Natalia Kłysz-Sokalska

Natalia Kłysz-Sokalska

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
Edukacja muzyczna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Podstawy dydaktyki
Zajęcia muzyczno-ruchowe
Metodyka edukacji muzycznej
Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej
Propedeutyka badań naukowych
Pedagogika
Proseminarium pisania pracy dyplomowej
Seminarium pracy dyplomowej
Warsztat zabawy w edukacji muzycznej
Edukacja muzyczna małego dziecka
Taniec w edukacji muzycznej

Kontakt
nklysz@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, dysertacja doktorska pt. Działania muzyczno-ruchowe w procesie stymulowania kompetencji emocjonalnych uczniów wyrażonych w języku (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019); magister sztuki w kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010); zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu; kierownik praktyk studenckich w Instytucie Edukacji Artystycznej; opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Muzycznej; nauczyciel muzyki i rytmiki w szkole ogólnokształcącej; dyrygent szkolnego chóru dziecięcego; zainteresowania naukowe: powszechna edukacja muzyczna, aktywności muzyczne w procesie wspierania rozwoju dziecka, kompetencje twórcze.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

KSIĄŻKI

1. Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2015

 

Rozdziały w monografiach

1. Sztuka a wartość i przeżycie estetyczne, [w:] Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015
2. Edukacja muzyczna kluczem do pełnego rozwoju dziecka, [w:] Edukacja na rozdrożu. Część 3 – Dzieciństwo szans i zagrożeń, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016
3. Uczeń zdolny w perspektywie rzeczywistości szkolnej, [w:] Kreatywność w sztuce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań 2016
4. Rozwiń mój potencjał – szkolnictwo powszechne a praca z dzieckiem uzdolnionym, [w:] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017
5. Język emocji dziecka, [w:] Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne. Wybrane perspektywy praktyczne, red. K. Kuszak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
6. Syma Marta Al Azab-Malinowska, Natalia Kłysz-Sokalska, Dominika Przybyszewska, Anna Rybińska, Agnieszka Steur, Kinga Kuszak, Język dziecka [w:] Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, red. H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
7. Natalia Kłysz-Sokalska, Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia, Lidia Suchanek, Anna Ratajczak, Michalina Kasprzak, Twórcza aktywność dziecka [w:] Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, red. H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
8. Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska, Natalia Kłysz-Sokalska, Agnieszka Bojarczuk-Tuncer, Curriculum changes in Poland: School education between reforms [in:] Curriculum changes in the Visegrad Four: three decades after the fall of communism, Studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics, red. T. Janík, Š. Porubský, M. Chrappán, K. Kuszak, Waxmann 2020

 

Artykuły w czasopismach

1. (Nie)zły perfekcjonizm – jak rozwijać i nie niszczyć siebie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016
2. Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia, [w:] Uczeń w świecie emocji, red. K. Kuszak, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, nr 2, Kielce 2016/2017
3. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017
4. Music education as a key factor in the full development of a child, “Studia Edukacyjne”, nr 42, Poznań 2016
5. Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym, Poznań: “Studia Edukacyjne” nr 44, 2017
6. The language of child’s emotions, „Studia Edukacyjne”, nr 48/2018
7. Kompetencje emocjonalne dziecka i ich wzmacnianie poprzez aktywności muzyczno-ruchowe, „Aspekty Muzyki”, nr 8, 2018
8. Terapeutyczne właściwości Rytmiki Emile’a Jaques-Dalcroze’a, [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. V, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2019

 

Artykuły popularnonaukowe i metodyczne

1. Kiedy powiem sobie dość, „Charaktery – magazyn psychologiczny”, nr 10, Kielce 2016
2. Kiedy powiem sobie dość, „Psychologia dziś”, nr 1, Kielce 2017
3. Scenariusz zajęć dla klasy I „Czy smutek jest potrzebny?”, „Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie”, nr 1, Kielce 2017/2018
4. Strach ma wielkie oczy. Propozycja zajęć dla klasy II, „Edukacja Wczesnoszkolna, Zeszyty Kieleckie”, nr 1. 2018/2019
5. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka, „Życie Szkoły”, nr 1(52)/2020
6. Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka, „Życie Szkoły”, nr 2(53)/2020
7. Aktywności muzyczne a rozwój poznawczy dziecka, „Życie Szkoły”, nr 3-4(54)/2020
8. Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego, „Życie Szkoły”, nr 5(55)/2020
9. Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 1 – Muzyka i ruch, „Życie Szkoły”, nr 7(57)/2020
10. Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 2 – Muzyka i język, „Życie Szkoły”, nr 8(58)/2020
11. Dziecięce mindfulness z muzyką, „Życie Szkoły”, nr 9(59)/2020
12. Folklor w edukacji muzycznej dziecka, „Życie Szkoły”, nr 1(60)/2021

 

Sprawozdania, recenzje

1. Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego: „Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wszechstronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM”, „Studia Edukacyjne”, nr 41, 2016 (Agnieszka Bojarczuk, Natalia Kłysz-Sokalska, Anna Schmidt)
2. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Komunikacja werbalna – znaczenia – perspektywy – kontrowersje”, „Studia Edukacyjne”, nr 44, 2017
3. Zespół badawczy katedry edukacji muzycznej z wizytą studyjną w Barcelonie [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. V, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2019
4. Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytami studyjnymi w Londynie i Tallinie [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. VI, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2020

 

Konferencje
udział czynny

2014
1. Sztuka a wartości i przeżycie estetyczne, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania”, Poznań, WNS i WSE UAM w Poznaniu
2. Uczeń zdolny w perspektywie rzeczywistości szkolnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kreatywność w sztuce i edukacji artystycznej. Artysta – pedagog, pedagog – artysta”, Kalisz, WPA UAM w Poznaniu

2015
1. Twórcza aktywność muzyczna dzieci – rola improwizacji w kształceniu muzycznym i ogólnym w oparciu o system edukacji muzycznej Emila Jacques’a-Dalcroze’a, Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Działania twórcze w koncepcjach pedagogicznych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
2. Aktywność muzyczna jako podstawa działań twórczych, Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Działania twórcze w koncepcjach pedagogicznych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2016
1. Rozwiń mój potencjał – szkolnictwo powszechne a praca z dzieckiem uzdolnionym, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „The Educational and Social World of a Child Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
2. Edukacja muzyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym w szkolnictwie powszechnym – cele, metody, efekty, Konferencja Naukowa: „Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka”, Szczecin, Wydział Edukacji Muzycznej, Akademia Sztuki w Szczecinie
3. Problemy edukacji muzycznej – dlaczego są, a dlaczego nie powinno ich być?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”, Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
4. Music education to cultural change, II International conference: “A person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective Polish and Israeli experiences”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
5. Projekt “Przedszkolaki na Uniwersytecie” – idea uczenia się od siebie studentów i nauczycieli, Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne: „Uczony – student – nauczyciel – rodzic idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM”, Poznań, UAM w Poznaniu, OMEP, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
6. Kształtowanie kompetencji poznawczych i emocjonalnych dziecka poprzez aktywności muzyczno-ruchowe, II Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Pedagog w przestrzeni współczesnych społeczno-kulturowych i edukacyjnych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2017
1. Muzyka a emocje dziecka, Three Minute Thesis, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Znaczenie aktywności muzycznych w kształceniu języka emocji dziecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Gdańsk, Akademia Muzyczna w Gdańsku
3. Emocje odbiorcy wobec ekspresji twórcy sztuki ulicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Design i new art w przestrzeni publicznej”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4. Neuroestetyka a kompetencje językowe i emocjonalne dziecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: NeuroMania V, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Importance of Musical Activity in Developing the Language of the Child’s Emotions, III International Conference: “A Person in a world of cultural and social change – challenges, capabilities”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
6. Znaczenie działań muzycznych w rozwoju dziecka, Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli organizowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
7. Stymulacja kompetencji językowych i emocjonalnych dziecka poprzez działania muzyczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
8. Aktywności muzyczne w kształceniu kompetencji emocjonalnych dziecka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej”, Toruń, UMK w Toruniu

2018
1. Terapeutyczne właściwości Rytmiki Emila Jacques-Dalcroze’a, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Terapeutyczne właściwości muzyki we wczesnej edukacji dziecka”, Poznań, Akademia Muzyczna w Poznaniu
2. Kompetencje emocjonalne wyrażone językiem a działania muzyczno-ruchowe – raport z badań, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacyjny i Społeczny Świat Dziecka, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
3. Emotional competencies in language and music and movement activities – research statement, IV International Conference “A Person in a world of cultural and social change – new problems, new challenges Polish and Israeli Experiences”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
4. Piosenka w kontekście wzmacniania kompetencji emocjonalnych dziecka – raport z badań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Od)dajmy dzieciom głos”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
5. Dziecko w przestrzeni języka emocji, Seminarium naukowe: „Dziecko w przestrzeniach języka”, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
6. Współczesne koncepcje edukacji muzycznej a wzmacnianie rozwoju dziecka, IV Konferencja Doktorantów WSE: „Wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej w społeczeństwie współczesnym”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2019
1. Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona a metody i systemy edukacji muzycznej – analiza porównawcza, VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
2. Kompetencje emocjonalne wyrażone językiem a działania muzyczno-ruchowe – raport z badań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
3. Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju dziecka, rada szkoleniowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu

2020
1. Znaczenie edukacji muzycznej w procesie stymulowania kompetencji kluczowych, VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Edukacja muzyczna – wczoraj, dziś, jutro”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
2. Działania muzyczne w procesie stymulowania werbalizowania emocji, Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Rola pedagogiki i psychologii w społeczeństwie obywatelskim”, Poznański Kongres Młodych Naukowców, UAM w Poznaniu
3. Znaczenie edukacji muzycznej w procesie stymulowania kompetencji kluczowych, Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu „Teoria muzyki w praktyce”: „Melodyjnie-harmonijnie”, Wydział Edukacji Muzycznej, Akademia Sztuki w Szczecinie
4. Gra na instrumentach oraz śpiew jako formy wspierające zrównoważony rozwój dziecka. Wizja polska, XII Forum Akademickie „Edu-Akcja: Wychowując Doskonałość”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Projekty badawcze

od 2017
Nowoczesne metody edukacji muzycznej – projekt realizowany w ramach działalności Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu; w ramach realizacji projektu współpraca ze szkołami w Barcelonie (Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Centre de Recursos Pedagogics de Sant Adria da Besos) i w Londynie (Bourne Primary School, Saint Paul’s Cathedral School, Westminster Cathedral Choir School, Guilhall School of Music and Drama) oraz Estońską Akademią Muzyki i Teatru w Tallinie.

2017-2020
Mapping curriculum changes in Visegrad four: three decades after… Faculty of Education, Masaryk University in Brno i Wydział Studiów Edukacyjny UAM w Poznaniu.

2020-2021
EDU-akcja 2020-2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii”, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Agder w Kristiansand, Uniwersytet w Tromso, Menntaskóli i tónlist w Reykjaviku oraz Uniwersytet Sztuki w Reykjaviku, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

Prowadzone warsztaty (wybrane)

1. W świecie dziecięcych emocji… dla członków Koła Naukowego Pedagogów-Terapeutów „AGO”, WSE UAM w Poznaniu (2015)
2. Piosenka w edukacji dziecka w ramach II edycji projektu Przedszkolaki na Uniwersytecie, WSE UAM w Poznaniu (2016)
3. Kształtowanie tożsamości kulturowej i językowej dzieci dwujęzycznych, Szkolny Punkt Konsultacyjny działający przy Ambasadzie RP w Hadze (2016)
4. Muzyczny chill w ramach projektu StressOUT! Zmierz się ze stresem, WSE UAM w Poznaniu (2016)
5. Zabawy na pięciolinii w ramach projektu Uniwersytet pełen zabawy, WSE UAM w Poznaniu (2016)
6. Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek wszechstronnego rozwoju ucznia, ODN w Kaliszu (2016)
7. Arteterapia w pracy z osobami chorymi onkologicznie” dla członków Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF” (2016)
8. Aktywności muzyczne a wzmacnianie więzi z dzieckiem w ramach III edycji projektu Przedszkolaki na Uniwersytecie, WSE UAM w Poznaniu (2018)
9. Muzykolandia – tajemnice krainy dźwięków w ramach Nocy Naukowców, WSE UAM w Poznaniu (2018)

Skip to content