Historia Wydziału

Historia Wydziału

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu jest kontynuatorem tradycji utworzonego w 1935 r. Wydziału Pedagogicznego. Do 1939 r. Wydział wywierał znaczący wpływ na kształt i oblicze artystyczne chóralistyki polskiej. Skupiał wybitnych chórmistrzów i kompozytorów polskich, takich jak: Henryk Opieński, ks. Wacław Gieburowski, Stanisław Wiechowicz, Tadeusz Szeligowski i Władysław Raczkowski. W okresie powojennym, kontynuatorami chlubnych, przedwojennych tradycji byli, m. in. profesorowie Edmund Maćkowiak i Stefan Stuligrosz. W okresie powojennym, Wydział stopniowo stawał się także prężnym ośrodkiem kształcenia i doskonalenia kadr dla szeroko pojmowanej edukacji muzycznej. Dzisiaj, łącząc chlubne tradycje z wyzwaniami kształcenia akademickiego XXI w. zapewnia nowoczesny, efektywny i uniwersalny system kształcenia, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu nie tylko lokalnego środowiska.

 

Zmiany jakie dokonywały się na przestrzeni prawie dziewięćdziesięcioletniej historii Uczelni skutkowały zmianami nazwy Wydziału:

  • Pedagogiczny (okres międzywojenny)
  • Instruktorsko-Nauczycielski (po 1945 roku)
  • Wychowania Muzycznego (od lat 60-tych)
  • Wychowania Muzycznego i Rytmiki (lata 1991 – 1997)
  • Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (lata 1997 – 2001)
  • Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (od 2001 roku)

 

Niezmienną od lat misją Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej jest kształcenie muzyka artysty i nauczyciela, który będzie prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną we wszystkich obszarach  kultury muzycznej, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim, popularyzując tym samym muzykę i wszelkie formy  kultury muzycznej w szerokich kręgach społeczeństwa. Misję tę Wydział konsekwentnie realizuje poprzez kształcenie dyrygentów chóralnych, dyrygentów orkiestr dętych, kantorów, a także kształcenie nauczycieli muzyki dla szkolnictwa ogólnokształcącego oraz szkół muzycznych.

Wypełniając swoją misję Wydział nie tylko kształci, ale także prowadzi intensywną działalność artystyczną. Współpracując z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi instytucjami, wspólnie realizuje zadania dydaktyczne i artystyczne.

Dążąc systematycznie do podniesienia poziomu kształcenia Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie oceny stanu i kompetencji kadry pedagogicznej  w regionie oraz określania jej potrzeb w obszarach związanych z doskonaleniem pedagogicznym i artystycznym.

O wysokim poziomie dydaktycznym, artystycznym i naukowym Wydziału świadczą przede wszystkim posiadane od wielu lat uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a także kolejne, wysokie oceny uzyskiwane w  wyniku kontroli Wydziału przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

 

Skip to content