INSTYTUT KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki jest jednym z czterech instytutów tworzących Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej poznańskiej Akademii Muzycznej. 

W jego ramach funkcjonują cztery jednostki merytoryczne:

Katedra Kompozycji

kierownik: prof. AMP dr hab. Artur Kroschel

Jednostka zrzesza zarówno wybitnych i uznanych twórców muzyki współczesnej, w tym również wykorzystującej współczesne środki multimedialne, jak młodych pedagogów, będących na początku swej drogi dydaktycznej i artystycznej. Główne zadania Katedry skupiają się wokół organizacji koncertów kompozytorskich pedagogów i studentów oraz innych pokrewnych wydarzeń, np. konkursów, wykładów, warsztatów, kursów mistrzowskich, w tym Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu. Jednostka ściśle współpracuje z poznańskim Oddziałem Związku Kompozytorów Polskich, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, jak również z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą, dzięki czemu może realizować swe podstawowe założenia: upowszechnianie muzyki współczesnej oraz pielęgnowanie dorobku artystycznego poprzednich pokoleń twórców związanych z poznańską Akademią Muzyczną. Ważnym obszarem działalności jest również wspieranie studentów w ich działaniach, m.in. poprzez opiekę nad działalnością Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki.

Katedra Teorii Muzyki

kierownik: prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski

Katedra powstała w roku 2015, wcześniej – od roku 1993 – funkcjonowała jako Zakład Teorii Muzyki powstały z inicjatywy dr Janiny Tatarskiej. Jednostkę tworzą teoretycy muzyki, muzykolodzy, historycy i psychologowie muzyki – pedagodzy poznańskiej uczelni muzycznej. Do głównych zadań Katedry należy m.in. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dyscypliny – teorii muzyki, opieka nad badaniami członków jednostki, organizacja konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów i wykładów – sztandarowym dziełem w tym zakresie jest odbywająca się od blisko 20 lat Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”. Tematyka projektów artystyczno-naukowych i badań podejmowanych przez członków Katedry skupia się wokół muzyki wieków XIX, XX i XXI – szczególnie polskiej, a także studiów nad kulturą muzyczną Poznania. Katedra nadzoruje również wydawanie wydziałowego czasopisma „De musica commentarii” oraz sprawuje opiekę nad działalnością naukową studentów wydziału. 

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kupsik

Główne zadania Katedry koncentrują się wokół kształcenia jej członków, a także organizacji i prowadzenia pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej w zakresie rytmiki. Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad przedmiotami kierunkowymi specjalności rytmika, określa program nauczania i wymagania egzaminacyjne. W ramach działalności naukowej członkowie Katedry uczestniczą w konferencjach i sesjach naukowych, w swych badaniach podejmując tematykę rytmiki, tańca, choreografii oraz zagadnienia związane z rytmikoterapią. Jednostka organizuje również koncerty prezentujące zarówno kompozycje ruchowe dzieł muzycznych z różnych epok, jak i improwizacje fortepianowe.

Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej

kierownik: dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba

Zakład istnieje od 2016 roku i stanowi kontynuację prac Międzywydziałowego Zakładu Kształcenia Słuchu działającego w latach 2012-2016 pod kierownictwem dr Anny Kędzierskiej, a wcześniej Zespołu Kształcenia Słuchu działającego od roku 1995 pod kierownictwem mgr Lidii Kierończyk. W skład zespołu wchodzą pracownicy różnych instytutów, przede wszystkim kompozytorzy i teoretycy muzyki. Prowadzą oni działalność naukowo-badawczą oraz konsultacyjną z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu, nauczania harmonii klasycznej i współczesnej oraz improwizacji. Do głównych celów Zakładu należy m.in. opracowywanie projektów badań naukowych i publikowanie wyników owych badań, w tym także materiałów dydaktycznych (w dorobku jednostki znajdują się m.in. artykuły oraz nuty), organizowanie kursów, warsztatów oraz konferencji naukowo-metodycznych i prezentowanie dorobku naukowego członków jednostki.

Skip to content