ZALICZENIE

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA:

 

1. Czynna obecność na zajęciach.

Student musi uczestniczyć w nie mniej niż 50% zajęć, dozwolone są trzy nieobecności nieusprawiedliwione. Nieobecności nieusprawiedliwione nie muszą być wykorzystane, a w przypadku dużej liczby nieobecności usprawiedliwionych, ich wykorzystywanie nie jest wskazane.

2. Prezentacje ustne / Jedna prezentacja ustna z użyciem multimediów:

– zapowiedziana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem

Nieobecność na prezentacji oznacza konieczność przygotowania dodatkowej pracy do prezentacji:

a) dodatkowy tekst, ćwiczenia na platformie e-learningowej moodle.amuz.edu.pl, dłuższa prezentacja etc.

– ustalane indywidualnie, w zależności od prezentacji

b) dodatkowe przygotowania nie dotyczą osób, których nieobecność spowodowana była działalnością akademicką lub chorobą (zwolnienie lekarskie) pod warunkiem, że zaliczą prezentację na dyżurze lektora w ciągu kolejnych dwóch tygodni

– podczas prezentacji student może mieć ze sobą plan (wyłącznie w języku obcym), nie można mieć przed sobą tekstu całej prezentacji

– podczas prezentacji oceniane jest:

a) bogactwo słownictwa,

b) dobór słownictwa odpowiedni dla danego poziomu językowego.

3. Testy pisemne (raz w miesiącu):

– testy niezaliczone należy poprawić,

– testy z pozytywną oceną nie mogą być poprawiane.

– w przypadku nieobecności podczas testu student jest zobowiązany do zaliczenia go na dyżurze lektora lub w innym ustalonym terminie

 

Nieobecności:

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (ponad 3 dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), student jest zobowiązany, w zależności od ustaleń z lektorem, do wykonania dodatkowych ćwiczeń na platformie e-learningowej moodle.amuz.edu.pl lub do opracowania tekstu wskazanego przez lektora (długość tekstu – strona A4 za 1 nieobecność):

a) tekst w języku obcym realizowanym na zajęciach,
b) opracowanie słownictwa,
c) streszczenie tekstu z użyciem słownictwa pojawiającego się artykule,
d) umiejętność przeczytania i przetłumaczenia wskazanego fragmentu,
e) możliwość używania planu w języku obcym.

2. W przypadku usprawiedliwienia lekarskiego/projektów orkiestrowych/innych projektów uczelnianych, student powinien przystąpić do zaległego testu/prezentacji w ciągu 2 tygodni.

3. W przypadku nieterminowego przystąpienia do testu/prezentacji student zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ćwiczeń związanych ze słownictwem muzycznym.

 

Dodatkowe punkty do zdobycia:

Każdy student może przygotować dodatkową pracę, która pozwoli na zdobycie punktów liczonych do oceny semestralnej:

1 pkt = 2 strony tekstu A4 (czcionka 11, pojedyncze spacje) wybrane samodzielnie przez studenta i zatwierdzone przez lektora:

a) tekst w języku obcym realizowanym na zajęciach,

b) opracowanie słownictwa z artykułu (lista przetłumaczonego słownictwa lub słówka przetłumaczone w tekście),

c) umiejętność przeczytania i przetłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu,

d) ustne kilkuminutowe streszczenie tekstu w języku obcym z użyciem słownictwa i struktur występujących w artykule – bez notatek

– zdobyte punkty są doliczane do średniej oceny końcowej (np. test 1: 4/16 + test 2: 4/17 + test 3: 5/23 + prezentacja: 5/22 = średnia 19,5 → 5/20 + dodatkowe uzyskane punkty = ?)

– jeden student może zdobyć nie więcej niż trzy dodatkowe punkty

– przedstawienie dodatkowych prac musi mieć miejsce nie później niż 22 grudnia w semestrze zimowym i 12 maja w semestrze letnim

– teksty zaliczane za nieobecności nie mogą być częścią zaliczenia do zdobycia dodatkowych punktów.

 

Skip to content