Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: rytmika, studia II stopnia

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: rytmika, studia II stopnia

Analiza i interpretacja muzyki  XX i XXI wieku

Choreografia muzyki

Chór/Orkiestra/Zespoły rytmiki

Historia  kultury

Improwizacja fortepianowa

Improwizacja fortepianowa z elementami jazzu i muzyki  rozrywkowej

Interpretacja ruchowa dzieła muzycznego

Język obcy  B2+

Kompensacja i korektywa

Marketing i animacja kultury

Metodyka  nauczania techniki ruchu w szkolnictwie ponadpodstawowym

Metodyka nauczania improwizacji fortepianowej

Metodyka  prowadzenia rytmiki w szkolnictwie ponadpodstawowym

Pisemna  praca dyplomowa

Praktyki pedagogiczne

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Propedeutyka anatomii

Propedeutyka rytmikoterapii

Psychologiczne podstawy działań terapeutycznych

Rytmika

Rytmika z elementami terapii muzyczno-ruchowej

Seminarium  pracy dyplomowej

Taniec historyczny

Taniec współczesny

Technika ruchu

Wychowanie fizyczne – taniec współczesny

Fakultety

Skip to content