Archiwum Obrad Senatu 2009

– Senat 11.02.2009

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Informacja o wizycie władz miasta Szczecin – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

3. Opinia Senatu w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

4. Opinia Senatu w sprawie powołania Zakładu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej – referuje dziekan prof. Marian Rapczewski

5. Informacja o uruchomieniu języka angielskiego w połączeniu z Edukacją Muzyczną – referuje prof. dr Antoni Grochowalski
6. Komunikaty Kolegium Rektorskiego
7. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

11.02.2009_aneks_do_uchwaly_senatu_nr_2_z_21.05.2008

11.02.2009_uchwala_nr_1

11.02.2009_uchwala_nr_2

11.02.2009_uchwala_nr_3

11.02.2009_uchwala_nr_4

– Senat 06.05.2009

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Sprawozdanie z pobytu w USA – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

3. Podjęcie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011; przyjęcie informatora na studia – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

4. Zatwierdzenie terminów obowiązujących w roku akademickim 2009/2010 – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

5. Uchwała Senatu w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010 – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2008 r. – referuje kwestor Ewa Białynicka-Birulo

7. Komunikaty Kolegium Rektorskiego
● działalność artystyczna Uczelni do końca roku akademickiego

● obchody 90-lecia akademickiego Poznania

● informacje o zarządzeniach rektora

8. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

6.05.2009_uchwala_nr_1

6.05.2009_uchwala_nr_2

6.05.2009_uchwala_nr_3

6.05.2009_uchwala_nr_4

zalacznik_nr_1

– Senat 30.06.2009

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Informacje bieżące rektora prof. Bogumiła Nowickiego

3. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok – referuje kwestor Ewa Białynicka-Birulo

4. Informacje o przebiegu Letniej Sesji Egzaminacyjnej i rekrutacji na poszczególnych Wydziałach – referują Państwo dziekani

5. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2009/2010 – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

6. Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

7. Informacja o zarządzeniu Rektora wprowadzającym opłatę za praktyki i hospitacje pedagogiczne – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

8. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia stawek opłat za egzaminy eksternistyczne realizowane przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ustalenie stawek za wydanie w roku akademickim 2009/2010: legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów itp. – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

10. Informacja o pobieraniu opłat zgodnie z Regulaminem Studiów za ponowne podjęcie (po skreśleniu z listy studentów) studiów oraz dyplom i obronę pracy – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

11. Przedstawienie propozycji opłat – podjęcie uchwały za wynajem instrumentów będących własnością Uczelni – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

12. Przedstawienie propozycji opłat i podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowych wpłat na Fundusz Muzyczny

13. Podjęcie uchwał w sprawie opłat za wynajem sal koncertowych, dydaktycznych, bufetu itp. –  referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

14. Komunikaty Kolegium Rektorskiego:

● informacja o wykorzystaniu miejsc w DS przy ul. Wronieckiej

● informacja o nowych zasadach ćwiczenia w salach Akademii w roku akademickim 2009/2010 – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

● Letnie Koncerty Ratuszowe – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

● Przygotowania do inauguracji nowego roku akademickiego 2009/2010 – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

15. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

30.06.2009_uchwala_nr_1

30.06.2009_uchwala_nr_2

30.06.2009_uchwala_nr_3

30.06.2009_uchwala_nr_4

30.06.2009_uchwala_nr_5

30.06.2009_uchwala_nr_6

30.06.2009_uchwala_nr_7

30.06.2009_uchwala_nr_8

– Senat 22.09.2009

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Gratulacje z okazji otrzymania tytułu profesora sztuki muzycznej – prof. Grażyna Flicińska
i prof. dr Barbara Nowak

3. Informacja o przebiegu akredytacji na Wydziale IV

4. Sprawozdania z letniej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo Dziekani

5. Aneks do Uchwały nr 3/2009 z dnia 6.05.2009 (zmiana terminów obowiązujących w roku akademickim 2009/2010) – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

6. Komunikaty Kolegium Rektorskiego
Referuje rektor prof. Bogumił Nowicki:

– wprowadzenie 2-godzinnego systemu ćwiczeń w wybranych salach
● Aula Nova – 315 A (1, 2, 3), sale z elektronicznymi pianinami

● 210 A

● nowy budynek 305, 306

● stary budynek 373, 369 – razem 8 sal

– zmiany w funkcjonowaniu wybranych sal:

● lutnicy – zmiana miejsc pracowni, pomieszczenia po funkcjonującym dawniej w starym budynku     sklepie muzycznym

● zmiana miejsca klasy organowej przeznaczonej dla organistów z Wydziału IV

● zmiana lokalizacji sali audiowizualnej (205 zamieniona na 57, 57 – 201, w sali 205 – sala       fortepianu, udostępniona ekspozycja fortepianów marki Yamaha)

– przyjazd do Poznania grupy 14 młodych studentów z Chin

– informacja o Zarządzeniu rektora w sprawie przydziałów godzin przedmiotów: nauka gry na fortepianie, nauka akompaniamentu na Wydziałach I, II, III, IV i  VII

– informacja o zmianach osobowych w Dziale Organizacji Nauki i Nauczania

– informacja o nawiązaniu ciekawej współpracy z dyrekcją Teatru Wielkiego – Michał Znaniecki
i dyrekcją Filharmonii Poznańskiej – dyr. Wojciech Nentwig i Marek Pijarowski

– problem dyscypliny pedagogów – indywidualne plany pracy i ich złożenie w obowiązujących terminach

Referuje Kanclerz Elżbieta Mikołajczyk:

– informacja o aktualnie realizowanych remontach – stanie zaawansowania prac

Referuje Prorektor prof. Halina Lorkowska:

– informacja o inauguracji roku akademickiego 2009/2010 i koncercie inauguracyjnym

– informacja o działalności artystyczno-naukowej w Uczelni w miesiącach październik, listopad, grudzień

– informacja o zmianach w profilu pracy Orkiestry Akademii

– informacja o pracach przygotowawczych do roku jubileuszowego Uczelni

7. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

22.09.2009_aneks_nr_1_do_uchwaly_nr_3_z_6.05.2009

22.09.2009_uchwala_nr_1

– Senat 09.12.2009

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Informacja o aktualnej sytuacji w Szczecinie i ewentualnej rozbudowie Uczelni – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

3. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta st. wykł. I st. Krystyny Kordyl-Budy – referuje dziekan prof. dr Antoni Grochowalski

4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2009

5. Przedstawienie wniosku Rady Wydziału Instrumentalnego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa p. Wiesławowi Ochmanowi – referuje Dziekan prof. Marian Rapczewski

6. Przedstawienie sylwetki kandydata do tytułu doktora honoris causa – referuje prof. Grażyna Flicińska

7. Podjęcie uchwały o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa wskazanemu kandydatowi w głosowaniu tajnym

8. Opinia Senatu dotycząca powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej

9. Komunikaty Kolegium Rektorskiego

– Informacja o wyborze biegłego rewidenta kontrolującego sprawozdania finansowe Uczelni – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

– Informacja o Jubileuszu 90-lecia Uczelni – referuje prorektor prof. Halina Lorkowska

– Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w miesiącu grudniu – referuje prorektor prof. Halina Lorkowska

– Aneks do zestawienia terminów obowiązujących w roku akademicki 2009/2010

10. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

9.12.2009_aneks_nr_2_do_uchwaly_nr_3_z_6.05.2009

9.12.2009_uchwala_nr_1

9.12.2009_uchwala_nr_2

9.12.2009_uchwala_nr_3

9.12.2009_uchwala_nr_4

9.12.2009_uchwala_nr_5

Skip to content