Publikacje

Anna Kędzierska


Anna Kędzierska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor sztuki, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 2006

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Teoretyk muzyki, absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Jej najważniejsze zainteresowania skupiają się wokół problematyki kształcenia słuchu muzycznego, a także improwizacji i pedagogiki muzycznej. Jest autorką artykułów, wykładowcą sesji naukowych, seminariów i warsztatów dla nauczycieli oraz jurorką konkursów solfeżowych. W kadencji 2012-16 pełni funkcję kierownika Międzywydziałowego Zakładu Kształcenia Słuchu.

ARTYKUŁY:

„Improwizacja a percepcja muzyki – miejsce i rola ćwiczeń rozwijających inwencję twórczą w nauczaniu przedmiotu Kształcenie słuchu”, w: „Narząd słuchu, jego funkcjonowanie i możliwości percepcji elementów muzycznych”. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Akademia Muzyczna, Łódź 29-30.11.2001.

„Improwizacja i jej znaczenie w kształceniu słuchu muzycznego”, w: Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME Nr 2 – 4 Rok 2002.

„Twórcze wykorzystanie ćwiczeń metrorytmicznych na zajęciach kształcenia słuchu”, w: „Percepcja i wyobraźnia muzyczna w procesie kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna, Poznań 2005.

„Twórcze wykorzystanie ćwiczeń harmonicznych na zajęciach kształcenia słuchu”, w: „Kształcenie słuchu harmonicznego”, Akademia Muzyczna, Poznań 2007.

„Wybrane przykłady ćwiczeń metrorytmicznych realizowanych na zajęciach kształcenia słuchu na średnim i wyższym poziomie nauczania”, w: D. Dobrowolska-Marucha (red.) „Kształcenie słuchu; Prezentacje – Konfrontacje”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2008.

„Zadania twórcze oparte na literaturze muzycznej w realizacji przedmiotu kształcenie słuchu”, w: „Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją”. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, Akademia Muzyczna, Katowice 2008.

„Formy muzycznej aktywności twórczej na zajęciach kształcenia słuchu”, w: „Psychologia twórczości. Nowe horyzonty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2009.

“Creative use of harmonic exercises in ear training classes”, w: “Music and theory. Selected articles”, Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, Poznań 2010.

„Formy muzycznej aktywności twórczej w zakresie metrorytmiki w wybranych programach nauczania oraz podręcznikach do kształcenia słuchu”, w: „Rytm muzyczny w procesie kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna, Poznań 2012.

„Zadania twórcze uwzględniające wybrane techniki i kierunki muzyki XX wieku oraz możliwości ich realizacji w procesie kształcenia słuchu muzycznego”, w: „De musica verba collectanea”. Księga Jubileuszowa z okazji czterdziestolecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego, Konin 2014.

„Wybrane aspekty solfeżu Emila Jaques-Dalcroze’a”, w: „Intonacja w procesie kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna, Poznań 2014.

Uwagi wstępne, w: „Intonacja w procesie kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna, Poznań 2014.

REFERATY:

„Improwizacja a percepcja muzyki – miejsce i rola ćwiczeń rozwijających inwencję twórczą w nauczaniu przedmiotu Kształcenie słuchu”, Ogólnopolska Sesja Naukowa „Narząd słuchu, jego funkcjonowanie i możliwości percepcji elementów muzycznych”, Akademia Muzyczna w Łodzi, 30.11.2001.

„Improwizacja i jej znaczenie w kształceniu słuchu muzycznego”, wykład otwarty, Akademia Muzyczna w Warszawie, 08.03.2003.

„Improwizacja w świetle wybranych badań psychologii muzyki”, Triennale Choreografii Muzyki „Muzyka – ruch – przestrzeń”, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 07.12.2003.

„Ćwiczenia improwizacyjne uwzględniające wybrane techniki i kierunki muzyki XX wieku oraz możliwości ich zastosowania na zajęciach kształcenia słuchu”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literatura muzyczna XX w. we współczesnej szkole”, Akademia Muzyczna w Katowicach, 15-16.04.2004.

„Twórcze wykorzystanie ćwiczeń metrorytmicznych na zajęciach kształcenia słuchu”, I Wielkopolska Konferencja Solfeżowa „Z zagadnień percepcji i wyobraźni muzycznej” Akademia Muzyczna w Poznaniu, 06.11.2004.

„Wybrane przykłady twórczych ćwiczeń metrorytmicznych realizowanych na zajęciach kształcenia słuchu na średnim i wyższym poziomie nauczania”, III Ogólnopolska Sesja Naukowa „Kształcenie słuchu. Prezentacje – Konfrontacje”, Akademia Muzyczna w Warszawie, 12.03.2005.

„Twórcze wykorzystanie ćwiczeń harmonicznych na zajęciach kształcenia słuchu”, II Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa „Kształcenie słuchu harmonicznego”, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 18.11.2006.

„Zastosowanie zadań improwizacyjnych na lekcjach kształcenia słuchu na średnim i wyższym poziomie nauczania”, III Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa „Problematyka rytmu muzycznego w procesie kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 15.11.2008.

„Wybrane aspekty solfeżu Emila Jaques-Dalcroze’a”, IV Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa „Kształcenie umiejętności czytania głosem tekstu muzycznego”, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 06.11.2010.

„Improwizacja wokalna i instrumentalna na zajęciach kształcenia słuchu”, I Międzyregionalna Konferencja Metodyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, 27.11.2010.

„Improwizacja w solfeżu E. J. Dalcroze’a”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia działalności Międzyuczelnianej Katedry kształcenia Słuchu „Kształcenie słuchu – Dokonania, Perspektywy”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 02-03.04.2011.

„Twórcze wykorzystanie techniki kompozytorskiej Oliviera Messiaena na zajęciach kształcenia słuchu”, III Makroregionalna Konferencja Metodyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, 15.12.2012.

„Modi o ograniczonej transpozycyjności Oliviera Messiaena jako materiał dydaktyczny na zajęciach kształcenia słuchu”, Ogólnopolska Sesja Naukowa „Kształcenie słuchu. Historia – Teoria – Praktyka”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 29.03.2014.

„Czytanie nut głosem a współczesna praktyka kompozytorska”, VI Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa „Integracja wiedzy z praktyką muzyczną na zajęciach kształcenia słuchu”, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 25.10.2014.

WYKŁADY, WARSZTATY, UDZIAŁ W PRACACH JURY

Członek Jury II Olimpiady słuchowej (Makroregionalnego Konkursu dla uczniów szkół muzycznych II stopnia), zorganizowanej przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. we Wrocławiu i CEA, 10-11.03.2006.

Członek Jury III Olimpiady słuchowej (Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół muzycznych II stopnia) zorganizowanej przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. we Wrocławiu i CEA, 07-08.03.2008.

Warsztaty ”Elementy twórcze na zajęciach kształcenia słuchu” w ramach Prezentacji Edukacyjnych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu, 11.03 2006.

Warsztaty „Wykorzystanie elementów muzyki beatboxerów i improwizacji na zajęciach kształcenia słuchu” w ramach Prezentacji Edukacyjnych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu, 08.03.2008.

Wykład i warsztaty „Improwizacja w kształceniu słuchu” w ramach Seminarium dla nauczycieli szkół baletowych i muzycznych Regionu Wielkopolskiego, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, 16.01.2009.

Wykład i warsztaty „Solfeż w metodzie E. J. Dalcroze’a”, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie, 06.09.2010.

Wykład i warsztaty „Zagadnienia metrorytmiki współczesnej w nauczaniu kształcenia słuchu” w ramach X Seminarium dla nauczycieli rytmiki i umuzykalnienia, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu, 22-24.10.2010.

Prowadzenie kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia wyższe w Akademii Muzycznej w Poznaniu – zajęcia z kształcenia słuchu i harmonii oraz improwizacji fortepianowej na w. I, II, IV i V latach 2004-2014.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Brązowy Krzyż Zasługi (2007)
Nagroda Rektorska III st. (2007)
Nagroda Rektorska Zespołowa I st. (2009)
Nagroda Rektorska II st. (2012)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013)

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
kształcenie słuchu – w. IV
czytanie nut głosem – w. IV
metodyka naucz. przedm. kształcenie słuchu – w. I
improwizacja fortepianowa – w. I

Kontakt: 
annakedzierska1@interia.pl