Archiwum Obrad Senatu 2011

– Senat 02.03.2011

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Sprawozdanie z zimowej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo dziekani

3. Wprowadzenie do Statutu nowego skrótu nazwy Studia Muzyki Elektroakustycznej

4. Informacja o akredytacji na Wydziale Wokalnym – referuje rektor prof. B. Nowicki

5. Informacja o II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Halina Czerny Stefańska in memoriam – referuje rektor prof. B. Nowicki

6. Informacje dotyczące uzyskania tytułu profesora przez prof. Lidię Rydlewicz-Zielińską i prof. Wojciecha Maciejowskiego – referuje rektor prof. B. Nowicki

7. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

• AKUA – Wrocław

• Spotkanie Rektorów Uczelni Artystycznych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim w Warszawie

• Spotkanie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – dotyczące kierunku kompozycja i teoria muzyki

• Krajowe Ramy Kwalifikacji

• Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

• Informacja o finansowaniu badań naukowych – referuje prorektor prof. AM H. Lorkowska

8. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

2.03.2011_uchwala_nr_1

aneks_do_uchwaly_nr_9_z_dnia_29.06.2007

– Senat 11.05.2011

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Rozbudowa Uczelni – stan na dzień dzisiejszy – referuje rektor prof. B. Nowicki

3. Informacja związana z ustawą regulującą pobieranie emerytur przez pedagogów Uczelni – referuje rektor prof. B. Nowicki

4. Informacja o stanie finansów Uczelni i krokach zaradczych – referuje rektor prof. B. Nowicki

5. Podjęcie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012; przyjęcie informatora na studia – referuje prorektor prof. A. Łapa

6. Uchwała Senatu w sprawie zmian w Regulaminie Studiów – referuje prorektor prof. A. Łapa

7. Powołanie Senackiej Komisji do spraw opracowania regulaminu przyznawania stypendiów Rektora dla najlepszych studentów– referuje prorektor prof. A. Łapa

8. Zatwierdzenie terminów obowiązujących w roku akademickim 2011/2012 – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

9. Uchwała Senatu w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania finansowego na rok 2010 – referuje kwestor
E. Białynicka-Birulo

11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

• informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

• informacja o Letnich Koncertach Ratuszowych – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

12. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

11.05.2011_uchwala_nr_1

11.05.2011_uchwala_nr_2

11.05.2011_uchwala_nr_3

11.05.2011_uchwala_nr_4

11.05.2011_uchwala_nr_5

11.05.2011_uchwala_nr_6

11.05.2011_uchwala_nr_7

– Senat 27.06.2011

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok – podjęcie uchwały – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo
3. Informacje o przebiegu Letniej Sesji Egzaminacyjnej i rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 na poszczególnych Wydziałach – referują Państwo Dziekani

4. Zasady przyznawania Stypendium Rektora – referuje Prorektor prof. A. Łapa

5. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2011/2012 – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

6. Przedstawienie założeń funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

7. Informacja o zarządzeniu Rektora wprowadzającym opłatę za praktyki i hospitacje pedagogiczne – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

8. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia stawek opłat za egzaminy eksternistyczne realizowane przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ustalenie stawek za wydanie w roku akademickim 2011/2012: legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów itp. – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

10. Informacja o pobieraniu opłat zgodnie z Regulaminem Studiów za ponowne podjęcie (po skreśleniu z listy studentów) studiów oraz dyplom
i obronę pracy – referuje Prorektor prof. A. Łapa

11. Przedstawienie propozycji opłat – podjęcie uchwały za wynajem instrumentów będących własnością Uczelni – referuje Prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

12. Podjęcie uchwał w sprawie opłat za wynajem sal koncertowych, dydaktycznych, bufetu itp. – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

13. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

·  Letnie Koncerty Ratuszowe – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

·  informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje Prorektor prof. AM dr
H. Lorkowska

14. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

27.06.2011_uchwala_nr_1

27.06.2011_uchwala_nr_2

27.06.2011_uchwala_nr_4

27.06.2011_uchwala_nr_5

27.06.2011_uchwala_nr_6

27.06.2011_uchwala_nr_7

– Senat 28.09.2011

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Krótka informacja J.M. Rektora na temat:

• Konferencji Rektorów w Radziejowicach

• II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska in memoriam.

3. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego profesora tytularnego Elżbiety Stengert – referuje Dziekan prof. dr A. Grochowalski.

4. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego profesora tytularnego Anny Organiszczak – referuje Dziekan prof. M. Rapczewski.

5. Sprawozdanie końcowe z letniej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo Dziekani.

6. Informacja o dodatkowym naborze – referują Dziekani Wydziałów Instrumentalnych i Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej.

7. Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej dla studentów – referuje Prorektor prof. A. Łapa.

8. Przedstawienie kandydatur do Polskiej Komisji Akredytacyjnej – głosowanie – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2010/2011 – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

10. Przegłosowanie procedury umożliwiającej jednostką organizacyjnym Uczelni przekazywania funduszy z działalności statutowej na badania własne.

11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

• referuje Rektor prof. B. Nowicki:
– utrzymanie 2-godzinnego systemu ćwiczeń w wybranych salach

• referuje Pani Kanclerz:

– informacje dotyczące planowanej rozbudowy

– informacja o aktualnie realizowanych remontach – o stanie zaawansowania prac

– informacja o zmianach osobowych w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania

• referuje Prorektor prof. H. Lorkowska:

– informacja o inauguracji roku akademickiego 2010/2011 i koncercie inauguracyjnym

– informacja o działalności artystycznej Uczelni w roku akademickiego 2011/2012

– informacja o koncercie roku 2011.

12. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

28.09.2011_uchwala_nr_1

28.09.2011_uchwala_nr_2

28.09.2011_uchwala_nr_3

28.09.2011_uchwala_nr_4

28.09.2011_uchwala_nr_5

28.09.2011_uchwala_nr_6 (1)

28.09.2011_uchwala_nr_6

– Senat 14.12.2011

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja J.M. Rektora prof. B. Nowickiego dotycząca rozbudowy Uczelni.

3. Informacja J.M. Rektora prof. B. Nowickiego o planach budowy pomnika I. J. Paderewskiego.

4. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego profesorów tytularnych:  prof. L. Bajon, prof. B. Nowak, prof. P. Pałka – referuje Dziekan prof. dr A. Grochowalski. Powołanie komisji skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowań.

5. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora – ad. dr Z. Grochal – referuje Dziekan prof. dr hab. W. Maciejowski. Powołanie komisji skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania.

6. Przedstawienie zmian w Statucie Uczelni w związku z funkcjonowaniem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – referuje Prorektor prof. A. Łapa.

7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Studiów – referuje Prorektor prof. A. Łapa.

8.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu korekty Statutu Uczelni.

9.  Wybór Uczelnianej Komisji Wyborczej.

10.  Przyjęcie stanowiska Senatu wobec punktu 3 roz. 2 rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09.2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2011.

12. Przedstawienie ofert firm ubiegających się o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Uczelni za rok 2011 – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo. Dokonanie wyboru firmy poprzez podjęcie uchwały.

13. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

• Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w miesiącu grudniu 2011 – referuje Prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

14. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

14.12.2011_uchwala_nr_1

14.12.2011_uchwala_nr_2

14.12.2011_uchwala_nr_3

14.12.2011_uchwala_nr_4

14.12.2011_uchwala_nr_5

14.12.2011_uchwala_nr_6

14.12.2011_uchwala_nr_7

14.12.2011_uchwala_nr_8

14.12.2011_uchwala_nr_9

14.12.2011_uchwala_nr_10

Skip to content