Publikacje

Maria Banaszkiewicz-Bryła

Maria Banaszkiewicz-Bryła

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab., Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2020

Stanowisko
profesor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Historyczne Praktyki Wykonawcze

Specjalność
Klawesyn

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Przedmiot główny – Klawesyn
Klawesyn dla pianistów
Propedeutyka badań naukowych

Kontakt
mbanaszkiewiczbryla@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Oprócz działalności pedagogicznej na stałe współpracuje z Filharmonią Poznańską wykonując partie basso continuo w utworach orkiestrowych i wokalno-instrumentalnych (dzięki czemu miała możliwość współpracy ze S. Stuligroszem, J.Kurczewskim, S. Harthem, N. Petri, H. Szeryngiem, I. Ojstrachem, D. Hope’em i Ch. Hogwoodem). Występuje z wieloma polskimi zespołami orkiestrowymi (m.in.Collegium Viridimontanum, Collegium F, Orkiestrą Kameralną Wratislavia, Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Sudecką, Filharmonią Lubuską, Filharmonią Gorzowską), a jako kameralistka współpracuje z wybitnymi solistami – instrumentalistami oraz wokalistami, wykonującymi muzykę dawną. Jako solistka i kameralistka koncertowała w Niemczech, Francji, Holandii, Szwajcarii, Włoszech, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Hong Kongu i na Tajwanie.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

1. Płyty CD

– CD „Klawiszowa muzyka baskijska XVIII wieku”-
Maria Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn, AM 0-32 DDD
– 3 Sonaty klawesyn i skrzypce BWV 1014-1016, Aleksandra Bryła, Maria Banaszkiewicz-Bryła, DUX, DUX 1488/1489, 2018na

2. Autorska monografia

– Maria Banaszkiewicz-Bryła – Klawiszowa muzyka baskijska XVIII wieku na podstawie zbioru Padre Donostii „Musica de Tecla en el País Vasco Siglo XVIII”, książka wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego, Poznań 2013, ISBN 978-83-88392-64-1

3. Udział w opracowaniach zbiorowych

– Kazimierz Flatau – „Uwagi z zakresu ornamentyki Jana Sebastiana Bacha”, opracowanie, przygotowanie do druku, korekta i konsultacja merytoryczna artykułu z rękopisów Kazimierza Flataua ( 1910-2000), De musica commentari vol.1, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2008, ISBN 978-83-88392-28-3
– „Elementy tańców hiszpańskich w sonatach klawesynowych Domenica Scarlattiego” wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Sztuka włoskiego baroku, red. Małgorzata Skotnicka, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-64615-12-2
– „Klawiszowa muzyka baskijska XVIII wieku w świetle najnowszych badań”, Muzyka dawna, muzyka żywa. Z problemów interpretacji muzyki dawnej na instrumentach klawiszowych, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2016, ISBN 978-83-7847-335-0

4. W latach 2014 – 2019 roku stały recenzent wydawniczy półrocznika Notes Muzyczny, wydawanego przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

5. Kierownictwo 3 projektów naukowych prowadzonych w ramach prac badawczych Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych .
• „Wpływ elementów narodowych na muzykę klawiszową XVII i XVIII wieku”
• „ Literatura klawesynowa w twórczości współczesnych kompozytorów polskich (XX i XXI wiek )”
• „Tutti fiati”

6. Organizacja projektów w ramach działalności Stowarzyszenia Promocji na Rzecz Uzdolnień Muzycznych DisCe – „Muzyka w Zabytkach Poznania”, „Maestro Flatau”, „Wieczory Zamkowe w Kórniku”, „Akademicki Konkurs Klawesynowy” , cykl koncertowy „Czwartki z Muzyką Dawną”, Festiwal Kameralny „Q’arto Mondi

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

1. Zasłużony Działacz Kultury – Warszawa, 7.06.2000 r. , legitymacja nr 585
2. Nagroda Rektorska II stopnia za szczególne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, Poznań, 16.10.2000 r.
3. Nagroda Rektorska III stopnia, Poznań, 6.10.2004r.
4. Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę – Warszawa, 19.06.2008 r. legitymacja nr 110-2008-55
5. Nagroda Rektorska II stopnia, Poznań, 7.10.2009 r.
6. Nagroda Jubileuszowa z tytułu 25 lat pracy, Poznań, 30.09.2010 r.
7. Nagroda Rektorska II stopnia, Poznań 10.10.2011 r.
8. Nagroda Rektorska II stopnia za działalność organizacyjno-artystyczną na rzecz Zakładu Instrumentów Historycznych oraz za rozwinięcie współpracy międzynarodowej z europejskimi ośrodkami muzyki dawnej, Poznań 9.10.2014 r.
9. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Warszawa 06.08.2015
10. Nagroda Jubileuszowa z tytułu 30 lat pracy
11. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Warszawa 17.06.2016
12. Nagroda Rektorska II stopnia za pracę na rzecz promocji wykonawstwa muzyki dawnej i współpracy między polskimi Uczelniami muzycznymi, Poznań 9.10.2018 r.

  

Last name and first name
Banaszkiewicz-Bryła Maria

Academic title and degree, institution, graduation year
full professor

Position
full professor

Artistic/research discipline
instrumental studies

Speciality
harpsichord

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Main subject – Harpsichord
Harpsichord for pianists
Propaedeutics of scientific research

Contact
mbanaszkiewiczbryla@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

In addition to teaching, she is a permanent member of the Poznań Philharmonic, performing basso continuo parts in orchestral and vocal-instrumental pieces. She collaborated with S. Stuligrosz, J. Kurczewski, S. Harth, N. Petri, H. Szeryng , I. Oistrakh, D. Hope and Ch.Hogwood among others. As a basso continuo player she often performs with many other Polish orchestras, including Collegium Viridimontanum, Collegium F, Wratislavia Chamber Orchestra, Leopoldinum Chamber Orchestra, Świętokrzyska Philharmonic, Sudety Philharmonic, Lubuska Philharmonic, Gorzów Philharmonic. She is also an active chamber musician, recording artist and a soloists performing early music. As a soloist and chamber musician, she has given concerts in Germany, France, the Netherlands, Switzerland, Italy, Austria, the United States, Mexico, Hong Kong and Taiwan.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

1. CDs

– CD „Keyboard music of the 18th century” –
Maria Banaszkiewicz-Bryła – harpsichord, AM 0-32 DDD
– 3 Sonatas harpsichord and violin BWV 1014-1016, Aleksandra Bryła, Maria Banaszkiewicz-Bryła, DUX, DUX 1488/1489, 2018

2. Author’s monograph

– Maria Banaszkiewicz-Bryła – Keyboard basque music of the 18th century based on the Padre Donostia collection „Musica de Tecla en el País Vasco Siglo XVIII”, book published by the Paderewski Academy of Music Press, Poznań 2013, ISBN 978-83-88392-64 -1

3. Participation in collective studies

– Kazimierz Flatau – „Notes on the ornamentation of Johann Sebastian Bach”, preparation, preparation for printing, proofreading and substantive consultation of an article from the manuscripts of Kazimierz Flatau (1910-2000), De musica commentari vol.1, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewski, Poznań 2008, ISBN 978-83-88392-28-3
– „Elements of Spanish dances in the harpsichord sonatas by Domenico Scarlatti” publishing house of the S. Moniuszko in Gdańsk, The Art of the Italian Baroque, edited by Małgorzata Skotnicka, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-64615-12-2
– „Basque keyboard music of the 18th century in the light of the latest research”, Early music, live music. On the problems of interpreting early music on keyboard instruments, Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2016, ISBN 978-83-7847-335-0

4. In the years 2014 – 2019, she was a regular publishing reviewer of the semi-annual „Notes Muzyczny”, published by Akademia Muzyczna im. G. and K. Bacewicz in Łódź.

5. Management of 3 research projects conducted as part of the research work of the Department of Historical Implementation Practices.
• „The influence of national elements on the keyboard music of the 17th and 18th centuries”
• „Harpsichord literature in the works of contemporary Polish composers (20th and 21st century)”
• „Tutti fiati”

6. Organization of the projects as part of the activities for the Association of Promotion for Musical Talent DisCe – „Music in Monuments of Poznań”, „Maestro Flatau”, „Castle Evenings in Kórnik”, „Academic Harpsichord Competition”, concert series „Thursdays with Early Music”, Festival The intimate „Q’arto Mondi”.

 

1. Meritorious Cultural Activist – Warsaw, June 7th, 2000, ID number 585
2. 2nd degree Dean’s Award for outstanding artistic and pedagogical achievements, Poznań, October 16th, 2000
3. Dean’s Prize, 3rd degree; Poznań, October 6th, 2004.
4. Silver Medal for Long Service; Warsaw, June 19th, 2008, card no. 110-2008-55
5. Dean’s Award, 2nd degree; Poznań, October 7th, 2009
6. Jubilee Award for 25 years of work; Poznań, September 30th, 2010.
7. Dean’s Award, 2nd degree; Poznań, October 10th, 2011.
8. 2nd degree Dean’s Prize for organizational and artistic activity for the Department of Historical Instruments, and for developing international cooperation with European centers of early music; Poznań, October 9th, 2014.
9. Medal of the National Education Commission for special services for education and upbringing; Warsaw, August 6th, 2015.
10. Jubilee Award for 30 years of work
11. Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis; Warsaw, June 17th, 2016
12. 2nd degree Dean’s Award for work to promote early music performance and cooperation between Polish music academies; Poznań, October 9th 2018.