Archiwum Obrad Senatu 2010

– Senat 10.03.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Sprawozdanie z zimowej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo dziekani

3. Relacja Kolegium Rektorskiego ze spraw związanych z powołaniem Szczecińskiej Akademii Sztuki:

● obrady Komisji Sejmowej – referuje rektor prof. B. Nowicki

● posiedzenie KRUA i KRASP – referuje prorektor prof. H. Lorkowska

4. Informacje dotyczące spotkania Komisji Kultury Rady Miasta Poznania – referuje prorektor prof. H. Lorkowska

5. Sprawozdanie z obrad KRUA i KRASP – referuje prorektor prof. H. Lorkowska

6. Informacje o spotkaniu z wiceprezydentem M. Kruszyńskim dotyczącym rozbudowy Uczelni – referuje rektor prof. B. Nowicki

7. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

8. Wolne głosy i wnioski

Uchwały: 

10.03.2010_uchwala_nr_1

– Senat 12.05.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Omówienie działań  zmierzających do pozyskania środków finansowych na rozbudowę Uczelni – referuje rektor prof. B. Nowicki

3. Podjęcie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012; przyjęcie informatora na studia – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

4. Zatwierdzenie terminów obowiązujących w roku akademickim 2010/2011 – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

5. Uchwała Senatu w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2010/2011 – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na rok 2009 – referuje kwestor E. Białynicka-Birulo

7. Wręczenie Srebrnych Medali Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Labor Omnia Vincit

8. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

– działalność artystyczna Uczelni do końca roku akademickim – przygotowania do nadania tytułu doktora honoris causa Wiesławowi Ochmanowi – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o konferencji KRASP w Kielcach – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o Krajowych Ramach Kwalifikacji – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o Letnich Koncertach Ratuszowych – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– sprawozdanie z pobytu w Damaszku – referuje rektor prof. B. Nowicki

9. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

12.05.2010_uchwala_nr_1

12.05.2010_uchwala_nr_3

12.05.2010_uchwala_nr_4

12.05.2010_uchwala_nr_5

12.05.2010_uchwala_nr_6

– Senat 28.06.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Informacje bieżące rektora

– przedstawienie informacji związanej z uprawomocnieniem się ustawy o powołaniu Akademii Sztuki w Szczecinie

3. Podjęcie uchwał

4. Przedstawienie i zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok – podjęcie uchwały – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo

5. Informacje o przebiegu letniej sesji egzaminacyjnej i rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 na poszczególnych Wydziałach – referują Państwo Dziekani

6. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2010/2011 – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

7. Informacja o zarządzeniu Rektora wprowadzającym opłatę za praktyki i hospitacje pedagogiczne – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

8. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia stawek opłat za egzaminy eksternistyczne realizowane przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ustalenie stawek za wydanie w roku akademickim 2010/2011: legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów itp. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

10. Informacja o pobieraniu opłat zgodnie z Regulaminem Studiów za ponowne podjęcie (po skreśleniu z listy studentów) studiów oraz dyplom i obronę pracy – referuje prorektor prof. A. Łapa

11. Przedstawienie propozycji opłat – podjęcie uchwały za wynajem instrumentów będących własnością Uczelni – referuje prorektor prof. A. Łapa

12. Przedstawienie propozycji opłat i podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowych wpłat na Fundusz Muzyczny – referuje prorektor prof. A. Łapa

13. Podjęcie uchwał w sprawie opłat za wynajem sal koncertowych, dydaktycznych, bufetu itp. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

14. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

– informacja o wykorzystaniu miejsc w DS przy ul. Wronieckiej – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– Letnie Koncerty Ratuszowe – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– przygotowania do  inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011– referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

15. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

28.06.2010_uchwala_nr_1

28.06.2010_uchwala_nr_2

28.06.2010_uchwala_nr_3

28.06.2010_uchwala_nr_4

28.06.2010_uchwala_nr_5

28.06.2010_uchwala_nr_6

28.06.2010_uchwala_nr_7

28.06.2010_uchwala_nr_8

28.06.2010_uchwala_nr_9

28.06.2010_uchwala_nr_10

28.06.2010_uchwala_nr_11

28.06.2010_uchwala_nr_12

– Senat 20.09.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Krótka informacja Kolegium Rektorskiego na temat realizacji uchwał Senatu związanych
z rozpoczęciem działalności od 1 września 2010 r. Akademii Sztuki w Szczecinie – referuje rektor prof. B. Nowicki.

3. Zapoznanie Senatu z sugestiami Państwowej Komisji Akredytacyjnej po akredytacji kierunku instrumentalistyka na Wydziałach II i VII – referuje rektor prof. B. Nowicki.

4. W związku z punktem 3 uchwalenie aneksu do uchwały nr 5/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

5. Przedstawienie propozycji kontroli realizacji zajęć i obecności na zajęciach studentów – referuje rektor prof. B. Nowicki.

6. Podjęcie uchwały o obowiązku wprowadzenia list obecności.

7. Dyskusja na temat funkcjonowania Funduszu Muzycznego i propozycja zmian w tekście uchwały nr 11/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

8. Zmiany w regulaminie studiów – podjęcie uchwał – referuje prorektor prof. A. Łapa.

9. Informacja na temat wprowadzenie przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich – referuje prorektor prof. A. Łapa.

10. Sprawozdania z letniej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo dziekani.

11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

– informacja o nowych godzinach funkcjonowania Uczelni – referuje rektor prof. B. Nowicki

– informacja o zwiększeniu ilości sal przeznaczonych do ćwiczeń w systemie dwugodzinnym

– informacja o przygotowaniach do inauguracji nowego roku akademickiego – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o planach działalności artystyczno-naukowej na rok akademicki 2010/2011 – referuje  prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

12. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

20.09.2010_uchwala_nr_1

20.09.2010_uchwala_nr_2

20.09.2010_uchwala_nr_3

aneks_do_uchwaly_nr_5_z_dnia_28.06.2010

– Senat 20.09.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Krótka informacja Kolegium Rektorskiego na temat realizacji uchwał Senatu związanych
z rozpoczęciem działalności od 1 września 2010 r. Akademii Sztuki w Szczecinie – referuje rektor prof. B. Nowicki.

3. Zapoznanie Senatu z sugestiami Państwowej Komisji Akredytacyjnej po akredytacji kierunku instrumentalistyka na Wydziałach II i VII – referuje rektor prof. B. Nowicki.

4. W związku z punktem 3 uchwalenie aneksu do uchwały nr 5/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

5. Przedstawienie propozycji kontroli realizacji zajęć i obecności na zajęciach studentów – referuje rektor prof. B. Nowicki.

6. Podjęcie uchwały o obowiązku wprowadzenia list obecności.

7. Dyskusja na temat funkcjonowania Funduszu Muzycznego i propozycja zmian w tekście uchwały nr 11/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

8. Zmiany w regulaminie studiów – podjęcie uchwał – referuje prorektor prof. A. Łapa.

9. Informacja na temat wprowadzenie przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich – referuje prorektor prof. A. Łapa.

10. Sprawozdania z letniej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo dziekani.

11. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

– informacja o nowych godzinach funkcjonowania Uczelni – referuje rektor prof. B. Nowicki

– informacja o zwiększeniu ilości sal przeznaczonych do ćwiczeń w systemie dwugodzinnym

– informacja o przygotowaniach do inauguracji nowego roku akademickiego – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska

– informacja o planach działalności artystyczno-naukowej na rok akademicki 2010/2011 – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

12. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

20.09.2010_uchwala_nr_1

20.09.2010_uchwala_nr_2

20.09.2010_uchwala_nr_3

aneks_do_uchwaly_nr_5_z_dnia_28.06.2010

– Senat 08.10.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja J.M. rektora o otrzymaniu uprawnień do prowadzenia kierunku instrumentalistyka przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

3. Podjęcie uchwały likwidującej Wydział Zamiejscowy Akademii Muzycznej w Poznaniu z siedzibą w Szczecinie.

4. Informacja Kolegium Rektorskiego na temat kategoryzacji Wydziałów – referuje prorektor prof. AM dr H. Lorkowska.

5. Wprowadzenie poprawek do regulaminu studiów – referuje prorektor prof. A. Łapa.

6. Przedstawienie kandydatur na stanowiska profesora uczelnianego: dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba, dr hab. Ewelina Pachucka-Mazurek – referują dziekani: prof. M. Rapczewski i prof. W. Maliński.

7. Przedstawienie dokumentacji związanej z procedurą nadania tytułu dr.h.c. Maestro Wiesławowi Ochmanowi – referuje dziekan prof. M. Rapczewski. Podjęcie uchwały nadającej tytuł dr.h.c. Odczytanie laudacji – prof. G. Flicińska-Panfil.

8. Przedstawienie sprawozdania rektorskiego za rok akademicki 2009/2010. Podjęcie uchwały.

9. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały:

8.10.2010_uchwala_nr_1

8.10.2010_uchwala_nr_2

8.10.2010_uchwala_nr_3

8.10.2010_uchwala_nr_4

8.10.2010_uchwala_nr_5

8.10.2010_uchwala_nr_6

– Senat 08.12.2010

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Uczelni – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru studentów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania studentów do uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania studentów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2010

12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu J.M. rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu do wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Uczelni za rok 2010

13. Przedstawienie zarządzeń rektora związanych z usprawnieniem funkcjonowania Uczelni – referuje  rektor prof. Bogumił Nowicki

14. Wręczenie Medalu Srebrnego Za Długoletnią Służbę prof. AM Arnoldowi Dąbrowskiemu

15. Wręczenie Statuetki Hipolita przez przedstawicieli Towarzystwa Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

16. Wręczenie dyplomów stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego studentom naszej Uczelni na rok akademicki 2010/2011

17. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

• Informacja o konkursach – referuje prorektor prof. Halina Lorkowska

• Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w miesiącu grudniu 2010 – referuje prorektor prof. Halina Lorkowska

18. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

8.12.2010_uchwala_nr_1

8.12.2010_uchwala_nr_2

8.12.2010_uchwala_nr_3

8.12.2010_uchwala_nr_4

8.12.2010_uchwala_nr_5

8.12.2010_uchwala_nr_6

8.12.2010_uchwala_nr_7

8.12.2010_uchwala_nr_8

8.12.2010_uchwala_nr_9

8.12.2010_uchwala_nr_10

8.12.2010_uchwala_nr_11

Skip to content