Historical Instruments. I Międzynarodowa Konferencja Twórców i Renowatorów Instrumentów Muzycznych, 9-10.05.2024

Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zapraszają do udziału w

I Międzynarodowej Konferencji Twórców i Renowatorów Instrumentów Muzycznych „Historical Instruments”,

która odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-10 maja 2024 roku.

 

Harmonogram Konferencji PL – EN
Historical Instruments PROGRAM

Harmonogram konferencji Historical instruments

Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formie stacjonarnej w siedzibie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

 

Temat tegorocznej edycji to: Renowacja vs. rekonstrukcja.

 

Zapraszamy budowniczych i renowatorów instrumentów muzycznych, instrumentologów oraz inne osoby związane zawodowo z problematyką Konferencji, którzy chcieliby podzielić się swoimi badaniami oraz refleksjami na temat szeroko pojętych zagadnień dotyczących historycznych instrumentów muzycznych, ich konserwacji oraz budownictwa. Zapraszamy także studentów uczelni muzycznych i artystycznych związanych z tematem konferencji do przedstawienia swoich badań w formie referatu lub posteru.

 


Rejestracja prelegentów przewidziana jest do 19 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz ONLINE. 

LINK DO FORMULARZA (klik)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko referenta, tytuł wystąpienia, jednostkę zatrudniającą lub miejsce studiów oraz abstrakt w języku polskim i angielskim (do 500 słów). Prosimy o dołączenie noty biograficznej do 150 słów oraz 3 do 6 słów kluczowych. Wystąpienie powinno trwać maksymalnie 20 minut. Po każdym referacie przewidziana jest 10-minutowa dyskusja.

O przyjęciu zgłoszenia na konferencję poinformujemy do 19 kwietnia 2024 r. i po uzyskaniu tej informacji prosimy o dokonanie wpłaty do 26 kwietnia 2024 r.

Wpisowe za udział w konferencji:

  • dla prelegentów: 200 zł
  • dla studentów, doktorantów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego udział w Konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym aktywnym uczestnikom obiad oraz przerwy kawowe w dn. 9–10 maja 2024 r.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Udział uczestników biernych jest bezpłatny.

Konferencji towarzyszyć będzie koncert wybitnych artystów, który odbędzie się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji:

REGULAMIN PL

 

Opieka merytoryczna: Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych


 

The Doctoral School of Historical Performance Practices and Musical Instruments Making of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań and the Museum of Musical Instruments in Poznań would like to invite you to participate in

the 1st International Conference of Makers and Restorers of Musical Instruments „Historical Instruments”,

which will take place in Poznań on 9-10 May 2024.

 

Harmonogram Konferencji PL – EN
Historical Instruments PROGRAM

The event will be held in a stationary format at the premises of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music and the Museum of Musical Instruments in Poznan.

 

The subject of this year’s conference is: Renovation vs. Reconstruction.

 

We would like to invite builders and restorers of musical instruments, instrumentologists and other people professionally related to the issues of the Conference, who would like to share their research and reflections on a wide range of issues concerning historical musical instruments, their conservation and construction. We also invite students of music and art colleges related to the conference theme to present their research in the form of a paper or poster.

 

Applications can be made via the online form:

APPLICATION FORM (click)

The submission should include the name of the speaker, the title of the talk, the employing unit or place of study and an abstract in Polish and English (up to 500 words). Please include a biographical note of up to 150 words and 3 to 6 keywords. The presentation should last a maximum of 20 minutes. A 10-minute discussion is scheduled after each paper.

We will inform you of the acceptance of your application for the conference by 19 April 2024 and, once we have this information, we ask you to make your payment by 26 April 2024.

 Conference registration fee:

  • for lecturers:  PLN 200
  • free of charge for students, doctoral students and teachers of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music.

The organisers will provide registered active participants with lunch and coffee breaks on 9-10 May 2024.
The organisers do not provide accommodation. Participation of passive participants is free of charge.

The conference will be accompanied by a concert of outstanding artists, which will take place in the Chamber Hall of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan.

 

We encourage you to read the Rules of Procedure of the Conference:

TERMS AND CONDITIONS

 

Supervision: Doctoral School of Historical Performance Practices and Musical Instruments Making


Opieka merytoryczna: Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

Komitet merytoryczny: prorektor AM prof. dr hab. Sławomir Kamiński, dyrektor SD prof. dr. hab. Warcisław Kunc, dyrektor MNP Tomasz Łęcki; zastępca dyrektora ds. naukowych dr Maria Gołąb, kierownik MIM mgr Patryk Frankowski; prof. dr hab. Honorata Stalmierska, prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, mgr Karolina Kapela; mgr Olga Olejniczak

Komitet organizacyjny: dyrektor SD prof. dr hab. Warcisław Kunc – przewodniczący komitetu organizacyjnego; prorektor AM prof. dr hab. Sławomir Kamiński; dyrektor MNP Tomasz Łęcki; kierownik MIM mgr Patryk Frankowski; mgr Karolina Kapela

Skip to content