Publikacje

Tomasz Kandulski

Na zdjęciu mężczyzna z gitarą, Tomasz Kandulski

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2022

Stanowisko

adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek

instrumentalistyka

Specjalność

gitara

Zatrudnienie na Wydziale

II

Instytut

Instytut Instrumentów Lutniczych

Prowadzone przedmioty

Przedmiot główny – gitara
Kameralistyka
Literatura specjalistyczna
Metodyka nauczania przedmiotu głównego

Kontakt: adres email

tkandulski@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Występuje jako solista i kameralista. Jako gitarzysta doskonalił swoje umiejętności pod okiem mistrzów, a ich uznaniem były zaproszenia na liczne festiwale w kraju i za granicą. Występował w wielu miastach w kraju (m.in. w salach Filharmonii Poznańskiej, Wrocławskiej, Zielonogórskiej, Świętokrzyskiej, Gorzowskiej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie) i za granicą (m.in. Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia , Belgia, Słowenia, Czechy, Niemcy, Włochy), solo i z orkiestrami, a także jako juror. Wraz ze skrzypaczką Sandrą Haniszewską w latach 2008-2015 współtworzył Haniszewska — Kandulski Duo – duet, który zaznaczył swoją obecność w muzycznym świecie licznymi koncertami i nagrodami konkursowymi. Duet ma na swoim koncie także płytę, która została szeroko doceniona przez krytyków. Od 2017 roku współpracuje z altowiolistką Ewą Guzowską, przełamując stereotypy i przekonując słuchaczy, że połączenie altówki i gitary – instrumentów często niedocenianych – może brzmieć podwójnie pięknie. Duet koncertuje w Polsce i za granicą, a w 2021 roku wydał swój debiutancki album DUOCHROME.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

W latach 2006-2010 studiował w Akademii Muzycznej im. IJ Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Piotra Zaleskiego, którą ukończył z wyróżnieniem. W 2008 roku ukończył również studia równoległe w Conservatorium Maastricht w Holandii w klasie gitary światowej sławy wirtuoza prof. Carlo Marchione. Wiosną 2015 roku ukończył prestiżowe studia podyplomowe Konzertexamen w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze (Niemcy) w klasie skrzypiec i gitary kameralistyki prowadzonej przez wybitnego gitarzystę i pedagoga prof. Tomasza Zawieruchy. Jest wicedyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, a od października 2010 r. pracuje jako adiunkt w poznańskiej Akademii, gdzie w maju 2015 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w listopadzie 2022 r. habilitację.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Brał udział w osiemnastu konkursach w kraju i za granicą, zostając laureatem czternastu z nich, m.in. Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach, Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych z Gitarą w Aschaffenburgu (Niemcy), Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Luysa Milana w Ontinyencie (Hiszpania), Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Kutnej Horze (Czechy), czy Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Niccolo Paganiniego w Parmie (Włochy).

Kontakt:

tkandulski@amuz.edu.pl 
info@tomaszkandulski.com
Więcej informacji: www.tomaszkandulski.com


Eng.

Last name and first name

Kandulski Tomasz

Academic title and degree, institution, graduation year

Post-doctoral degree, the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, 2022

Position

assistant professor

Artistic/research discipline

Instrumental

Speciality

Guitar

Employment at the Faculty

The Faculty of Instrumental Studies, Historical Performance Practice, Jazz and Popular Music

Institute

Lute Instruments Institute

Courses taught

Main subject – Guitar
Chamber music
Guitar literature
Methodology of teaching the main subject

The most important artistic/research activities

He performs as a soloist and chamber musician. As a guitarist, he perfected his skills under the guidance of masters, and their recognition was expressed by invitations to numerous festivals in Poland and abroad. He has performed in many cities in the country (e.g. in the halls of the Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Świętokrzyska, Gorzów Philharmonics, W. Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio in Warsaw) and abroad (e.g. Spain, Great Britain, Netherlands, Belgium, Slovenia, Czech Republic, Germany, Italy), solo and with orchestras, and as a juror. Together with the violinist Sandra Haniszewska, in the years 2008-2015, he co-founded the Haniszewska-Kandulski Duo – a duo that marked its presence in the music world with numerous concerts and competition prizes. Duo has also released a CD widely praised by critics. Since 2017, he has been working with the violist Ewa Guzowska, breaking stereotypes and convincing listeners that the combination of viola and guitar – instruments often underestimated – can sound twice as beautiful. Duo performs in Poland and abroad and in 2021 released their debut album DUOCHROME published by QBK Records.

The most important artistic/research achievements

In the years 2006-2010 he studied at the Academy of Music. I.J. Paderewski in Poznań in the class of prof. Piotr Zaleski, which he graduated with honors. In 2008 he also completed parallel studies at the Conservatorium Maastricht in the Netherlands in the guitar class of the world-famous virtuoso prof. Carlo Marchione. In the spring of 2015, he completed the prestigious Konzertexamen postgraduate studies at the Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar (Germany) in the class of violin and guitar chamber music taught by the outstanding guitarist and teacher prof. Tomasz Zawierucha. He is the deputy director of the Music School Complex in Poznań, and since October 2010 he has been working as an assistant professor at the Poznań Academy, where in May 2015 he obtained the title of doctor of arts, and in November 2022 his habilitation.

Decorations, awards, distinctions

He has participated in eighteen competitions held in Poland and abroad, becoming a laureate of fourteen of them, including Silesian Guitar Autumn in Tychy, International Competition of Chamber Ensembles with Guitar in Aschaffenburg (Germany), International Guitar Competition Luys Milan in Ontinyenta (Spain), International Guitar Competition in Kutna Hora (Czech Republic), International Guitar Competition Niccolo Paganini in Parma (Italy).

Contact

tkandulski@amuz.edu.pl 
More info: www.tomaszkandulski.com