Publikacje

Anna Jeremus-Lewandowska

internet

Anna Jeremus-Lewandowska

 

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
profesor sztuk muzycznych, Prezydent RP 2013

Stanowisko
prof. nadzw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne / wokalistyka

Specjalność
śpiew solowy

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
śpiew solowy

Kontakt
koloratura14@gmail.com

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

www.jeremusanna.pl

Sopran koloraturowy. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Debiutowała partią Rozyny w operze G. Rossiniego Cyrulik sewilski na scenie Państwowej Opery w Bydgoszczy. Następnie brała udział w premierowych przestawieniach opery W. A. Mozarta Czarodziejski flet (Królowa nocy) w Operze Śląskiej, współpracowała z Warszawską Operą Kameralną oraz Operetką Warszawską. Na stałe była związana z Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym brała udział w kilkudziesięciu premierowych przedstawieniach operowych. Z Teatrem Wielkim w Łodzi wielokrotnie występowała na scenach teatrów w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Rosji odbywając tournée artystyczne. Brała udział w premierach Strasznego Dworu, Halki i Barona cygańskiego w Chicago, USA. Ponadto występowała w Portugalii, na Białorusi, Ukrainie, we Włoszech i Francji.
Przez pięć lat, brała udział w muzycznych programach telewizyjnych, przedstawiając utwory kompozytorów polskich oraz arie z repertuaru operowego i operetkowego dla TV Regionalnej i TV Polonia. Współpracowała z zespołem Polskiej Opery Kameralnej, śpiewając główne partie w licznych przedstawieniach operowych na terenie całego kraju.
W swoim repertuarze ma ponad trzydzieści ról operowych, operetkowych oraz partie z repertuaru oratoryjnego. Najważniejsze role: Rozyna w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego, Norina w Don Pasquale, Adina w Napoju miłosnym G. Donizettiego, Królowa Nocy w Czarodziejskim flecie, Konstancja w Uprowadzeniu z seraju, Zuzanna w Weselu Figara W. A. Mozarta, Violetta w Traviacie, Gilda w Rigoletto G. Verdiego, Hanna w Strasznym Dworze St. Moniuszki, Basia w Krakowiakach i Góralach J. Stefaniego oraz Adela w Zemście nietoperza J. Straussa, Laura w Studencie żebraku K. Millöckera. Była wielokrotnie solistką festiwali muzycznych. Współpracowała z wybitnymi dyrygentami, takimi jak: Jacek Boniecki, Tadeusz Chachaj, Henryk Debich, Zdzisław Drobner, Zbigniew Graca, Bogdan Jarmołowicz, Andrzej Knap, Adam Klocek, Agnieszka Kreiner, Tadeusz Kozłowski, Wojciech Michniewski, Jerzy Salwarowski, Lech Sałacki, Tadeusz Serafin, Andrzej Straszyński, Józef Radwan, Aleksander Tracz, Henryk Wierzchoń, Antoni Wicherek, Tadeusz Wojciechowski, Jan Miłosz Zarzycki, Sergio Acevedo, Jose Ferreira Lobo, Torsten Ostergren, Ruben Silva.
Działalność pedagogiczną rozpoczęła na Uniwersytecie Łódzkim – w Katedrze Edukacji Artystycznej. Następnie współpracowała z UMFC z Wydziałem Instrumentalno‑Pedagogicznym w Białymstoku. Od 2011 r. prowadzi klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 kwietnia 2013 r. otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Prowadzi spotkania z twórcami kultury w ramach Czwartkowego Forum Kultury Politechniki Łódzkiej.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

Kreowała partię Hanny w bezpośredniej transmisji na cały świat przedstawienia Straszny Dwór S. Moniuszki, realizowanej przez TV Polonia (1997).
Jest twórcą i dyrektorem Letniego Festiwalu Muzycznego w Kutnie (od 2010).
Prowadzi Międzynarodowe Warsztaty Wokalne w Kutnie (od 2009).
Autorka książki: Techniki prowadzenia głosu w praktyce wykonawczej sopranu koloraturowego (2005)

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2011 Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Kutno w dowód uznania za szczególne zasługi w zakresie promocji Miasta Kutna poprzez wieloletnią działalność artystyczną.
W 2014 roku otrzymała medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej – za wybitne dokonania dla kultury polskiej i miasta Łodzi, przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.
W 2014 roku została odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
W 2016 roku została odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę I stopnia – Medal Złoty, nadanym przez Prezydenta RP
W 2017 odznaczona medalem „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego”, nadanym uchwałą Rady Powiatu w Kutnie i Zarządu Powiatu w Kutnie – za wieloletnią działalność artystyczną i wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury, popularyzację wiedzy o Powiecie oraz wkład w rozwój i promocję Powiatu Kutnowskiego w sferze życia społecznego, nauki i kultury
W 2018 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP.

 

DYSKOGRAFIA

Odgłosy wiosny 2003
Ave Maria – muzyka sakralna 2004
Najpiękniejsze kolędy 2004
Kolędy polskie – T. Trojanowski 2009
Liryki na sopran z fortepianem do tekstów M. Konopnickiej – M. Matuszewskiego 2012
Oratorium do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 pieśni) – T. Trojanowskiego 2016
St. Moniuszko Najpiękniejsze pieśni (2019)

  

Last name and first name
Jeremus-Lewandowska Anna

Academic title and degree, institution, graduation year
professor, title awarded by the Pressident of the Republic of Poland, 2013

Position
Associate professor

Artistic/research discipline
Music Art, vocal art and technique

Speciality
Pedagogy of solo singing

Employment at the Faculty
I

Courses taught, Faculty
The solo singing

Contact
koloratura14@gmail.com

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

The debut was marked with a Rosyna part in G. Rossini`s opera „Barber of Seville” on the stage of the State Opera in Bydgoszcz. Next she took part in the premier opera of W. A .Mozart`s „The Magic Flute” (the Queen of the Night) in the Silesian Opera.
She cooperated with Warsaw Chamber Opera and Warsaw Operetta. She was employed in The Great Theatre in Lodz and took part in many premier performances. Sang many times in theatres in Germany, Holland, Spain. She cooperated with the Polish Chamber Opera singing main parts in numerous performances around the whole country.
Her repertoire comprised over thirty opera and operetta parts as well as parts from oratorio repertoire. The most important roles: Rosina in „The Barber of Seville by G. Rossini, Norina in „Don Pasquale”, Adina in „The Love Drink” by G. Dionizetti, the Queen of the Night in „The Magic Flute”, Constance in „The Abduction from Seray”, Sussana in „The Figaro`s Wedding” by W.A. Mozart, Violetta in „Traviata”, Gilda in „Rigoletto” by G. Verdi, Hanna in „The Haunted Manor” by S. Moniuszko and Adela in „The Bat” by J. Strauss.
She participated in major music festivals with a repertoire of cantatas and songs and actively peforms in the country and abroad.
In 2013 she was awarded the degree of Associated Professor.
Pedagogical activity was began at the University of Lodz, then she worked at Warsaw Fryderyk Chopin University -Branch in Bialystok. Currently she is an Associated Professor of I. Paderewski Academy of Music in Poznan. She teaches solo singing.
She is a member of the Lodz Scientific Society and the Polish Association of Teacher of Singing. She shares her time into scientific, pedagogical but first of all she performs. She also conducts meetings with culture creators within „Thursday Forum of Culture” at Lodz University of Technology.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

She took part in premiers of „The Haunted Manor”, „Halka”, „The Gypsy Baron” in Chicago, USA. For 5 years she was taking part in TV musical programs performing pieces of Polish composers and the most popular arias from the opera and operetta repertoire for the Regional TV and TV Polonia. She acted a part of Hanna in S. Moniuszko’s „The Haunted Manor” broadcast by TV Polonia in the whole world. She has created Summer Music Festival in Kutno (since 2010). She has been leading the International Vocal Workshops since 2009 also in Kutno.
The author of book “The Techniques of
Running the Voice in Coloratura Soprano Performing Practice”.

2011 The Honorary Award of the President of Kutno for special achievements in promotion of the town of Kutno through many years‘artistic activity
2014 The Sabina Nowicka medal „ Pro publico bono” – for outstanding achievements for Polish culture and the city of Lodz (Friends of Lodz Association)
2014 Medal for Merit to Culture Gloria Artis (Minister of Culture and National Heritage)
2016 Medal for a Long Time Service Ist degree – Gold Medal (President of the Republic of Poland)
2017 Medal for Merit to the Kutno District, awarded by the District Council in Kutno and the District Board in Kutno for many years of artistic activity and outstanding achievements in the field of cultural development, popularization of knowledge about the territory and contribution to development and promotion of Kutno District in the sphere of social life, science and culture
2018 Silver Cross of Merit

 

MONOFRAPHIC RECORDS

The sounds of spring
 Ave Maria – sacred music
The most beautiful Christmas carols
Polish carols – Tadeusz Trojanowski
Lirics for soprano with piano, lyrics by M. Konopnicka M. Matuszewski
Oratory to the words of Stefan Cardinal Wyszyński (3 songs) – T. Trojanowski
St. Moniuszko The most beautiful songs