Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I st. jest przygotowany do podjęcia pracy chórzysty i solisty w zawodowych zespołach wokalnych teatrów operowych i filharmonii, a także  wokalnych zespołach kameralnych. W indywidualnych przypadkach posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji dzieła muzycznego i podjęcie pracy solisty teatrów muzycznych. Podczas studiów I stopnia duży nacisk położony jest na poznanie podstaw sztuki aktorskiej co predestynuje absolwentów do pojęcia pracy scenicznej.

 

Absolwent studiów II st. jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka – wokalisty, solisty teatrów operowych i muzycznych. Cechuje go wysoko rozwinięta osobowość artystyczna. Posiada duże wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące kierunku studiów i wykonywanego zawodu. Osiągnął gruntowną znajomość repertuaru i umiejętność komunikowania się przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Przygotowany jest do podejmowania działań artystycznych i organizacyjnych, uczestniczenia
w pracach zespołowych i krytycznej oceny przedsięwzięć artystycznych.

Absolwent studiów II stopnia może prowadzić działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym.    Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Skip to content