Studia II stopnia

  • Kompozycja:

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Posiada szeroki zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które czynią go wszechstronnie wykształconym artystą, muzykiem posiadającym obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i nowych mediów. Zdobyty podczas studiów rozległy warsztat kompozytorski umożliwia podjęcie diametralnie różnych przedsięwzięć artystycznych, także tych na pograniczu sztuk.

Profil kształcenia w tej specjalności umożliwia pełną wolność artystyczną. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej; poszukuje nowych dróg języka muzycznego, nie zapominając o  bagażu historii i tradycji. Oprócz działalności w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, absolwent przygotowany jest w zakresie pracy badawczej, publicystycznej, redakcyjnej i organizacyjnej. Jest również zaznajomiony z zasadami działania i stosowania przepisów prawa autorskiego. Absolwent zna język obcy w zakresie prezentowanej specjalności zawodowej, potrafi się porozumiewać z wykorzystywaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności psychologiczne w obszarze funkcjonowania społecznego, naukowego, jak i w działalności edukacyjnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Teoria muzyki:

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Jest wszechstronnie wykształconym muzykiem, posiadającym gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu teorii muzyki. Absolwent dysponuje wysokimi kwalifikacjami niezbędnymi do podjęcia samodzielnej pracy artystycznej oraz badawczej. Jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Potrafi korzystać z możliwości poszerzania swojej wiedzy, modyfikować ukształtowane w czasie studiów schematy poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie w zakresie teorii muzyki. Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą kreowanie i realizowanie własnych koncepcji twórczych. Potrafi samodzielnie formułować sądy i oceny, rozwiązywać złożone problemy związane z poszerzaniem własnych kompetencji i dostosowaniem się do współczesnego rynku pracy. Posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i rozwiązywanie złożonych problemów związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej. Jest wyposażony w szereg różnorodnych umiejętności, które umożliwiają prowadzenie działalności publicystycznej, redakcyjnej, prelegenckiej; jest przygotowany do różnego typu publicznych wystąpień. Posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa, odnoszących się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjnej oraz finansowej, w szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z zarządzaniem własnością intelektualną. Dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami do podjęcia pracy  organizacyjnej i upowszechnieniowej w dziedzinie kultury muzycznej w różnego typu instytucjach muzycznych. Jest przygotowany do realizacji zespołowych zadań i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent zna język obcy w zakresie prezentowanej specjalności zawodowej, potrafi się porozumiewać z wykorzystywaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności psychologiczne w obszarze funkcjonowania społecznego, naukowego, jak i w działalności edukacyjnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Rytmika:

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Dysponuje szerokim zasobem wiedzy i umiejętności z zakresu  metody Emila Jaques-Dalcroze’a: rytmiki, solfeżu, improwizacji oraz rytmikoterapii, a także  kwalifikacjami do  tworzenia choreografii muzyki, komponowania ruchu scenicznego, realizacji widowisk ruchowych i słowno-ruchowych. Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych oraz dysponuje pogłębionymi umiejętnościami organizacyjnymi pozwalającymi  na planowanie i rozwiązywanie złożonych problemów związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej. Potrafi zastosować aktualne przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, w szczególności przepisy prawa autorskiego oraz przepisy prawa związane  z zarządzaniem własnością. Profil nauczania warunkuje wszechstronny i kreatywny rozwój osobowości, dzięki czemu absolwent potrafi adaptować metodę rytmiki dla potrzeb różnych dyscyplin pedagogicznych i artystycznych. Podczas studiów uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikowany  jest do podjęcia pracy  w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury), w szkolnictwie muzycznym I-go i II-go stopnia, w tym jako nauczyciel improwizacji fortepianowej, a ponadto  w szkolnictwie baletowym, w szkolnictwie wyższym na wydziałach: rytmiki, edukacji muzycznej, muzykoterapii, aktorskim, wychowania fizycznego, a  ponadto jako instruktor zespołów rytmiki i tańca oraz akompaniator tańca (współczesnego, narodowego, towarzyskiego, ludowego). Potrafi też zastosować rytmikę w profilaktyce, leczeniu i terapii, prowadząc zajęcia z zakresu muzykoterapii aktywnej (rytmikoterapia, choreoterapia, logorytmika). Absolwent ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury – podejmuje projekty o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagające współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych i naukowych. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności psychologiczne w obszarze dostosowywania własnych działań artystycznych i naukowych do współczesnego rynku pracy.

  • Dyrygentura:

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Posiada kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej oraz niezbędną wiedzę muzyczną pozwalającą na: prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno- instrumentalnym i chórem; indywidualną i oryginalną interpretację dzieła muzycznego; samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta. Absolwent zna język obcy w zakresie prezentowanej specjalności zawodowej.

Skip to content