„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach działania 9.2.1 WRPO 2014+

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

  1. Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont jednego z trzech segmentów zabytkowego budynku Akademii wraz z jego wewnętrznym dziedzińcem. W wyniku przebudowy utworzone zostanie centrum lokalnej aktywności kulturalnej, oferujące różnorodne wydarzenia kulturalne, w tym głównie koncerty w skali kameralnej, ale także zajęcia edukacji muzycznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje także opracowania projektowe, koszty nadzorów budowlanych i promocji projektu.

Budynek, którego dotyczy projekt został zaprojektowany przez architekta Johannesa z Charlottenburga i wzniesiony w latach 1907-1908 jako dom ewangelickiej gminy wyznaniowej z salami zebrań, z zapleczem gastronomicznym i hotelowym, pomieszczeniami biblioteki, sklepami i siedzibą banku. Pierwotnie stanowił on własność Ewangelickiego Domu Stowarzyszeń  („Herberge zur Heimat”), ale po likwidacji stowarzyszenia i zawierusze wojennej, został w 1947 r. przekazany na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, która obecnie nosi nazwę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Budynek jest obiektem o wyjątkowym charakterze, unikalnych walorach historycznych i architektonicznych i został wpisany do rejestru zabytków decyzją w 1985 roku. Bogatym wystrojem wyróżnia się duża sala zebrań – obecnie Aula im. Stefana Stuligrosza, która od samego początku funkcjonująca jako sala koncertowa dla około dwustu słuchaczy. Jej szczególny charakter został potwierdzony w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanej w 2017 r., w związku z przygotowywaniem projektu.

Działania inwestycyjne przewidziane w projekcie dotyczą segmentu centralnego o powierzchni użytkowej ok. 1400 m2, zlokalizowanego po stronie zachodniej i wzdłuż ulicy Skośnej. Właśnie ten segment mieści historyczną Aulę im. Stefana Stuligrosza i posiada własne reprezentacyjne wejście z narożnika ul. Skośnej prowadzące bezpośrednio na poziom pierwszego piętra. Na niższych piętrach znajdują sale ćwiczeniowe przeznaczone docelowo do zajęć warsztatowych i edukacji muzycznej oraz druga, mniejsza sala koncertowa. Obecnie część ta pełni funkcję dydaktyczną i służy okazjonalnym wydarzeniom kulturalnym.

W wyniku realizacji projektu ten wydzielony segment budynku zabytkowego o powierzchni ok. 1400 m2 zostanie przebudowany i pełnić będzie funkcję poświęconą działalności kulturalnej i edukacji artystycznej. W zakresie projektu mieści się zniwelowanie występujących barier architektonicznych, obecnie  ograniczających dostęp do sal koncertowych i ćwiczeniowych. W tym celu przewidziano między innymi przebudowę strefy wejściowej, przebudowę fragmentów głównej klatki schodowej oraz montaż wind i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i starszych. Przebudowa obejmie także dostosowanie budynku do obecnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego i częściową termomodernizację, obejmujący swym zakresem wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku i dachu. Zakres remontu dziedzińca obejmuje wymianę nawierzchni i elementów małej architektury.

Szczególnie ważny dla projektu będzie zakres prac budowlanych i renowacyjnych prowadzonych na poziomie drugiego piętra, w Auli im. St. Stuligrosza. W zakresie konserwatorskim zmiany obejmą przywrócenie dawnych bogatych dekoracji ściennych i sufitowych, wymianę posadzek, oświetlenia, elementów stolarskich i ślusarskich. Jednocześnie Sala zostanie wyposażona w nowoczesne instalacje nagłośnienia i wideo oraz oświetlenia i zaciemnienia Sali. W ramach projektu sala zostanie wyposażona w system wentylacji i kontroli mikroklimatu wnętrza (temperatura i wilgotność powietrza). Stałym wyposażeniem Sali będzie system składanej widowni umożliwiający tworzenie różnych aranżacji w zależności od uwarunkowań organizowanego w sali wydarzenia.

Szczegółowe rozwiązania techniczne będą przedmiotem opracowania Wykonawcy robót wyłonionego w ramach procedury przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”, która planowana jest do przeprowadzenia na przełomie 2019/2020 r.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022, a jego całkowity koszt wyniesie 10.950.700,00 zł, z czego 6.687.604,05 zł stanowiące 85% zostanie sfinansowane ze środków Programu w ramach przyznanego dofinansowania. Pozostałe 4.263.095,95 zł stanowić będzie wkład własny do projektu, pochodzący z budżetu Uczelni oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest promowanie włączenia społecznego na obszarze rewitalizowanym, poprzez utworzenie dostępnego centrum lokalnej aktywności kulturalnej. Obok celu głównego wytyczono 2 cele szczegółowe:

  1. Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez likwidację barier architektonicznych w dostępie do lokalnych usług kultury.
  2. Stymulacja gospodarcza obszaru rewitalizacji poprzez podniesienie walorów turystycznych zabytkowego obiektu i jego adaptację dla nowych usług kultury i rozrywki, przy zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych.

Powyższe cele projektu są logicznie powiązane z celem tematycznym działania 9.2.1., którym jest „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”.

 

  1. Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: WRPO 2014+ (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), działania 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”.

 

Skip to content