Rok Akademicki 2015/2016

1/2015 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów
2/2015 w sprawie: podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów
3/2015 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016
4/2015 w sprawie: powołania komisji doktoranckiej do spraw stypendiów
5/2015 w sprawie: powołania odwoławczej komisji stypendialnej doktorantów
6/2015 w sprawie: powołania komisji opiniującej stypendia doktoranckie, zwanej doktorancką komisją stypendialną

Dokument do pobrania: Zarządzenia 1-6, 2015

8/2015 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Administracji AM w Poznaniu
Załącznik nr 3

9/2016 w sprawie: szkolenia okresowego w dziedzinie BHP

10/2016 w sprawie: kalkulacji kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora w roku 2016

11/2016 w sprawie: wysokości świadczeń w semestrze letnim 2015/2016

12/2016 w sprawie: organizacji wyborów organów kolegialnych, organów jednoosobowych oraz organów wyborczych

13/2016 w sprawie: wprowadzenia Procedury Antyplagiatowej w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

14/2016 w sprawie: rekrutacji na studia dla cudzoziemców 2016/2017

15/2016 w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne 2016/2017

16/2016 w sprawie: stawek opłat za wydanie w roku akademickim 2016-2017 legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów itp.

17/2016 w sprawie: w sprawie określenia stawek za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2016/2017

18/2016 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w 2015 roku

18.01

19/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w treści formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Muzycznej

20/2016 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

21/2016 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017

22/2016 w sprawie: bezpłatnych limitów nagrań i ich masteringu dla doktorantów studiów stacjonarnych

23/2016 w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej

Załącznik nr 1. Regulamin pracy komisji przetargowej

Załącznik nr 2 . Oświadczenie z art .17 ust. 2

Załącznik nr 3. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków członka komisji

24/2016 w sprawie: otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o zakup zgodny z załączonym wnioskiem

Załącznik nr 1. Wniosek

25/2016 w sprawie: szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

26/2016 w sprawie: wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Skip to content