Publikacje

Mariusz Białkowski

M.-Białkowski
ks. Mariusz Białkowski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
Muzyka Kościelna

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział I, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Prowadzone przedmioty
Schola cantorum z metodyką
Teoria chorału gregoriańskiego
Podstawy języka łacińskiego
Śpiew liturgiczny
Dyrygentura gregoriańska
Teologia muzyki
Harmonia modalna
Praktyka chorału gregoriańskiego
Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Semiologia gregoriańska

Kontakt
mbialkowski@amuz.edu.pl


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

 

ks. dr hab Mariusz Białkowski semiolog, gregorianista. Jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej. W latach 2001-2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku. Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugéne’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne wykłady oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą (Litwa, Słowacja, Szwajcaria, Włochy, Kanada). Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie jednocześnie od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej, prowadzi wykłady i ćwiczenia z muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.
Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie”, którego jest redaktorem naukowym. Jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem scholi gregoriańskiej ”Canticum cordium”. Twórca i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej.
Zasiada w Zarządzie Głównym Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre) oraz jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Więcej na www.choral.pl


WERSJA ANGIELSKA

 

Academic title and degree, institution, graduation year
Ph.D

Position
assistant professor

Speciality
Church music

Employment at the Faculty
I

Courses taught, Faculty
Schola cantorum with methodology
Theory of Gregorian chant
Basics of the Latin language
Liturgical chant
Gregorian conducting
Theology music
Modal harmony
The practice of Gregorian chant
Liturgical Music Legislation
Gregorian semiology

Contact
mbialkowski@amuz.edu.pl


ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

 

Fr. Mariusz Białkowski, Ph.D., semiologist, gregorianist, is a priest of the Archdiocese of Poznań. Between 2001 and 2005 he studied Gregorian Chant at the Pontifical Institute of Sacred Music in Rome under the guidance of Albert Turco and Nino Albarosa, achieving his MA in Gregorian Chant. He later received a Ph.D. from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in 2008.
He is a strong advocate of the principles initiated by the master of semiology, Fr. Eugéne Cardine, OSB. His scientific achievements include scientific and popular science publications, radio programmes, numerous lectures and Gregorian chant courses in Poland and abroad. Fr. Mariusz Białkowski is a lecturer of Gregorian chant at the “I.J. Paderewski” Academy of Music, Poznań, and of church music at the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University, Poznań. He acts as president of the Polish Branch of the International Association for Studies of Gregorian Chant. He has been involved in the publication of the “Studia gregoriańskie” yearbook, performing the duties of scientific editor. He is also founder, artistic director and conductor of a Gregorian Schola Canticum Cordium.
He is a member of the main management board of Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano and the Association of the Polish Church Musicians.

More: www. choral.pl