Studia III stopnia

  • Teoria muzyki:

Absolwent otrzymuje stopień doktora sztuk muzycznych. Jest wybitnym specjalistą w zakresie teorii muzyki. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów naukowych, prezentacji wyników badań na konferencjach i w czasopismach naukowych jak również umiejętności i doświadczenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w pracach dużych zespołów badawczych, także międzynarodowych,  i pełnienia w nich wiodącej roli. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, kursy, staże).

  • Kompozycja:

Absolwent otrzymuje stopień doktora sztuk muzycznych. Posiada profesjonalny warsztat kompozytorski oraz wybitne przygotowanie teoretyczne niezbędne do kształtowania oryginalnych dzieł artystycznych, jest w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia dalszej drogi twórczej. Posiada wysokie kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania i uczestniczenia we współczesnym, międzynarodowym życiu artystycznym – koncertach, festiwalach, obszarach wydawniczych. Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Jest profesjonalnie przygotowany do współpracy z innymi artystami czy instytucjami kultury oraz do kształcenia przez całe życie.

Skip to content