Publikacje

Natalia Kłysz-Sokalska

Natalia Kłysz-Sokalska

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
Edukacja muzyczna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Podstawy dydaktyki
Zajęcia muzyczno-ruchowe
Metodyka edukacji muzycznej
Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej
Propedeutyka badań naukowych
Pedagogika
Proseminarium pisania pracy dyplomowej
Seminarium pracy dyplomowej
Warsztat zabawy w edukacji muzycznej
Edukacja muzyczna małego dziecka

Kontakt
nklysz@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, dysertacja doktorska pt. Działania muzyczno-ruchowe w procesie stymulowania kompetencji emocjonalnych uczniów wyrażonych w języku (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019); magister sztuki w kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2010); zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej; nauczyciel muzyki i rytmiki w szkole ogólnokształcącej; dyrygent szkolnego chóru dziecięcego; zainteresowania naukowe: powszechna edukacja muzyczna, aktywności muzyczne w procesie wspierania rozwoju dziecka.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

Książki i publikacje zwarte:

1. Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2015
2. Teczka terapii zajęciowej: Muzykoterapia. Aktywności muzyczne w budowaniu związku z naturą, Forum Media Polska Sp. z o. o., Poznań 2021
3. Emocje, język, muzyka. Stymulowanie wyrażania emocji przez dzieci, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2022

Rozdziały w monografiach:

1. Sztuka a wartość i przeżycie estetyczne, [w:] Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015
2. Edukacja muzyczna kluczem do pełnego rozwoju dziecka, [w:] Edukacja na rozdrożu. Część 3 – Dzieciństwo szans i zagrożeń, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016
3. Uczeń zdolny w perspektywie rzeczywistości szkolnej, [w:] Kreatywność w sztuce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań 2016
4. Rozwiń mój potencjał – szkolnictwo powszechne a praca z dzieckiem uzdolnionym, [w:] Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017
5. Język emocji dziecka, [w:] Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne. Wybrane perspektywy praktyczne, red. K. Kuszak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
6. Terapeutyczne właściwości Rytmiki Emile’a Jaques-Dalcroze’a, [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. V, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2019
7. Syma Marta Al Azab-Malinowska, Natalia Kłysz-Sokalska, Dominika Przybyszewska, Anna Rybińska, Agnieszka Steur, Kinga Kuszak, Język dziecka [w:] Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, red. H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
8. Natalia Kłysz-Sokalska, Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia, Lidia Suchanek, Anna Ratajczak, Michalina Kasprzak, Twórcza aktywność dziecka, [w:] Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, red. H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
9. Kinga Kuszak, Katarzyna Sadowska, Natalia Kłysz-Sokalska, Agnieszka Bojarczuk-Tuncer, Curriculum changes in Poland: School education between reforms [in:] Curriculum changes in the Visegrad Four: three decades after the fall of communism, Studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics, red. T. Janík, Š. Porubský, M. Chrappán, K. Kuszak, Waxmann 2020
10. Playing instruments and singing as forms supporting a sustainable development of a child from a Polish perspective, [w:] Schoolchildren in Central and North Europe: On the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects, red. E. Murawska, E. Baum, J.E., Schau, M. Rykowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2020
11. Gra na instrumentach oraz śpiew jako formy wspierające zrównoważony rozwój dziecka. Wizja polska [w:] Szkolnictwo w Europie Środkowej i Północnej. O potrzebie edukacji transkulturowej. Aspekty społeczne, etyczne, muzyczne i zdrowotne, red. E. Murawska, E. Baum, J.E., Schau, M. Rykowski, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021
12. Znaczenie edukacji muzycznej w procesie stymulowania kompetencji kluczowych, [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. VII, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021
13. Music Education and the Importance of Music in Supporting Children’s Mental Health during the COVID-19 Pandemic, [w:] Music e-Education in the 21st Century. New Challenges and Perspectives, red. M. Rykowski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021
14. Edukacja muzyczna i znaczenie muzyki we wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci w okresie pandemii COVID-19, [w:] E-dukacja muzyczna w XXI wieku. Nowe wyzwania i perspektywy, red. E. Murawska, J. E. Schau, M. Rykowski, N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021
15. Między słowami. Inkluzja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem, [w:] Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji, red. E. Murawska, M. Rykowski, E. Baum, J.E. Schau, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2022
16. Muzyczne formy wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. VIII, red. N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2022
17. E-edukacja muzyczna – zarys problematyki, [w:] Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej, red. E. Frołowicz, A. Kozłowska-Lewna, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2022
18. Kilka refleksji o współczesnej powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, [w:] Kulturowe konteksty edukacji artystycznej, red. N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2023
19. Between Words. Social Inclusion of Children and Adolescents at Risk of Exclusion, [w:] Education as an impulse for social inclusion, red. E. Murawska, M. Rykowski, E. Baum, J. E. Schau, R. A. Rolfhamre, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2023
20. Muzyczny projekt edukacyjny jako przestrzeń wspierania rozwoju kompetencji społecznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży, [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. 10, red. M. Andrys, N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2024

Artykuły w czasopismach:

1. (Nie)zły perfekcjonizm – jak rozwijać i nie niszczyć siebie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016
2. Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia, [w:] Uczeń w świecie emocji, red. K. Kuszak, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, nr 2, Kielce 2016/2017
3. Music education as a key factor in the full development of a child, “Studia Edukacyjne”, nr 42, Poznań 2016
4. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 2, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017
5. Pojmowanie emocji i znaczenie działań muzycznych w ich rozwijaniu u dziecka w młodszym wieku szkolnym, „Studia Edukacyjne”, nr 44, Poznań 2017
6. The language of child’s emotions, „Studia Edukacyjne”, nr 48, Poznań 2018
7. Kompetencje emocjonalne dziecka i ich wzmacnianie poprzez aktywności muzyczno-ruchowe, „Aspekty Muzyki”, tom 8, Gdańsk 2018
8. Działania eksperymentalne w procesie stymulowania kompetencji werbalizowania emocji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Aspekty Muzyki“, tom 10, Gdańsk 2020

Artykuły popularnonaukowe i metodyczne:

1. Kiedy powiem sobie dość, „Charaktery – magazyn psychologiczny”, nr 10, Kielce 2016
2. Kiedy powiem sobie dość, „Psychologia dziś”, nr 1, Kielce 2017
3. Scenariusz zajęć dla klasy I „Czy smutek jest potrzebny?”, „Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie”, nr 1, Kielce 2017/2018
4. Strach ma wielkie oczy. Propozycja zajęć dla klasy II, „Edukacja Wczesnoszkolna, Zeszyty Kieleckie”, nr 1. 2018/2019
5. Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji dziecka, „Życie Szkoły”, nr 1(52)/2020
6. Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka, „Życie Szkoły”, nr 2(53)/2020
7. Aktywności muzyczne a rozwój poznawczy dziecka, „Życie Szkoły”, nr 3-4(54)/2020
8. Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego, „Życie Szkoły”, nr 5(55)/2020
9. Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 1 – Muzyka i ruch, „Życie Szkoły”, nr 7(57)/2020
10. Muzyka i mowa, czyli o logorytmice. Część 2 – Muzyka i język, „Życie Szkoły”, nr 8(58)/2020
11. Dziecięce mindfulness z muzyką, „Życie Szkoły”, nr 9(59)/2020
12. Folklor w edukacji muzycznej dziecka, „Życie Szkoły”, nr 1(60)/2021
13. Działania muzyczne w procesie stymulowania umiejętności werbalizowania emocji. Ujęcie teoretyczne i propozycje praktyczne, „Życie Szkoły”, nr 2(61)/2021
14. Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej, „Życie Szkoły”, nr 3(62)/2021
15. Letnie przygody z muzyką w tle. Konspekt zajęć muzycznych dla klasy II, „Życie Szkoły”, nr 5(64)/2021
16. E-edukacja muzyczna, „Życie Szkoły”, nr 9(65)/2021
17. Nauczanie (do) twórczości w edukacji muzycznej, „Życie Szkoły”, nr 10(66)/2021
18. Dlaczego warto zadbać o właściwą edukację muzyczną w szkole?, „Monitor Dyrektora Szkoły”, nr 2(118)/2022
19. Uniwersalny język ludzkości. Dlaczego warto wprowadzać zajęcia muzyczne w przedszkolu?, „Monitor Dyrektora Przedszkola”, nr 2(127)/2022
20. Fonogestyka i tataizacja we wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, „Życie Szkoły”, nr 4(71)/2022
21. Opowieść ruchowa z muzyką, „Życie Szkoły”, nr 6(73)/2022
22. Słowo, gest, muzyka czyli o systemie edukacji muzycznej Carla Orffa, „Życie Szkoły”, nr 1(78)/2023
23. Znaczenie dźwięku w życiu dziecka – propozycje zabaw, „Życie Szkoły”, nr 2(79)/2023

Sprawozdania, recenzje:

1. Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego: „Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wszechstronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM”, „Studia Edukacyjne”, nr 41, 2016 (Agnieszka Bojarczuk, Natalia Kłysz-Sokalska, Anna Schmidt)
2. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Komunikacja werbalna – znaczenia – perspektywy – kontrowersje”, „Studia Edukacyjne”, nr 44, 2017
3. Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytą studyjną w Barcelonie [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. V, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2019
4. Zespół badawczy Katedry Edukacji Muzycznej z wizytami studyjnymi w Londynie i Tallinie [w:] Z problemów edukacji muzycznej, t. VI, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2020

Redakcja naukowa:

1. E-dukacja muzyczna w XXI wieku. Nowe wyzwania i perspektywy, red. E. Murawska, J.E. Schau, M. Rykowski, N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021
2. Z problemów edukacji muzycznej, t. VIII, red. N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2022
3. Kulturowe konteksty edukacji artystycznej, red. N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2023
4. Z problemów edukacji muzycznej, t. 10, red. M. Andrys, N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2024

Konferencje – udział czynny:

2014
1. Sztuka a wartości i przeżycie estetyczne, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania”, Poznań, WNS i WSE UAM w Poznaniu
2. Uczeń zdolny w perspektywie rzeczywistości szkolnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kreatywność w sztuce i edukacji artystycznej. Artysta – pedagog, pedagog – artysta”, Kalisz, WPA UAM w Poznaniu

2015
1. Twórcza aktywność muzyczna dzieci – rola improwizacji w kształceniu muzycznym i ogólnym w oparciu o system edukacji muzycznej Emila Jacques’a-Dalcroze’a, Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Działania twórcze w koncepcjach pedagogicznych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
2. Aktywność muzyczna jako podstawa działań twórczych, Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Działania twórcze w koncepcjach pedagogicznych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2016
1. Rozwiń mój potencjał – szkolnictwo powszechne a praca z dzieckiem uzdolnionym, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „The Educational and Social World of a Child Between Institutional Space, Open Public Space and CyberSpace”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
2. Edukacja muzyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym w szkolnictwie powszechnym – cele, metody, efekty, Konferencja Naukowa: „Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka”, Szczecin, Wydział Edukacji Muzycznej, Akademia Sztuki w Szczecinie
3. Problemy edukacji muzycznej – dlaczego są, a dlaczego nie powinno ich być?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Edukacja na rozdrożu? Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki”, Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
4. Music education to cultural change, II International conference: “A person in a world of cultural and social change – an interdisciplinary perspective Polish and Israeli experiences”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
5. Projekt “Przedszkolaki na Uniwersytecie” – idea uczenia się od siebie studentów i nauczycieli, Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne: „Uczony – student – nauczyciel – rodzic idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM”, Poznań, UAM w Poznaniu, OMEP, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
6. Kształtowanie kompetencji poznawczych i emocjonalnych dziecka poprzez aktywności muzyczno-ruchowe, II Seminarium Naukowe Doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych: „Pedagog w przestrzeni współczesnych społeczno-kulturowych i edukacyjnych”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2017
1. Muzyka a emocje dziecka, Three Minute Thesis, Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Znaczenie aktywności muzycznych w kształceniu języka emocji dziecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Gdańsk, Akademia Muzyczna w Gdańsku
3. Emocje odbiorcy wobec ekspresji twórcy sztuki ulicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Design i new art w przestrzeni publicznej”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4. Neuroestetyka a kompetencje językowe i emocjonalne dziecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: NeuroMania V, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Importance of Musical Activity in Developing the Language of the Child’s Emotions, III International Conference: “A Person in a world of cultural and social change – challenges, capabilities”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
6. Znaczenie działań muzycznych w rozwoju dziecka, Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli organizowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
7. Polish traditional songs and dances in early education, International Conference: „Folklore and education – actual state and prospective”, University of Veliko Tarnovo, Faculty of Education, Departament of Music
8. Stymulacja kompetencji językowych i emocjonalnych dziecka poprzez działania muzyczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
9. Aktywności muzyczne w kształceniu kompetencji emocjonalnych dziecka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej”, Toruń, UMK w Toruniu

2018
1. Terapeutyczne właściwości Rytmiki Emila Jacques-Dalcroze’a, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Terapeutyczne właściwości muzyki we wczesnej edukacji dziecka”, Poznań, Akademia Muzyczna w Poznaniu
2. Kompetencje emocjonalne wyrażone językiem a działania muzyczno-ruchowe – raport z badań, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacyjny i Społeczny Świat Dziecka, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
3. Emotional competencies in language and music and movement activities – research statement, IV International Conference “A Person in a world of cultural and social change – new problems, new challenges Polish and Israeli Experiences”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu
4. Piosenka w kontekście wzmacniania kompetencji emocjonalnych dziecka – raport z badań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „(Od)dajmy dzieciom głos”, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
5. Dziecko w przestrzeni języka emocji, Seminarium naukowe: „Dziecko w przestrzeniach języka”, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
6. Współczesne koncepcje edukacji muzycznej a wzmacnianie rozwoju dziecka, IV Konferencja Doktorantów WSE: „Wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej w społeczeństwie współczesnym”, Poznań, WSE UAM w Poznaniu

2019
1. Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona a metody i systemy edukacji muzycznej – analiza porównawcza, VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Teoria uczenia się muzyki E. E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
2. Kompetencje emocjonalne wyrażone językiem a działania muzyczno-ruchowe – raport z badań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

2020
1. Znaczenie edukacji muzycznej w procesie stymulowania kompetencji kluczowych, VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Edukacja muzyczna – wczoraj, dziś, jutro”, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
2. Działania muzyczne w procesie stymulowania werbalizowania emocji, Ogólnopolska Konferencja Naukowej: „Rola pedagogiki i psychologii w społeczeństwie obywatelskim”, Poznański Kongres Młodych Naukowców, UAM w Poznaniu
3. Znaczenie edukacji muzycznej w procesie stymulowania kompetencji kluczowych, Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu „Teoria muzyki w praktyce”: „Melodyjnie-harmonijnie”, Wydział Edukacji Muzycznej, Akademia Sztuki w Szczecinie
4. Gra na instrumentach oraz śpiew jako formy wspierające zrównoważony rozwój dziecka. Wizja polska, XII Forum Akademickie „Edu-Akcja: Wychowując Doskonałość”, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

2021
1. Muzyczne formy wsparcia zdrowia psychicznego dzieci w okresie pandemii. Mindfulness z muzyką, VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”: „Wyzwania edukacji muzycznej w XXI wieku. Psychopedagogiczne i społeczne konteksty edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
2. Musical Forms of Supporting the Mental Health of Children During a Pandemic – Mindfulness With Music, Leaving Tracks, Online Forum: „On Musical Education in Northern Europe Now Iceland, Poland, Norway & The UK”, Iceland University of the Arts
3. Music e-Education – Selected Internet Tools for Remote Work, Online Forum: „Perspectives Higher Music Education in 21st Century”, University of Agder in Norway
4. Narzędzia zdalnej edukacji muzycznej, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

2023
1. Edukatorki muzyczne XXI wieku – kobiety w cyfrowej edukacji muzycznej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka – Edukacja – Wychowanie”: Kobiece przestrzenie w muzyce. Pedagożki muzyki w Polsce i ich twórcze biografie, WSE UAM w Poznaniu
2. Cyfrowe przestrzenie edukacji muzycznej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Z zagadnień wczesnej edukacji muzycznej”, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
3. Rola edukacji muzycznej we wspieraniu rozwoju i zdrowia psychicznego uczniów, Konferencja przedmiotowo-metodyczna, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Granty i projekty badawcze:

2016
Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek wszechstronnego rozwoju ucznia, ODN w Kaliszu, nr: WAF.272.6.2016 GE/02/01,02,03,04 GE/02/07, GE/02/11, wykonawca

2017-2020
Mapping curriculum changes in Visegrad four: three decades after… Faculty of Education, Masaryk University in Brno i Wydział Studiów Edukacyjny UAM w Poznaniu

od 2017
Nowoczesne metody edukacji muzycznej – projekt realizowany w ramach działalności Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; w ramach realizacji projektu współpraca ze szkołami w Barcelonie (Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Centre de Recursos Pedagogics de Sant Adria da Besos) i w Londynie (Bourne Primary School, Saint Paul’s Cathedral School, Westminster Cathedral Choir School, Guilhall School of Music and Drama) oraz Estońską Akademią Muzyki i Teatru w Tallinie

Nagrody i stypendia:

2016
Stypendium z dotacji projakościowej UAM w Poznaniu

2017
Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

2018

Stypendium Fundacji UAM w Poznaniu
Stypendium Rektora UAM w Poznaniu dla najlepszych doktorantów

2019
Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej

2022
II Międzynarodowy Konkurs „Muzyczne Orły”: DYPLOM ZŁOTY w Kategorii VII – PUBLIKACJA NAUKOWA LUB POPULARNONAUKOWA: E-dukacja muzyczna w XXI wieku. Nowe wyzwania i perspektywy, red. E. Murawska, J. E. Schau, M. Rykowski, N. Kłysz-Sokalska, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2021