Struktura własnościowa i majątek

1. Struktura własnościowa: majątek trwały stanowi własność Akademii Muzycznej w Poznaniu.

2. Majątek Akademii Muzycznej w Poznaniu:

  • 2013 r.
    Stan na dzień 31.12.2013 r. majątek Akademii Muzycznej w Poznaniu wynosi: 45 385 226,72 zł, w tym.:
  1. aktywa trwałe (m. in.: grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i inne środki trwałe) wartość: 39 378 353,16 zł
  2. aktywa obrotowe (należności krótkoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe) wartość: 6 006 873,56 zł
Skip to content