Informacje dla czytelników

Wypożyczalnia:

tel. +48 61 8 568 963
Elżbieta Cieślak e-mail: ecieslak@amuz.edu.pl

  

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, W GODZ. 9:00 – 16:00

  

Wypożyczanie z Biblioteki Głównej

 

1.       Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają:

1)       pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu,

2)       inni za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej.

 

2.       Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia:

1)       legitymacja studencka dla studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu,

2)       magnetyczna karta czytelnika wydana na podstawie dowodu osobistego, po wypełnieniu karty zapisu.

 

3.      Osoby spoza uczelni mają obowiązek dostarczyć do biblioteki aktualną informację o zatrudnieniu, wystawioną przez zakład pracy (aktualizowaną na początku każdego roku akademickiego).

 

4.      Dzieła oznaczone żółtym paskiem mogą być wypożyczane na zewnątrz, na podstawie dowodu osobistego (maksymalny czas wypożyczenia wynosi 48 godzin).

 

5.       Inne jednostki organizacyjne uczelni mają prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej na podstawie umowy zwieranej przez kierownika danej jednostki z dyrektorem Biblioteki Głównej.

 

6.       Zbiory biblioteczne wypożycza się:

1)       studentom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na 1 semestr (maks. 30 egz.),

2)       pracownikom Akademii Muzycznej w Poznaniu – na  1 rok akademicki (maks. 40 egz.),

3)       pozostałym czytelnikom – na 1 miesiąc (maks. 10 egz.).

 

7.      Po upływie okresu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów lub przedłużenia terminu zwrotu.

 

8.      Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

9.      Na czytelnika, który nie zwrócił dzieł w wyznaczonym terminie, nakłada się karę, której wysokość określa dyrektor Biblioteki Głównej na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w sprawie opłat manipulacyjnych.

 

10.   Za uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów oraz od uregulowania zobowiązań finansowych Czytelnik zostaje pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Głównej (wypożyczalni  i czytelni).

 

11.  Korzystający ze zbiorów Biblioteki Głównej ponoszą odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo wypożyczonych dzieł oraz ich terminowy zwrot.

 

12.   W przypadku zgubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest:

1)       zwrócić identyczny egzemplarz lub

2)       zapłacić za zagubiony egzemplarz (6-krotną średnią cenę ustalaną na podstawie średniej kwoty zakupów).

13.   Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności do  zagubionego lub uszkodzonego obiektu.

 

14.   Czytelnik pokrywa również inne koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego regulaminu, poniesione przez bibliotekę; dyrektor biblioteki może również obciążyć czytelnika kosztami naprawy zniszczonych przez niego urządzeń i sprzętu bibliotecznego.

 

W Bibliotece znajdują się katalogi kartkowe:
• alfabetyczny: książek, nut, prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych,
• rzeczowy: nut.

UWAGA!
Od 2003 r. katalogi kartkowe nie są już aktualizowane, informacja o zbiorach udostępniana jest w bazie komputerowej przez Internet. Ażby uzyskać pełną informację o zbiorach należy korzystać z katalogu kartkowego oraz komputerowej bazy danych. 

Poza bibliotekę nie wypożycza się:

1) wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym,

2) zbiorów specjalnych (starych druków, rękopisów),

3) dzieł rzadkich i cennych (oznaczonych czerwonym paskiem) przeznaczonych decyzją dyrektora Biblioteki Głównej do korzystania na miejscu – w czytelni,

4) czasopism,

5) dzieł wydanych przed 1930 rokiem,

6) dzieł w złym stanie zachowania,

7) dzieł sprowadzonych z innych bibliotek,

8) prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych.

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna:

tel. +48 61 8 568 975
mgr Karolina Zgodzińska e-mail: kzgodzinska@amuz.edu.pl

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU, W GODZ. 9:00 – 15:00

 

Kto może korzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej?

– wyłącznie studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Poznaniu, zapisani do Biblioteki Głównej.

 

Jakie informacje należy dostarczyć, żeby złożyc zamówienie w wypożyczalni międzybibliotecznej?

– dla książek i nut: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,
– dla czasopism: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

 

Czy czytelnik musi wiedzieć, w jakiej bibliotece znajduje się poszukiwana pozycja?

– czytelnik powinien ustalić, która biblioteka posiada poszukiwane publikacje (w katalogach elektronicznych bibliotek dostępnych ze strony domowej Biblioteki Głównej) – taka informacja przyspiesza realizację zamówienia.

 

UWAGA! Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie pośredniczy w wypożyczaniu materiałów dostępnych w bibliotekach poznańskich!

 

Czy korzystanie z wypożyczalni międzybibliotecznej jest bezpłatne?

– to zależy od wewnętrznych regulaminów bibliotek, z których sprowadzane są pozycje; w przypadku, kiedy biblioteka udostępniająca materiały pobiera opłaty – całość kosztów ponosi czytelnik.

 

>>>>>> Katalogi pomocne w wypożyczeniu międzybibliotecznym:

 

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Bibliografia zawartości czasopism polskich w zbiorach Biblioteki Narodowej

Polskie bibliografie i informatory w Internecie (Biblioteka Jagiellońska)

EBBE – Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

Polska Bibliografia Literacka

Europeana –  międzynarodowa baza danych, pozwalająca przeszukać zasoby tekstowe, dźwiękowe, wizualne i audiowizualne z ok. 1500 muzeów, bibliotek i archiwów w Europie

 

KATALOGI BIBLIOTEK W POLSCE

Katalogi centralne i zbiorcze

NUKAT –  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Katalog wspólny bibliotek poznańskich 

Katalogi centralne Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej

EBIB – katalogi on-line bibliotek polskich

FIDES – Centralny Katalog Książek Federacji Bibliotek Kościelnych

 

Biblioteki muzyczne

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Akademia Muzyczna w Katowicach  (UWAGA: można zalogować się podając numer karty „O”. Po zakończeniu przeszukiwania należy się wylogować)

Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Łodzi

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Akademia Muzyczna we Wrocławiu  (UWAGA: można zalogować się podając numer karty „O”. Po zakończeniu przeszukiwania należy się wylogować)

Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Muzykologii – Wydział Teologiczny KUL

Inne biblioteki

Bilbioteka Narodowa

Biblioteka Uniwersytetu w Warszawie

Biblioteka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka UAM

Biblioteki w Polskim Centrum Informacji Muzycznej

Informator o bibliotekach polskich w Bibliotece Narodowej

 

KATALOGI BIBLIOTEK ZAGRANICZNYCH

 

Międzynarodowe katalogi centralne i zbiorcze

Directory of National Library Catalogues

WorldCat 

Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Katalogi bibliotek narodowych kilkudziesięciu państw świata 
LIBDEX – indeks 18.000 bibliotek na świecie

The European Library – katalog 48 bibliotek narodowych w Europie

ECLAS – Katalog Bibliotek Komisji Europejskie

onlineBachelorDegreePrograms

 

Inne biblioteki zagraniczne

 

StaBiKat – katalog Staatsbibliothek w Berlinie

KOBV – katalog bibliotek uczelni wyższych w Berlinie i Brandenburgii

Library of Congress  – Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych

British Library

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues.html

Biblioteca nazionale centrale di Roma

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC)

 

POPULARNE WYSZUKIWARKI ?RÓDEŁ NAUKOWYCH

 

Scholar Google

Galaxy

 

LITERATURA DOSTĘPNA ON-LINE

 

Google Book Search – wyszukiwarka umożliwiająca podgląd książki lub dostęp do całej jej treści

DOAJ (Directory of Open Access Journals) – bezpłatny serwis czasopism naukowych

The Online Books Page – książki dostępne bezpłatnie on-line

IntraText Digital Library – cyfrowa biblioteka zawierająca ok. 5 tys. książek

Aria Database – największa w internecie baza z librettami arii operowych i informacjami na ich temat

 

MATERIAŁY NUTOWE DO WGLĄDU W INTERNECIE (WŁASNOŚĆ PUBLICZNA)

 

ChoralWiki – darmowe partytury z muzyką religijną

International Music School Library Project (Petrucci Music Library)

Skip to content