Publikacje

Paweł Drobnik

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Profesor sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna w Poznaniu 2014)

Stanowisko
prof. nadzw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
klarnet

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Klarnet
Zespoły kameralne
Studia orkiestrowe

Kontakt
elpadro1@gmail.com

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Paweł Drobnik urodził się w Poznaniu, absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Karola Szymanowskiego i śpiewak w chórze pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Dalszą edukację muzyczną otrzymał w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza oraz Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie prof Zdzisława Nowaka. W 1982 roku został laureatem III nagrody Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego we Włoszakowicach. W latach 1982-83 brał udział w kursach muzyki kameralnej i orkiestrowej w Lanciano (Włochy). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki dla Młodych Twórców. Muzyk – solista w Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej, z którą odbył szereg podróży zagranicznych, uczestniczył w wielu znaczących zagranicznych festiwalach muzycznych np. Dresdner Musikfestspiele, Choriner Musiksommer, Ankara Sanat Festivali, Kissinger Sommer, Bregenzer Fruhling oraz polskich festiwalach: Poznańska Wiosna Muzyczna, Warszawska Jesień i Wratislavia Cantans, Chopin w Barwach Jesieni dokonując wielu polskich i światowych prawykonań. Dokonał licznych nagrań płytowych oraz dla Radia i Telewizji. Jako członek orkiestry siedmiokrotnie akompaniował finalistom Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. H.Wieniawskiego w Poznaniu. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Nevil Marriner, Roberto Benzi, Henryk Czyż, Jerzy Katlewicz, Christopher Hogwood, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Krzysztof Penderecki, Kurt Masur, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, Jan Krenz, Antoni Wit. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi m.in. z Orkiestrą Polskiego Radia Amadeus, Capellą Bydgostiensis, Capellą Premysliensis, Sinfonia Helvetica, Opera Polska, Feel Harmony. Od 1982 pracuje w Akademii Muzycznej im.Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Organizuje na terenie Uczelni kursy klarnetowe, warsztaty oraz wystawy instrumentów. Uczestniczy w pracach jury konkursów muzycznych, prowadzi kursy oraz warsztaty dla uczniów i studentów. Działalność artystyczna Pawła Drobnika obejmuje szereg występów solowych z orkiestrą (kompozycje K.Kurpińskiego, W.A.Mozarta, T.Szeligowskiego, W.Kilara, C.M.Webera, M.Brucha, C.Debussy, M.Ravela, R.Straussa, J.Astriaba) recitale oraz koncerty kameralne. Dokonał licznych prawykonań utworów kompozytorów polskich i zagranicznych (S.Czarnecki, A.Krzanowski, Z.Kozub, B.Zakrzewska-Nikiporczyk, J.Astriab, A.Cieślak, S.J.Dragićećić). Koncertował jako solista w ramach Festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, Dni Kompozytorów Poznańskich, Festiwalu Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne. Dla firmy fonograficznej Dux nagrał Kwintet klarnetowy Krzysztofa Meyera z towarzyszeniem Kwartetu Wieniawskiego. Wielokrotnie wykonywał Quatour pour la fin du temps Oliviera Messiaena m.in.w Paryżu, Brukseli, Białymstoku, Poznaniu, Olsztynie.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

– Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – (2013)
– Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej – Zasłużony dla kultury Polskiej (2013)
– Medal Złoty za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2012)
– Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej – Zasłużony dla kultury Polskiej (2007)
– Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2005)
– Nagrody rektorskie II i III stopnia JM Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu

  

Last name and first name
Drobnik Paweł

Academic title and degree, institution, graduation year
Professor of musical arts (Music Academy Poznań, 2014)

Position
full professor

Artistic/research discipline
Instrumental studies

Speciality
clarinet

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Clarinet
Chamber Ensambles
Orchestral Studies

Contact
elpadro1@gmail.com

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Paweł Drobnik, born in Poznań, graduate of the Karol Szymanowski Poznań Choir School and Singer in the choir under the direction of Jerzy Kurczewski. He continued his musical education in the Mieczysław Karłowicz Musical High School and the State Musical Collage in Poznań in professors Zdzisław Nowak’s class.
In the year 1982 he became third prize winne rat the International Clarinet Competition in Włoszakowice.
In the years 1982-1983 he took part in chamber and orchestral music courses in Lanciano (Italy). Scholar of the Ministry of Culture and Arts for Young Creators.
Musician-soloist in the Poznań Philharmonic Orchestra, with which he made numerous abroad travels, he took part in many significant international music festivals, such as: Dresdner Musikfestspiele, Choriner Musiksommer, Ankara Sanat Festivali, Kissinger Sommer, Bregenzer Fruhling, and also polish festivals: Poznańska Wiosna Muzyczna, Warszawska Jesień and Wratislavia Cantatis, Chopin w Barwach Jesieni and performing many polish and world premieres.
He made many CD, radio and television recordings. As member of the Poznań Philharmonic Orchestra he accompanied the finalists of the International Henryk Wieniawski Violin Competition seven times.
He collaborated with such conductors, as: Nevil Marriner, Roberto Benzi, Henryk Czyż, Jarzy Katlewicz, Christopher Hogwood, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Krzysztof Penderecki, Kurt Masur, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, Jan Krenz, Antoni Wit.
He worked with many symphony and chamber orchestras, among others: Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, Capella Bydgostiensis, Ceplla Premysliensis, Sinfonia Helvetica, Polish Opera Orchestra, Feel Harmony.
Since 1982 he works at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. He organises clarinet masterclasses, workshops and instrument exhibitions on the premises of the Academy.
He’s part of competition juries, as well as conducts many courses for pupils and students.
The artistic activity of Paweł Drobnik covers a wide variety of solo performences with orchestra (compositions by K. Kurpiński, W. A. Mozart, T. Szeligowski, W. Kilar, C. M. Weber, M. Bruch, C. Debussy, M. Ravel, R. Strauss, J. Astriab), recitals and chamber music concerts.
He took part in numerous world premieres of pieces from polish and foreign composers (S. Czarnecki, A. Krzanowski, Z. Kozub, B. Zakrzewska-Nikiporczyk, J. Astriab, A. Cieślak, S. J. Dragićećić)
He toured as the soloist within as part of such music festivals, as: Poznańska Wiosna Muzyczna, Dni Kompozytorów Poznańskich, Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne.
For the phonographic company Dux he recorded the Clarinet Quintet by Krzysztof Meyer, accompanied by the Wieniawski Quartet.
He repeatedly performer Quator pour la fin du temps by Olivier Messiaen in Paris, Brussels, Białystok, Poznań, Olsztyn.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

1. Medal of the National Education Committee for special services for education and upbringing (2013)
2. Honorary badge from the Minister of Culture and National Herietage of Poland – deserving for Polish Culture (2013)
3. Gold Medal for long-time service from the President of the Republic of Poland (2012)
4. Honorary badge from the Minister of Culture and National Herietage of Poland – deserving for Polish Culture (2007)
5. President’s Silver Cross of Merit (2005)
6. Poznań Music Academy Rector’s Award of the 2nd and 3rd degree