Publikacje

Tomasz Lisiecki

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Prof. AMP, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2023
Dr hab., Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2019

Stanowisko
profesor AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Wiolonczela

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Przedmiot Główny – Wiolonczela
Zespoły kameralne

Kontakt
tlisiecki@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA 
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Urodzony w Bydgoszczy, naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 7 lat. Państwowe Liceum Muzyczne im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ukończył z wyróżnieniem w klasie prof. Agaty Jareckiej. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Stanisława Pokorskiego. Po studiach kontynuował naukę u prof. Kazimierza Michalika w Warszawie. Swoje umiejętności doskonalił również na kursach u Romana Jabłońskiego, Zary Nelsovej, Wiktorii Yagling. W latach 2003-2005 studiował na Universität der Künste w Berliniew klasie wiolonczeli barokowej Markusa Möllenbecka i Phoebe Carrai. Swoje umiejętności nad wykonawstwem muzyki dawnej doskonalił na kursach mistrzowskich Bach–Händel Akademie w Karlsruhe u Phoebe Carrai oraz u Jaap Ter Lindena. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora sztuki na podstawie pracy poświęconej twórczości kameralnej F. Chopina i X. Scharwenki. Od 1999 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Tomasz Lisiecki należy do grona wiolonczelistów, którzy łączą praktykę wykonawczą w zakresie repertuaru muzyki romantycznej, współczesnej oraz muzyki dawnej. Koncertuje z licznymi zespołami i orkiestrami w Polsce i za granicą (Niemcy, Francja, Hiszpania, Japonia, Chiny, Indonezja), jako solista i kameralista grał m.in. z następującymi orkiestrami: Filharmonii Poznańskiej, Opery Poznańskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, Akademii Muzycznej w Poznaniu, z Arte dei Suonatori, Capelą Cracoviensis, Warszawską Operą Kameralną oraz z Capelą Viridimontana.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

Tomasz Lisiecki równolegle do pracy artystycznej i koncertowej prowadzi także szeroką działalność pedagogiczną. Jego uczniowie i studenci są laureatami licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych. Jest zapraszany do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych i kameralnych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego Fundacji Pro Cello, Forum Młodych Wiolonczelistów w Gdańsku, Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowegow Krakowie, Makroregionalnych Przesłuchań CEA. Od 2014 roku jest konsultantem i ekspertem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Prowadził klasy mistrzowskie m.in. w Europejskim Centrum im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, podczas Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu, Mistrzowskich Kursów Wiolonczelowych w Szamotułach, Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie oraz w Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego w Madrycie. Rokrocznie jest również zapraszany do prowadzenia lekcji mistrzowskich w kilkunastu szkołach muzycznych w całej Polsce.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

W 2006 i 2010 roku został wyróżniony za pracę pedagogiczną Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania, a w 2018 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Od piętnastu lat wraz z pianistą Pawłem Mazurem organizuje Mistrzowskie Kursy Wiolonczelowe oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Philippa i Xavera Scharwenki w Szamotułach. Tomasz Lisiecki jest również prezesem Fundacji Pro Cello, założonej w 2007 roku, wspierającej młodych polskich wiolonczelistów.


 

Last name and first name
Lisiecki Tomasz

Academic title and degree, institution, graduation year
Post-doctoral degree, Professor

Position
assistant professor

Speciality
cello

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Cello
Chamber Music

Contact
tlisiecki@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Born in Bydgoszcz, he started playing the cello at the age of 7. He graduated cum laude from A. Rubinstein State Music High School in Bydgoszcz in Prof. Agata Jarecka’s class. In 1999 he graduated cum laude from I. J. Paderewski Music Academy in Poznań in Prof. Stanisław Pokorski’s class. Upon graduation, he continued studies under Prof. Kazimierz Michalik in Warsaw. He moreover honed his skills during courses led by Roman Jabłoński, Zara Nelsova and Wiktoria Yagling. Between 2003 and 2005 he studied at the Universität der Künste in Berlin in the baroque cello class of Markus Möllenbeck and Phoebe Carrai. Excellence in performing old music was enhanced through the artist’s participation in master classes at the Bach–Händel Akademie in Karlsruhe led by Phoebe Carrai and those led by Jaap Ter Linden. In 2012 he earned his Ph.D. in the Arts on the basis of a work dedicated to the chamber compositions of F. Chopin and X. Scharwenka. Since 1999, he has led a cello class at the Poznań Music Academy.
Tomasz Lisiecki belongs to the group of cellists who perform romantic, contemporary and old music. He gives concerts with numerous ensembles and orchestras in Poland and abroad (Germany, France, Spain, Japan, China, Indonesia). As a soloist and chamber musician he has played e.g. with the following orchestras: Poznań Philharmonic Hall, Poznań Opera, Zielona Góra Philharmonic Hall, Poznań Music Academy, Arte dei Suonatori, Capela Cracoviensis, Warsaw Chamber Opera, and Capela Viridimontana.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Parallel to his artistic projects and concerts, Tomasz Lisiecki carries out a wide range of pedagogical activities. His pupils and students have won numerous international and national cello competitions. He is invited to participate in jury panels of national and international cello and chamber music competitions, including the K. Wiłkomirski International Cello Competition in Poznań, the International Cello Competition of the Pro Cello Foundation, the Forum of Young Cellists in Gdańsk, the National Cello Competition in Krakow, Supra-regional CEA Auditions. Since 2014, he has been a consultant and expert of the National Children’s Fund. He taught master classes at the Krzysztof Penderecki European Centre in Lusławice, the Summer Academy of Music in Żagań, Master Cello Courses in Szamotuły, W. Friemann International Music Course in Konin, and the Master Cello Course in Madrid. Every year he is invited to conduct master classes in several music schools all over Poland. For fifteen years now, together with pianist Paweł Mazur, he has organised Cello Master Courses and the Philipp and Xaver Scharwenka International Chamber Music Festival in Szamotuły. Tomasz Lisiecki is the President of the Pro Cello Foundation, established in 2007 to support young Polish cellists.

In 2006 and 2010 he was awarded the Prize of the Mayor of Poznań for teaching excellence, and in 2018 he was awarded the Medal of the Commission of National Education for his special contribution to education and upbringing.

 

 

T. Lisiecki – autoreferat

T. Lisiecki – wniosek

Harmonogram postępowania

Skład komisji

Uchwała Senatu