Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej

Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej (w latach 2016-2020 Zakład Kreacji i Percepcji Zjawisk Brzmieniowych) został powołany 1 października 2016 roku. Jego działalność w pewnym stopniu stanowi kontynuację prac Międzywydziałowego Zakładu Kształcenia Słuchu, działającego w latach 2012-2016, kierowanego przez dr Annę Kędzierską, a wcześniej Zespołu Kształcenia Słuchu, działającego pod kierownictwem mgr Lidii Kierończyk od 1995 roku.

W ramach tej działalności w Akademii Muzycznej w Poznaniu w cyklu dwuletnim odbywają się ogólnopolskie konferencje solfeżowe, poruszające problemy metodyczne kształcenia słuchu. W dorobku pedagogów Zakładu znajdują się publikacje metodyczne w formie artykułów oraz nut. W 2016 roku, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez dr Annę Kędzierską, wydany został zbiór utworów Kompozytorzy poznańscy dydaktyce kształcenia słuchu, zawierający 22 miniatury wokalne i wokalno-instrumentalne oraz CD z akompaniamentami instrumentalnymi i elektronicznymi. W latach 2016-2020 dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska prowadziła projekt badawczy pt. Analiza słuchowo-wzrokowa dzieła muzycznego, czyli praca z partyturą na zajęciach kształcenia słuchu. Celem projektu było opracowanie materiałów dydaktycznych do kształcenia słuchu, które w interesujący, nowy oraz efektywny sposób pozwolą na przyswajanie wiedzy dotyczącej notacji muzycznej i wykorzystywanie jej do udoskonalania umiejętności słuchowych służących analizie dzieła muzycznego. Materiały dydaktyczne powstałe w ramach projektu będą udostępnione nauczycielom szkół muzycznych niższego i wyższego stopnia.

Zakład Kreacji, Percepcji i Notacji Muzycznej działa w ramach Katedry Kompozycji i włącza pod swą opiekę merytoryczną również zagadnienia związane z nauką harmonii, improwizacji oraz prowadzi działalność koncertową. W roku akademickim 2016/2017 odbył się pierwszy koncert z planowanego cyklu „Patchwork”, na którym zaprezentowane zostały prace studentów powstałe w ramach wspomnianych przedmiotów.

Zakład prowadzi również działalność naukowo-badawczą oraz konsultacyjną z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu, nauczania harmonii klasycznej i współczesnej oraz improwizacji. W ramach zajęć kształcenia słuchu poruszane są problemy mikrotonowości, słyszenia barwowego oraz różnorodnych zagadnień brzmieniowych związanych ze współczesnymi technikami kompozytorskimi.

Do celów Zakładu należy m.in.:

  • opracowywanie projektów badań naukowych
  • organizowanie kursów, warsztatów oraz konferencji naukowo-metodycznych
  • publikowanie materiałów naukowych i dydaktycznych
  • prezentowanie dorobku naukowego pracowników
  • pozyskiwanie i gromadzenie materiałów dydaktycznych
  • współpraca z ośrodkami muzycznymi i naukowymi w kraju i za granicą.

 

W skład zespołu wchodzą pracownicy różnych wydziałów, przede wszystkim kompozytorzy i teoretycy muzyki:

dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba – kierownik
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
dr Anna Kędzierska
dr Ewa Fabiańska-Jelińska
dr Alina Kubik
dr Michał Janocha
mgr Wiesława Żok-Warchalewska

Współpraca: 

prof. dr hab. Zbigniew Kozub – konsultacje merytoryczne
dr hab. Barbara Kaszuba
mgr Jerzy Zieleniak
mgr Dominik Puk

Skip to content