Publikacje

Jaime Penate Conde

Młody, uśmiechnięty mężczyzna w elegankcim garniturze stoi wśród drzewNazwisko i imię

Peñate Conde Jaime

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

doktor, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2022

Stanowisko

adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

fortepian

Zatrudnienie na Wydziale

II

Instytut

II

Prowadzone przedmioty

fortepian
zespoły kameralne

Kontakt: adres email

jpenateconde@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Jaime Peñate Conde urodził się w 1993 roku w Las Palmas de Gran Canaria, w Hiszpanii. Naukę gry na fortepianie zaczął w wieku 4 lat, kontynuując ją w Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria w klasie p. Yolandy Falcón Araña. W 2012 r. zaczął studia pianistyczne w Conservatorio Superior de Música de Canarias (siedziba na Gran Canarii) w klasie mgra José Maríi Curbelo González, kończąc je w 2016 r.
W tym samym roku rozpoczął studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu
prof. dr hab. Anny Organiszczak oraz dra hab. Piotra Szychowskiego, kończąc je z wyróżnieniem w 2018 r.
W roku 2022 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora sztuki muzycznej w tejże Uczelni. Rozprawa doktorska o tytule „Idiom iberyjski w twórczości fortepianowej Isaaca Albéniza i Alberto Ginastery” powstała pod opieką prof. dr hab. Anny Organiszczak.

Od roku akademickiego 2022/2023 pracuje w Katedrze Fortepianu w poznańskiej Akademii.

Jaime Peñate Conde prowadzi intensywną działalność koncertową. Występował w Polsce, Hiszpanii oraz we Włoszech jako solista i kameralista, prezentując dzieła m.in. I. Albéniza, J.S. Bacha, L.V. Beethovena, J. Brahmsa, F. Chopina, A. Ginastery, A. Piazzolli, S. Rachmaninowa, F. Schuberta,
R. Schumanna czy A. Skriabina.

Od 2018 roku Jaime Peñate Conde prowadzi również intensywną działalność dydaktyczną – obecnie jest zatrudniony jako nauczyciel fortepianu oraz akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, był akompaniatorem w klasie fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu, prowadził zajęcia z fortepianu w ramach I i II edycji Lekcji otwartych z doktorantami oraz w ramach praktyk doktoranckich w macierzystej Uczelni, a także organizował liczne kursy mistrzowskie na Wyspach Kanaryjskich.

Prowadzi także rozbudowaną działalność naukową – wykładał m.in. podczas III Pianistycznego Forum Młodych Pedagogów w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu,
III Międzynarodowej Konferencji „Współczesna interpretacja dzieła muzycznego” czy Naukowego Forum Doktorantów w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz dla studentów Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Jaime Peñate Conde brał czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez pedagogów takich jak: Lukáš Michel, Maria Szwajger-Kułakowska, Jerzy Tosik-Warszawiak, Andrzej Pikul, Päivi Arjas, Tim Ovens, András Kemenes, Kennedy Moretti, Etella Czupryk-Kotyuk, Romeo Scaccia, Calogeri Di Liberto, Miguel Ángel Ortega Chavaldas, Sven Birch, Luca De Gregorio, Flavio Zaccaria, Teresa Trevisan, Iván Martín, Luis del Valle.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

 


Eng.

Name and surname

Peñate Conde Jaime

Title and academic degree, university, year of obtaining

PhD, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 2022

Position

assistant professor

Artistic/scientific discipline — direction

Instrumental studies

Specialty

Piano

Employment at the Faculty

II

Institute

II

Guided subjects

Piano
Chamber music

Contact: e-mail address

jpenateconde@amuz.edu.pl

Artistic activity/scientific activity (important concerts, publications, albums, compositions)

Jaime Peñate Conde was born in 1993 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. He started playing the piano at the age of 4, and then he continued learning with Yolanda Falcón Araña at the Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. In 2012 he began
his piano studies at the Conservatorio Superior de Música de Canarias (Gran Canaria) in José María Curbelo González’ piano class, graduating in 2016. In the same year, he began his master studies at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań in prof. dr hab. Anna Organiszczak’s and dr hab. Piotr Szychowski’s piano class, graduating with honors in 2018.

In 2022, he graduated with honors with a PhD in Musical Arts at the same University. The doctoral dissertation entitled „Iberian idiom in the piano works of Isaac Albéniz and Alberto Ginastera” was written under the supervision of prof. dr hab. Anna Organiszczak.

Since the academic year 2022/2023, he works at the Piano Department of the Poznań Music Academy.

Jaime Peñate Conde conducts an intensive artistic activity. He has performed solo and with chamber music ensembles in Poland, Spain and Italy, presenting works by, among others, I. Albéniz, J.S. Bach, L.V. Beethoven, J. Brahms, F. Chopin, A. Ginastera, A. Piazzolla, S. Rachmaninov, F. Schubert, R. Schumann or A. Scriabin.

Since 2018, Jaime Peñate Conde has also been conducting intensive teaching activities – he is currently employed as a piano teacher and accompanist at the Henryk Melcer State School of Music I and II degree in Kalisz, he was an accompanist in prof. dr hab. Ewa Murawska’s flute class at the Academy of Music in Poznań, he taught piano as part of the 1st and 2nd edition of Open Lessons with PhD students and as part of doctoral internships at his alma mater, and organized numerous masterclasses in the Canary Islands.

He also conducts an extensive scientific activity – he lectured, among others, during the 3rd Piano Forum of Young Teachers at the Grażyna and Kiejstut Academy of Music in Łódź, XXIV National Piano Tournament named after Halina Czerny-Stefańska in Żagań, 3rd International Conference „Contemporary Interpretation of Musical Works” and the Scientific Forum of PhD Students at the Academy of Music in Poznań, and for students of the Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Jaime Peñate Conde took part in masterclasses with teachers such as: Lukáš Michel, Maria Szwajger-Kułakowska, Jerzy Tosik-Warszawiak, Andrzej Pikul, Päivi Arjas, Tim Ovens, András Kemenes, Kennedy Moretti, Etella Czupryk-Kotyuk, Romeo Scaccia, Calogeri Di Liberto, Miguel Ángel Ortega Chavaldas, Sven Birch, Luca De Gregorio, Flavio Zaccaria, Teresa Trevisan, Ivan Martín, Luis del Valle.

Important artistic and scientific achievements

Jaime Peñate Conde is a laureate of several music competitions:

– VI Międzynarodowy Pianistyczny Konkurs Chopinowski in Turzno (II prize)
– Międzynarodowy Konkurs Muzyczny OPUS 2021 in Cracow (II prize)
– I International Music Competition „Sergey Prokofiev” in Moscow (II prize)
– V ODIN International Music Online Competition 2020 (III prize)
– Quebec International Online Music Competition (III prize)
– III International Music Competition “Music Prospect” in Moscow (I prize)
– International Music Competition “Grand Prize Virtuoso” in Brussels (I prize)

Decorations, awards, distinctions