Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: rytmika, studia I stopnia

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: rytmika, studia I stopnia

Analiza form muzycznych

Chór/ Orkiestra/ Zespół rytmiki

Dydaktyka ogólna

Dydaktyka rytmiki

Emisja głosu

Fortepian

Harmonia

Harmonia praktyczna

Historia muzyki powszechnej

Improwizacja  fortepianowa

Integracja rytmiki i solfeżu w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a

Język obcy

Kompozycja ruchowa utworów muzycznych

Kontrapunkt

Kształcenie słuchu

Literatura muzyczna

Metodyka nauczania przedmiotu Kształcenie słuchu i zasady muzyki

Metodyka nauczania przedmiotu  Rytmika w szkolnictwie podstawowym

Metodyka prowadzenia zespołów rytmiki

Mimika i gest sceniczny

Pedagogika

Praktyki pedagogiczne

Proseminarium metody Emila Jaques-Dalcroze’a

Psychologia ogólna

Rytmika

Seminarium licencjackiej pracy dyplomowej

Solfeż dalcrozowski

Taniec ludowy

Technika ruchu

Technika tańca klasycznego

Wychowanie fizyczne – taniec ludowy

Zespół rytmiki

Fakultety

Skip to content