Aktualności

Publikacje

DOSTRZEGALNIA – II Ogólnopolski konkurs dla młodych kompozytorów – Zaproszenie

 

 

Do pobrania:
DOSTRZEGALNIA 2019 – Formularz zgłoszeniowy
DOSTRZEGALNIA 2019 – Regulamin Konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

I Informacje ogólne:

§1. Organizatorem Konkursu jest Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu przy wsparciu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;

§2. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

§3. Uczestnikami konkursu mogą być:

 1. uczniowie szkół muzycznych II st. (bez ograniczenia wieku, jednak pod rygorem spełnienia warunku wyrażonego w §3 ust. 3);
 2. młodzi kompozytorzy, nie będący uczniami szkół muzycznych, którzy w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie ukończą 18 lat;
 3. z uczestnictwa wyłączeni są studenci wyższych uczelni muzycznych.

§4. Jury konkursu:

 1. zostało wyłonione przez Organizatora spośród wybitnych polskich kompozytorów i pedagogów, będzie obradować w składzie trzech jurorów. W dniu ogłoszenia konkursu Organizator powołał do Jury:

prof. dr hab. Lidia Zielińska (przewodnicząca, AM Poznań),
dr hab. Artur Kroschel, prof. AM (AM Poznań),

 1. sekretarzem Jury (bez prawa głosu) jest przedstawiciel Organizatora.

 

II Przebieg i warunki konkursu:

§5. Terminarz:

 1. do 1 grudnia 2019 roku: nabór zgłoszeń i partytur konkursowych;
 2. do 31 grudnia 2019 roku: posiedzenie jury. Ogłoszenie nazwisk Laureatów i Finalistów Konkursu (w tym godeł, którymi się posługiwali) na stronie internetowej Organizatora oraz przesłanie informacji drogą e-mailową;
 3. marzec 2020 roku (w czasie wydarzenia towarzyszącego 49. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna): Warsztaty dla Finalistów Konkursu. Koncert Finałowy Konkursu. Publiczne prawykonanie nagrodzonych i wyróżnionych kompozycji.

§6. Przedmiot konkursu:

 1. utwór kameralny na zespół od 2 do 5 wykonawców, spośród zaproponowanych: flet, klarnet, puzon, perkusja [Timpani, Gran cassa, Frusta, Campanelli, Piatti (sospesi, a due), Raganella, Tam-tam, Marimba, Ksylofon, Wibrafon, Werbel, Tom-toms, Wood blocks, Temple blocks, Metal Chimes, Triangle, Tubular bells, Crotales (2 oktawy), Sand paper, Hi-hat, Bass drum], altówka. Każdy instrument jest pojedynczo obsadzony;
 2. dopuszcza się niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięku, rozszerzone techniki wykonawcze, zapis graficzny utworu pod warunkiem sporządzenia stosownej legendy oznaczeń;
 3. nie dopuszcza się preparacji instrumentów, przestrajania instrumentów, użycia taśmy oraz live electronics;
 4. czas trwania zgłoszonego utworu mieści się w zakresie od 5 do 7 minut;
 5. zgłoszony utwór nie może być przed datą Koncertu Laureatów publicznie wykonywany, publikowany, nagrywany i nagradzany w innym konkursie.

§7. Zgłaszanie utworów:

 1. do dnia 1 grudnia 2019 roku 23:59:59 CET na adres: kolo-an@wp.pl należy przesłać poniżej wskazane pliki (w formacie .pdf): partytura utworu (oznaczona godłem literowym, cyfrowym albo mieszanym), głosy utworu, podpisany formularz (załącznik nr 1). Ponadto biogram kompozytora i notka o utworze (każdy do 2000 znaków).
 2. Każdy kompozytor może zgłosić większą liczbę kompozycji niż jedna. Każda ze zgłoszonych kompozycji winna być oznaczona innym godłem i przesłana w oddzielnej wiadomości.

§8. Nagrody:

 1. Decyzją Jury mogą zostać przyznane następujące nagrody: I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda oraz dwa równorzędne Wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, oraz nieprzyznania nagród;
 2. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. Rozstrzygnięcie nie wymaga pisemnego uzasadnienia;
 3. Zdobywcom nagród numerowanych przysługuje tytuł Laureata Konkursu; Zdobywcom wyróżnień przysługuje tytuł Finalisty Konkursu;
 4. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie utwory zostaną prawykonane w czasie koncertu towarzyszącego 49. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna przez zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej;
 5. Laureatom i Finalistom Konkursu przysługuje prawo udziału w Warsztatach Kompozytorskich, które odbędą się w dniu Koncertu Finałowego Konkursu;
 6. Organizator może postanowić o przyznaniu innych nagród.

 

III Postanowienia końcowe:

§9. Organizator nie nabywa autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie i wytypowanych do Koncertu Finałowego utworów. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie utworów w celach organizacji i realizacji Konkursu oraz promocji działalności Organizatora, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów na stronie internetowej Organizatora.

§10. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. W kwestiach nierozstrzygniętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

KONTAKT:

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, tel. 61 856 89 00

www: https://amuz.edu.pl
fb: https://www.facebook.com/kanamp2012
e-mail: kolo-an@wp.pl

Sekretarz Konkursu – dr Michał Janocha (Opiekun KANSKiTM)
e-mail: janocha.michal@gmail.com