Raport z działalności USJKAM 2016-2019

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI
UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W LATACH 2016 – 2019

 

Uczelniany System Jakości Kształcenia (USJKAM) powołany Zarządzeniem nr 12/2012 rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu z dnia 14 września 2012 roku. Obecną formę przybrał wraz z nową kadencją Władz uczelni (2016-2020). Od 2016 roku przygotowano ramy formalnoprawne funkcjonowania systemu oraz narzędzia badawcze do realizacji wyznaczonych zadań. Dokładny zakres działań określony został w Regulaminie USJKAM, a wszystkie sprawy związane z monitorowaniem i doskonaleniem tego systemu dostępne są publicznie na stronie https://amuz.edu.pl/uczelniany-system-jakosci-ksztalcenia/.

Integralną część USJK AM stanowi system badań ankietowych, prowadzonych regularnie wśród społeczności akademickiej i absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, zatwierdzony przez rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zasady przeprowadzania ankietyzacji zamieszczone są na stronie uczelni pod adresem https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/6.pdf. oraz https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/7.pdf. Sprawozdania i wnioski z przeprowadzonych ankietyzacji udostępnione są publicznie do wglądu na stronie https://amuz.edu.pl/sprawozdania-i-wnioski-uczelnianego-zespolu-ds-jakosci-ksztalcenia/ .

Opracowano również Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz Regulamin hospitacji zajęć, które dostępne są na https://amuz.edu.pl/sprawozdania-i-wnioski-uczelnianego-zespolu-ds-jakosci-ksztalcenia/.

Uczelnia monitoruje również ocenę jakości kształcenia oraz losy absolwentów m.in. poprzez ankietyzację absolwenta oraz dokonuje ankietyzacji kandydatów na studia. Wyniki tych ankiet wraz z wnioskami przekazywane są Władzom Uczelni oraz kierownikom jednostek dydaktycznych oraz udostępniane na stronie https://amuz.edu.pl/wzory-ankiet/.

Stałe monitorowanie treści i jakości nauczania zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia na poziomie jednostek, spoczywało na Wydziałowych Zespołach d.s. Jakości Kształcenia. Do głównych zadań tych zespołów składających się z pracowników, jak i studentów należał: okresowy przegląd programów nauczania i ich efektów, przegląd zasad oceniania studentów i zasad zapewniania jakości kadry dydaktycznej, przegląd i podnoszenie jakości zasobów naukowych i artystycznych, analiza zasad wsparcia dla studentów, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji na temat jakości kształcenia. Również udział interesariuszy zewnętrznych w procesie weryfikacji i modyfikowania zakładanych efektów, był jednym z czynników wspierających ciągłe doskonalenie procesu kształcenia. Prowadzono na bieżąco konsultacje dotyczące programów kształcenia, oczekiwań i zapotrzebowania, z osobami kierującymi instytucjami kultury oraz innymi jednostkami edukacyjnymi. W ramach wydziałów informacje takie i wnioski przekazywane były na zebraniach katedr i radach wydziałów oraz zebraniach ze studentami (np. na początku roku akademickiego), a rezultaty dokonywanych zmian dostępne są m.in. w formie aktualizowanych siatek godzin i sylabusów udostępnianych w dziekanatach, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Wszystkie powyższe zadania realizowane były minimum jeden raz w roku akademickim (w praktyce częściej).

W trakcie procesu monitorowania i doskonalenia systemu próbowano wprowadzić elektroniczny system ankietyzacji, jednak ze względu na problemy natury technicznej i nikłe zainteresowanie wypełnianiem ankiet, z pomysłu tego zrezygnowano.

Uczelniany System Jakości Kształcenia współpracuje z innymi jednostkami i organizacjami uczelni w celu zapewnienia jak najszerszego spektrum zagadnień związanych z procesem kształcenia. W ostatnim roku akademickim Samorząd Studentów wyszedł z inicjatywa przeprowadzenia własnej ankietyzacji wśród studentów, jednak do chwili obecnej wyniki tej ankietyzacji nie są znane. Uczelnia uczestniczyła również w ankietyzacji studentów uczelni poznańskich przeprowadzanych m.in. przez UAM oraz Politechnikę Poznańska.

Kolejnym elementem przedstawiania efektów monitoringu procesu kształcenia polegał na dokumentowaniu osiągnięć i sukcesów studentów oraz absolwentów i zamieszczaniu informacji na stronie https://amuz.edu.pl/aktualnosci/ w zakładce Nasze sukcesy, jak również w specjalnych gablotach, znajdujących się w widocznych miejscach Uczelni.

Jednym z głównych celów monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia jest kompatybilność nauczania i badań naukowych z realizacją działań artystycznych. Dlatego też Wydawnictwo Akademii Muzycznej, którego jednym z podstawowych zadań jest popularyzowanie i udostępnianie prac naukowych i dorobku artystycznego pedagogów i studentów, należy uznać jako istotny element monitorowania i wyznacznik jakości kształcenia. Więcej informacji na https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/ .

W związku ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi uczelni, jak i nową ustawą – zwaną Konstytucją dla nauki i wynikającymi z tych przemian zmianami regulaminów i zasad funkcjonowania uczelni, konieczne będzie w roku akademickim 2019/2020 dostosowanie działalności USJK AM do wymagań z nich wynikających.

Poznań, 26 września 2019 roku Przewodniczący
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski

Skip to content