Aktualności

Publikacje

DOSTRZEGALNIA – III Ogólnopolski konkurs dla młodych kompozytorów – Zaproszenie

 

 

Do pobrania:

III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski DOSTRZEGALNIA – Formularz zgłoszeniowy
III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski DOSTRZEGALNIA – Regulamin

 

I Informacje ogólne:

§1. Organizatorem Konkursu jest Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu przy wsparciu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;

§2. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

§3. Uczestnikami konkursu mogą być obywatele Polscy, będący:
1. uczniami szkół muzycznych II st. (bez ograniczenia wieku, jednak pod rygorem spełnienia warunku wyrażonego w §3 ust. 3);
2. młodzi kompozytorzy, niebędący uczniami szkół muzycznych, którzy w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie ukończą 18 lat;
3. z uczestnictwa wyłączeni są studenci wyższych uczelni muzycznych.

§4. Jury konkursu:
1. zostało wyłonione przez Organizatora spośród wybitnych polskich kompozytorów pedagogów i będzie obradować w składzie trzech jurorów. W dniu ogłoszenia konkursu Organizator powołał do Jury:
− prof. dr hab. Lidia Zielińska (przewodnicząca, AM Poznań),
− dr hab. Artur Kroschel, prof. AM (AM Poznań);
2. sekretarzem Jury (bez prawa głosu) jest przedstawiciel Organizatora.

II Przebieg i warunki konkursu:

§5. Terminarz:
1. do 10 grudnia 2020 roku: nabór zgłoszeń i partytur konkursowych;
2. do 31 grudnia 2020 roku: posiedzenie jury. Ogłoszenie nazwisk Laureatów i Finalistów Konkursu (w tym godeł, którymi się posługiwali) na stronie internetowej Organizatora oraz przesłanie informacji drogą e-mailową;
3. marzec-kwiecień 2021 roku (w czasie wydarzenia towarzyszącego 50. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”): koncert Laureatów Konkursu – publiczne prawykonanie nagrodzonych i wyróżnionych kompozycji.

§6. Przedmiot konkursu:
1. utwór kameralny na zespół od 3 do 6 wykonawców, spośród zaproponowanych:
klarnet, waltornia, harfa, perkusja [timpani, gran cassa, frusta, campanelli, piatti (sospesi, a due), raganella, tam-tam, marimba, Ksylofon, Wibrafon, Werbel, Tomtoms, Wood blocks, Temple blocks, Metal Chimes, Triangle, Tubular bells, Crotales (2 oktawy), Sand paper, Hi-hat, Bass drum], skrzypce, wiolonczela. Każdy instrument jest pojedynczo obsadzony;
2. dopuszcza się niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięku, rozszerzone techniki wykonawcze, zapis graficzny utworu pod warunkiem sporządzenia stosownej legendy oznaczeń;
3. nie dopuszcza się preparacji instrumentów, przestrajania instrumentów, użycia taśmy oraz live electronics;
4. czas trwania zgłoszonego utworu mieści się w zakresie od 5 do 7 minut;
5. zgłoszony utwór nie może być przed datą Koncertu Laureatów publicznie wykonywany, publikowany, nagrywany i nagradzany w innym konkursie.

§7. Zgłaszanie utworów:
1. Konkurs jest anonimowy. Dane personalne kompozytora znane są Sekretarzowi Konkursu, zobowiązanemu do zachowania ich w tajemnicy do momentu rozstrzygnięcia Konkursu. Dane personalne kompozytora nie mogą zostać ujawnione w partyturze i głosach utworu. Ustalenie tożsamości Laureatów i Finalistów nastąpi po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Jury Konkursu.
2. Do dnia 10 grudnia 2020 roku 23:59:59 CET na adres: kolo-an@wp.pl należy przesłać następujące pliki (w formacie .pdf): partytura utworu (oznaczona godłem literowym, cyfrowym albo mieszanym), głosy utworu, skan podpisanego formularza (załącznik nr 1), ponadto biogram kompozytora i notka o utworze (każdy do 2000 znaków). Wszystkie pliki oznaczone są nazwą o budowie: „[Godło] – [Tytuł utworu] – [Oznaczenie zawartości pliku: partytura / głosy / formularz zgłoszeniowy / biogram / notka o utworze]”
3. Każdy kompozytor może zgłosić większą liczbę kompozycji niż jedna. Każda ze zgłoszonych kompozycji winna być oznaczona innym godłem i przesłana w oddzielnej wiadomości.

§8. Nagrody:
1. Decyzją Jury mogą zostać przyznane następujące nagrody: I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda oraz dwa równorzędne Wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do nieprzyznania nagród.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. Rozstrzygnięcie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Zdobywcom nagród numerowanych przysługuje tytuł Laureata Konkursu. Zdobywcom wyróżnień przysługuje tytuł Finalisty Konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie utwory zostaną prawykonane w czasie koncertu towarzyszącego 50. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna” przez Trans-for-Matha Ensemble – zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej.
5. Laureatom i Finalistom Konkursu przysługuje prawo udziału w Warsztatach Kompozytorskich (składających się szczególnie z: konsultacji z członkiem Jury, konsultacji z Wykonawcami, oraz innych wydarzeń), które odbędą się w dniu Koncertu Finałowego Konkursu;
6. Organizator może postanowić o przyznaniu innych nagród.

III Postanowienia końcowe:
§9. Organizator nie nabywa autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie i wytypowanych do Koncertu Finałowego utworów. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie utworów w celach organizacji i realizacji Konkursu oraz promocji działalności Organizatora, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów na stronie internetowej Organizatora.
§10. Wiążącej wykładni Regulaminu dokonuje Organizator. W kwestiach nierozstrzygniętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

KONTAKT:
Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, tel. 61 856 89 00
www: https://amuz.edu.pl/
fb: https://www.facebook.com/kanamp2012
e-mail: kolo-an@wp.pl
Sekretarz Konkursu – dr Michał Janocha (Opiekun KANSKiTM)
e-mail: janocha.michal@gmail.com