. Juror of choral competitions in Poland, Switzerland, Spain and the USA. For 30 years, he has also been strongly professionally associated with the Polish community in Europe and the USA. As a valued lecturer at the Polish Community Studies for Conductors and numerous courses for conductors and choral workshops in Belarus, Ukraine, Lithuania, the Czech Republic and the USA, he helps to constantly raise the professional qualifications of conductors and the artistic level of Polish community ensembles, thus contributing to the popularisation of Polish music in the world.

Contact
ppalka@amuz.edu.pl