„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020 (opis projektu I)

www.poiis.mkidn.gov.pl
Klauzula informacyjna POIIŚ

 

  1. Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest zakup instrumentarium oraz wyposażenia koncertowego, a także organów o brzmieniu barokowym przeznaczonych do montażu w zabytkowym budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej. Projekt dotyczy między innymi rozwoju sztuki współczesnej i stanowi kolejny etap realizacji Strategii Rozwoju Uczelni.

Budynek w części objętej projektem obecnie pełni funkcję dydaktyczną oraz w części parterowej funkcję biblioteczną i archiwalną. W konsekwencji realizacji zakupów w ramach projektu Aula im. S. Stuligrosza i przylegające do niego pomieszczenia na II i III piętrze zabytkowego budynku A zmienią swoje przeznaczenie pełnić będą funkcję poświęconą wyłącznie działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

Zakres projektu obejmuje zakup instrumentarium i wyposażenia koncertowego, zakup wyposażenia pomieszczeń, dostawę i montaż organów o brzmieniu barokowym i instrumentarium historycznego, zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-promocyjne. W ramach projektu przewidziano także środki na wydatki nieprzewidziane, zgodnie z warunkami konkursu.

Projekt był realizowany w latach 2017-2023. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 018 492,59 zł, koszty kwalifikowane w ramach projektu wyniosły 7 479 210,39 i stanowiły 74,65% kosztów całkowitych, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 6 357 328,83 zł. Koszty niekwalifikowane projektu zaplanowano na poziomie 2 539 282,20 zł i stanowiły one wartość podatku VAT oraz zakupu 3 pianin i 3 fortepianów cyfrowych, 2 fortepianów półkoncertowych oraz małych organów piszczałkowych. Wkład własny do projektu został zabezpieczony w postaci dofinansowania z budżetu państwa. Koszty niekwalifikowane w ramach projektu zostały zabezpieczone w budżecie Uczelni.

 

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności infrastruktury kultury poprzez zakup instrumentarium i wyposażenia do realizacji nowego Programu Działalności Kulturalnej i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Obok celu głównego wytyczono 2 cele szczegółowe:

  1. Stworzenie warunków do prezentacji dziedzictwa kulturowego w ramach nowego programu działalności kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup wyposażenia oraz nowego instrumentarium, które pozwoli na zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych i realizację nowych jakościowo elementów programu. Służyć będzie temu także dostawa i montaż organów o brzmieniu barokowym.
  2. Poprawa uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie warunków do realizacji nowego programu edukacji artystycznej. Realizacja celu nastąpi w wyniku zmiany przeznaczenia części pomieszczeń ich wyposażenia oraz zakupu instrumentarium do realizacji autorskiego Programu w zakresie edukacji artystycznej. Umożliwi to stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów pragnących doskonalić się zawodowo. Służyć będzie temu także część zakupionego instrumentarium. Cel skutkować będzie wzrostem poziomu kompetencji kulturowych społeczeństwa oraz jego postaw kreatywnych.

 

  1. Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

  1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Skip to content