Aktualności

Publikacje

IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej – zaproszenie

FORUM KAMERALNE MUZYKI DAWNEJ

Dyrektor artystyczny: prof. Maria Banaszkiewicz-Bryła

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną
IV Forum Kameralne Muzyki Dawnej odbędzie się w październiku 2020 roku.
O dokładnych datach poinformujemy Państwa wkrótce.

 

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza w kwietniu 2020 roku na czwartą już edycję Forum Kameralnego Muzyki Dawnej. Podobnie jak w minionych latach, Forum przyjmie postać konkursu studenckich zespołów kameralnych, instrumentalnych i wokalnych, specjalizujących się w „historycznie poinformowanym” wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej – od średniowiecza po wiek XIX. Niezmieniony zostaje także zasadniczy cel, jaki przyświeca nam w organizacji Forum: chcemy, aby w ramach krajowego akademickiego systemu edukacji artystycznej w zakresie muzyki dawnej istniało wydarzenie będące platformą spotkania, wymiany, dające możliwość przeglądu naszego środowiska i poszerzenia estradowych doświadczeń dla studentów i absolwentów akademii muzycznych. Obecność jurorów, wybitnych artystów i managerów, reprezentujących różne nurty profesjonalnego zaangażowania w wykonawstwo historyczne stworzy dla wykonawców dodatkowo szansę na konfrontację z wymaganiami i oczekiwaniami światowego rynku muzycznego.

Do zobaczenia w Poznaniu!

 

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ

 1. Organizatorem Przesłuchań jest Zakład Instrumentów Historycznych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
 2. W przesłuchaniach mogą wziąć udział zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno–instrumentalne.
  – zespoły instrumentalne: 2- 8 muzyków wykonujących odrębne partie instrumentalne; muzycy realizujący partię basso continuo traktowani są jako jeden członek zespołu

– zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: do 8 śpiewaków wykonujących odrębne partie wokalne; grupa instrumentalna do 8 osób; muzycy realizujący partię basso continuo traktowani są jako jeden członek zespołu.

 1. Wszystkie wyżej wymienione grupy będą klasyfikowane w konkursie w jednej kategorii.
 2. Do przesłuchań dopuszczeni są uczestnicy i zespoły biorące udział w poprzedniej edycji konkursu.
 3. Repertuar konkursowy musi obejmować muzykę kameralną (kompozycje oryginalne lub aranżacje z epoki) z okresu ok. 1600 – 1830. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy będą akceptować także utwory pochodzące z epoki renesansu i średniowiecza (dotyczy w szczególności zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych).
 4. Członkowie zespołów muszą być studentami polskich lub zagranicznych uczelni muzycznych. Decyzją organizatorów do przesłuchań mogą zostać dopuszczone także zespoły, których członkowie są absolwentami akademii muzycznych (do dwóch lat po uzyskaniu dyplomów), albo studentami/absolwentami innych, pokrewnych kierunków studiów (np. muzykologii).
 5. Uczestnicy muszą posługiwać się instrumentami historycznymi lub ich kopiami. W przypadku instrumentów smyczkowych wymaganiem minimalnym jest użycie strun jelitowych i smyczka (oryginału lub kopii) odpowiedniego do wykonywanego repertuaru. Jury rezerwuje sobie prawo do oceny poprawności użytego instrumentarium.
 6. Zespoły przygotowują następujący repertuar:

– I etap: dwie różne kompozycje lub ich fragmenty (np. wybrane części sonaty lub suity) o łącznym czasie trwania ok. 15 minut.
– II etap: jedna lub dwie kompozycje (całość formy) o łącznym czasie trwania minimalnie 20, maksymalnie 30 minut.

 1. Każdy członek zespołu zobowiązany jest do wykonania co najmniej 2/3 zaplanowanego programu.
 2. Nagrodzone zespoły pod sankcją utraty wyróżnienia zobowiązane są wystąpić na koncercie laureatów.

 

ORGANIZACJA PRZESŁUCHAŃ

 1. Organizator zapewnia klawesyn i pozytyw (415 Hz) oraz pianoforte (430 Hz) na czas przesłuchań konkursowych (ewentualna potrzeba innej wysokości strojów wymaga konsultacji z organizatorami w momencie składania zgłoszenia)
 2. Koszty przyjazdu i pobytu ponoszą członkowie zespołów lub ich uczelnie macierzyste. Organizator zaproponuje miejsca noclegowe na stronie: amuz.edu.pl
 3. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do 28 lutego 2020 r. drogą elektroniczną na adres: forumkameralnemuzykidawnej@amuz.edu.pl
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  a) przesłanie na podany powyżej adres poczty elektronicznej do 15. marca 2018 r. następujących informacji:
  – nazwa zespołu
  – uczelnia/e, ew. daty uzyskania dyplomów przez absolwentów
  – imiona i nazwiska wszystkich członków, instrument/głos
  – repertuar podzielony na etapy podany w kolejności wykonywania, ze składem instrumentalnym/wokalnym każdego z utworów, ich czasem trwania, dokładnymi tytułami kompozycji i ich części, numerami katalogowymi lub opusami oraz pełnymi nazwiskami kompozytorów wraz z datami życia
  – informacja czy jest potrzebny klawesyn/pozytyw
  – dane teleadresowe (numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej) członka zespołu reprezentującego zespół w kontaktach z organizatorami
  b) nagrania pliku video (do 5 minut, bez montażu) z rejestracją wykonania dowolnego utworu przez zespół. Nagranie może zostać dokonane sprzętem amatorskim (np. za pomocą smartfonu). Plik musi zostać oznaczony w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację (np. nazwa zespołu lub nazwisko osoby zgłaszającej zespół). Pliki prosimy przesyłać w postaci linku do serwerów zewnętrznych (google drive, dropbox, onedrive, itp.)
  c) dla zespołów zakwalifikowanych do przesłuchań: wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na zespół na podane przez organizatorów konto we wskazanym terminie
 5. Na podstawie nagrania i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia organizatorzy wybiorą zespoły które zakwalifikują się do przesłuchań konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych zespołach będzie umieszczona na stronie internetowej Forum oraz przekazana za pomocą poczty elektronicznej w okresie do tygodnia po upływie terminu zgłoszeń.

 

NAGRODY

 1. Organizatorzy poinformują w najbliższym czasie o rodzaju i wysokości nagród przewidzianych dla laureatów.

 

JURY, OCENA PRZESŁUCHAŃ

 1. Do uczestniczenia w pracach jury zostali zaproszeni:

– Delma Tomlin – Dyrektor Narodowego Centrum Muzyki Dawnej w York, Wielka Brytania
– Cezary Zych – Prezes Fundacji Canor, dziennikarz, manager, producent, inspirator powstania wielu festiwali i zespołów muzyki dawnej
– Markus Möllenbeck – wiolonczelista, koncertmistrz legendarnych orkiestr muzyki dawnej, wydawca repertuaru wiolonczelowego, wykładowca Uniwersytetu Sztuki w Essen i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
– Jarosław Thiel – wiolonczelista, dyrygent, dyrektor artystyczny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, zastępca dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu

 1. Jury oceniać będzie:
  – wartość techniczną wykonania (jakość gry/śpiewu poszczególnych członków zespołu, intonacja, sprawność warsztatowa, etc.)
  – interpretację zgodną z wymaganiami stylistycznymi epoki
  – dobór właściwego instrumentarium
  – ogólny wizerunek i prezentację sceniczną zespołu
 2. Jury po przesłuchaniach I etapu wskaże zespoły, które wystąpią w II etapie, a z pośród nich wybierze laureatów. Jury zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagród. Jurorzy nie będą oceniać zespołów, w których występują ich obecni lub byli uczniowie. Punktacja wykonań będzie jawna i podawana do publicznej wiadomości.

 

RAMOWY PROGRAM FORUM:

23.04.2020
Koncert Inauguracyjny

24.04.2020
Przesłuchania I etapu

25.04.2020
Przesłuchania II etapu, ogłoszenie wyników, koncert laureatów

 

Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.

Kolejność występów zostanie podana wraz z listą zespołów dopuszczonych do przesłuchań.

Dokładny program godzinowy wszystkich wydarzeń związanych z forum zostanie podany do wiadomości na początku kwietnia 2020 roku.