Struktura Wydziału

Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie gry na instrumentach smyczkowych, harfie i gitarze.

Do jej głównych zadań należą:

–      opracowywanie programów badań naukowych i nadzór merytoryczny nad badaniami własnymi pracowników Katedry,

–      organizowanie koncertów, kursów i konferencji naukowych,

–      publikowanie materiałów naukowych oraz pomocniczych do gry na instrumencie,

–      prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,

–      współpracę z ośrodkami i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami,

–      współpraca z ośrodkami z innych dziedzin np. medycyny w celu badania wpływu gry na instrumencie na zdrowie człowieka.

Katedra Lutnictwa Artystycznego 

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie lutnictwa artystycznego.

Katedra prowadzi prace naukowo – badawcze w zakresie:

–    budowy instrumentów lutniczych,

–    korekty i konserwacji instrumentów lutniczych,

–    teorii i historii sztuki lutniczej,

–    akustyki.

Do jej głównych zadań należą:

–      inicjowanie tematów i prac badawczych i opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pracowników Katedry,

–      organizowanie kursów i konferencji naukowych,

–      publikowanie materiałów naukowych,

–      prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników,

–      pozyskiwanie i zakup materiałów i narzędzi do budowy instrumentów oraz albumów
i książek do prac teoretycznych dotyczących historii i teorii sztuki lutniczej,

–      współpracę z ośrodkami lutniczymi i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Skip to content