Zakład Kreacji i Percepcji Zjawisk Brzmieniowych

Zakład Kreacji i Percepcji Zjawisk Brzmieniowych został powołany przez JM Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu 1 października 2016 roku. Działalność Zakładu w pewnym stopniu stanowi kontynuację prac Międzywydziałowego Zakładu Kształcenia Słuchu, działającego w latach 2012-2016, kierowanego przez dr Annę Kędzierską, a wcześniej Zespołu Kształcenia Słuchu, działającego pod kierownictwem st. wykł. Lidii Kierończyk od 1995 roku.

W ramach tej działalności w Akademii Muzycznej w Poznaniu w cyklu dwuletnim odbywają się ogólnopolskie konferencje solfeżowe, poruszające problemy metodyczne kształcenia słuchu. W dorobku Zakładu znajdują się publikacje metodyczne, w formie artykułów oraz nut. W 2016 roku, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez dr Annę Kędzierską, wydany został zbiór utworów Kompozytorzy Poznańscy Dydaktyce Kształcenia Słuchu, zawierający 22 miniatury wokalne i wokalno-instrumentalne oraz CD z akompaniamentami instrumentalnymi i elektronicznymi. Obecnie dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska prowadzi projekt badawczy pt. Analiza słuchowo-wzrokowa dzieła muzycznego, czyli praca z partyturą na zajęciach kształcenia słuchu. Czas realizacji projektu przewidziany jest na lata 2016-2020, a jego celem jest opracowanie materiałów dydaktycznych do kształcenia słuchu, które w interesujący, nowy i efektywny sposób pozwolą na przyswajanie wiedzy dotyczącej notacji muzycznej i wykorzystywanie jej do udoskonalania umiejętności słuchowych, służących analizie dzieła muzycznego. Materiały dydaktyczne powstałe w ramach projektu będą udostępnione nauczycielom szkół muzycznych niższego i wyższego stopnia.

Zakład Kreacji i Percepcji Zjawisk Brzmieniowych działa w ramach Katedry Kompozycji i włącza pod swą opiekę merytoryczną również zagadnienia związane z nauką harmonii, improwizacji oraz prowadzi działalność koncertową. W roku akademickim 2016/2017 odbył się pierwszy koncert z planowanego cyklu Patchwork, na którym zaprezentowane zostały prace studentów, powstałe w ramach wspomnianych przedmiotów.

Zakład prowadzi również działalność naukowo-badawczą oraz konsultacyjną z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu, nauczania harmonii klasycznej i współczesnej oraz improwizacji. W ramach zajęć kształcenia słuchu, poruszane są problemy mikrotonowości, słyszenia barwowego oraz różnorodnych zagadnień brzmieniowych związanych ze współczesnymi technikami kompozytorskimi.

Do celów Zakładu należy m.in.:

  • opracowywanie projektów badań naukowych,
  • organizowanie kursów, warsztatów oraz konferencji naukowo-metodycznych,
  • publikowanie materiałów naukowych i dydaktycznych,
  • prezentowanie dorobku naukowego pracowników,
  • pozyskiwanie i gromadzenie materiałów dydaktycznych,
  • współpraca z ośrodkami muzycznymi i naukowymi w kraju i za granicą.

 

W skład zespołu wchodzą pracownicy różnych wydziałów, przede wszystkim kompozytorzy i teoretycy.

dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba – kierownik zakładu (ktaborowska@amuz.edu.pl)

dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

dr Anna Kędzierska

dr Barbara Kaszuba

dr Ewa Fabiańska-Jelińska

dr Alina Kubik

mgr Jerzy Zieleniak

mgr Wiesława Żok-Warchalewska

mgr Radosław Mateja

mgr Andrzej Bielerzewski

Współpraca:

dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant

dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

konsultacje merytoryczne – prof. Zbigniew Kozub

 

Informacje bieżące

Katarzyna Taborowska-Kaszuba

12.00 – 12.45 piątek dyżur Sala 362

Akademia Muzyczna

13.00 – 13.45 piątek konsultacje Sala 213

Akademia Muzyczna