Charakterystyka Wydziału

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prowadzi zajęcia na kierunku wokalistyka w specjalności śpiew solowy.

W ramach Wydziału działają:

 • Katedra Wokalistyki
 • Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej
 • Zakład Muzyki Operowej

Wydział prowadzi studia stacjonarne I stopnia i II stopnia. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy twórczej i naukowej oraz dydaktycznej

Studia I stopnia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy chórzysty i solisty w zawodowych zespołach wokalnych teatrów operowych i filharmonii, a także  wokalnych zespołach kameralnych. W niektórych, indywidualnych przypadkach posiada już umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji dzieła muzycznego i  podjecie pracy  śpiewaka-solisty teatrów operowych i operetkowych. Podczas studiów I stopnia duży nacisk położony jest na poznanie podstaw sztuki aktorskiej co predestynuje absolwentów do pojęcia pracy scenicznej.

Absolwent posiada prawo do prowadzenia działalności artystycznej w instytucja kultury i mediach. Zna języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia. Ze względu na specyfikę kierunku i brak prowadzenia na tym poziomie kształcenia przedmiotów związanych z pedagogiką i praktyką pedagogiczną, absolwent studiów I stopnia nie może prowadzić działalności pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym.

 

Studia II stopnia

Absolwent jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka – wokalisty, solisty teatrów operowych i muzycznych. Cechuje go wysoko rozwinięta osobowość artystyczna. Posiada duże wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące kierunku studiów i wykonywanego zawodu. Osiągnął gruntowną znajomość repertuaru i umiejętność komunikowania się przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Przygotowany jest do podejmowania działań artystycznych i organizacyjnych, uczestniczenia w pracach zespołowych i krytycznej oceny przedsięwzięć artystycznych.

Ze względu na specyfikę kierunku i prowadzenie dopiero na tym poziomie kształcenia przedmiotów związanych z pedagogiką i praktyką pedagogiczną (Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne), absolwent studiów II stopnia może prowadzić działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym uzyskując kwalifikacje pedagogiczne zgodne z wymogami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 207 poz.2110 z 2004 r.)

Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Wydział poprzez jednostki merytoryczne prowadzi badania naukowe oraz  jest organizatorem:

 • międzynarodowych  i ogólnopolskich konferencji naukowych,
 • Ogólnopolskich Mistrzowskich Kursów Wokalnych,
 • cyklicznych koncertów wydziałowych „Wtorki wokalne”,
 • przedstawień operowych i koncertów oratoryjno-kantatowych
 • przedstawień teatralnych
 • koncertów kameralnych
 • koncertów dyplomowych

Uczestniczy czynnie w życiu muzycznym i kulturalnym miasta i regionu:

 • współpraca z Teatrem Wielkim w ramach Dni Verdiego oraz realizacji przedstawień operowych,
 • współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego – koncerty w Willi wśród róż,
 • letnie koncerty ratuszowe,
 • współpraca z instytucjami kultury miasta Poznania przy realizacji projektów artystycznych (CK Zamek, Teatr Muzyczny, Teatr Polski, Pałac Działyński – PAN, Teatr Dramatyczny w Gnieźnie).

Sprawuje opiekę merytoryczną nad:

 • Ogólnopolskim Konkursem Arii i Pieśni im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach
 • Mistrzowskimi Kursami Wokalnymi we Włoszakowicach,
 • Letnimi Kursami Wokalnymi w Drezdenku,
 • Letnim Festiwalem i Warsztatami Muzycznymi w Kutnie,
Skip to content