ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

Z lektoratu mogą być zwolnieni:

1. Studenci, którzy zaliczyli kurs językowy z j. angielskiego, niemieckiego lub włoskiego na innej uczelni (odpowiednio dla studiów I i II stopnia) i mają stosowny wpis w indeksie, suplemencie do dyplomu ukończenia uczelni lub elektronicznym dziekanacie.

2. Studenci, którzy posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (patrz Tabela przeliczników certyfikatów językowych).

3. Studenci, którzy zdali maturę międzynarodową (IB).

4. Studenci będący na stypendium w ramach programu Erasmus+. Studenci mają obowiązek poinformować o tym lektora i umówić się na zaliczenie obowiązującego materiału. Studenci są zobowiązani do zaliczenia całego materiału, chyba że na stypendium uczestniczyli w zajęciach językowych i mają wpis potwierdzający uczestnictwo w kursie. Termin sesji może zostać przedłużony za zgodą dziekana. Więcej informacji w zakładce ERASMUS+.

5. Studenci, którzy mają przyznaną Indywidualną Organizację Studiów. Studenci są zobowiązani do zaliczania materiału raz w miesiącu, chyba że na początku kursu zostaną ustalone inne terminy.

6. Studenci, którzy w tym samym roku akademickim rozpoczynają równolegle studia na innej uczelni i tylko tam będą realizować lektorat — ze względu na różne terminy sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej — aby móc przepisać zaliczenie i być zwolnionym z zajęć w Akademii Muzycznej, zobligowani są do przeniesienia lektoratu na kolejny rok akademicki.

7. Studenci, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogą podjąć realizacji lektoratu w danym roku akademickim.

 

Informacje dotyczące przepisywania zaliczeń:

1. Dotyczy studentów wymienionych w pkt 1, 2, 3.

2. Przepisania dokonuje Koordynator SJO, dostępny w godzinach dyżuru lub w dedykowanych terminach.

3. Należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego / zaliczenie lektoratu i dołączyć do nich wypełnione i podpisane podanie o przepisanie zaliczenia z języka obcego (dostępne na stronie Akademii, zakładka: STUDENT / FORMULARZE DO POBRANIA).

 

Informacje dotyczące przeniesienia zajęć:

1. Dotyczy studentów wymienionych w pkt 6 i 7.

2. Decyzję o przeniesienia zajęć z języka obcego podejmuje Koordynator SJO, dostępny w godzinach dyżuru lub w dedykowanych terminach.

3. Należy przedstawić wypełnione i podpisane podanie o przeniesienie zajęć z języka obcego (dostępne na stronie Akademii, zakładka STUDENT / FORMULARZE DO POBRANIA).

 

TABELA PRZELICZNIKÓW CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH NA SKALĘ ESOP

Skip to content