Archiwum Obrad Senatu 2008

– Senat 24.09.2008

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Wręczenie nominacji na stanowisko docenta Panu ad. Jerzemu Siemakowi

3.   Powołanie sekretarzy posiedzeń senackich

4.  Sprawozdania z letniej sesji egzaminacyjnej – referują Państwo Dziekani

5.  Zmiany w Statucie Uczelni

– paragraf 26, p. 1, p. 2  – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

– paragraf 19, p. 2 – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

6.  Aneks do Uchwały nr 7/2005 z dnia 11.05.2005 r.

– zmiana terminów  obowiązujących w roku ak. 2008/2009) – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

7. Powołania:
– Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich
– opinia Senatu w sprawie składu osobowego pedagogów wchodzących w skład Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
– opinia Senatu w sprawie składu osobowego pedagogów wchodzących w skład Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla studentów – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

8. Okresowa ocena pracowników – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki
Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji Oceniającej

9. Opinia Senatu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród rektorskich

10. Komunikaty Kolegium Rektorskiego
– informacja o zrealizowanym I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Halina Czerny-Stefańska in Memoriam – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki
– informacja o Inauguracji roku ak. – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska
– informacja o działalności artystyczno-naukowej w Uczelni w miesiącach październik, listopad – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska
– informacja o możliwości utrzymywania wielu miejsc pracy przez pedagogów Uczelni – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki
– informacja o możliwości parkowania samochodów na parkingu przy ulicy Towarowej – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki
– informacja o współpracy zagranicznej – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

11. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

24.09.2008_uchwala_nr_1

24.09.2008_uchwala_nr_2

24.09.2008_uchwala_nr_3

24.09.2008_uchwala_nr_4

24.09.2008_uchwala_nr_5

24.09.2008_uchwala_nr_6

24.09.2008_uchwala_nr_7

24.09.2008_uchwala_nr_8

– Senat 12.11.2008

Uchwały:

uchwala_Senatu_z_dnia_12.11.2008

– Senat 03.12.2008

Porządek obrad:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad

2. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz – referuje Dziekan prof. dr Antoni Grochowalski

3. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Teresy Śnitko – referuje Dziekan prof. dr Antoni Grochowalski

4. Powołanie studentów-członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  – referuje prorektor prof. Andrzej Łapa

5. Zatwierdzenie wzoru ankiety opiniującej nauczyciela akademickiego oraz trybu przeprowadzania sondażu

6. Podjęcie uchwały porządkującej  sprawę pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczącej pracy twórczej pedagogów Uczelni

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2008 –  referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo

8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu J.M. Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w okresie 2008-2012 do corocznego wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania, sprawozdania finansowego Uczelni – referuje Kwestor Ewa Białynicka-Birulo

9. Opinia Senatu  w sprawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada br.

10. Komunikaty Kolegium Rektorskiego
– Informacja o wizycie w USA – referuje rektor prof. Bogumił Nowicki

– Informacja o konkursach – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

– Informacja o funkcjonowaniu Uczelni w miesiącu grudniu 2008 – referuje prorektor prof. AM dr Halina Lorkowska

10. Wolne głosy i wnioski

Uchwały:

3.12.2008_uchwala_nr_1

3.12.2008_uchwala_nr_2

3.12.2008_uchwala_nr_3

3.12.2008_uchwala_nr_4

3.12.2008_uchwala_nr_5

3.12.2008_uchwala_nr_6

3.12.2008_uchwala_nr_7

3.12.2008_uchwala_nr_8

3.12.2008_uchwala_nr_9

3.12.2008_uchwala_nr_10

3.12.2008_uchwala_nr_11

3.12.2008_uchwala_nr_12

opinia_senatu_dot_pisma_wojewody_zachodniopomorskiego

Skip to content