Aktualności

Publikacje

Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych z dnia 27 maja 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć
na uczelniach artystycznych z dnia 27 maja 2020

Wdrożenie poniższych zasad w istotny sposób powinno ograniczyć ryzyko zakażenia podczas prowadzenia zajęć.

Osoby biorące udział w zajęciach

 1. W zajęciach uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne.
 3. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Zasadna  jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie zaleca się  pożyczania przedmiotów innych uczestników zajęć.
 4. Spożywanie posiłków dozwolone jest w przerwie między zajęciami.
 5. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

Zasady ochrony indywidualnej

 1. Czekając na wejście na zajęcia uczestnicy zajęć powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica, chusta).
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia, a także inne osoby uczestniczące w zajęciach, także powinni mieć zakryte usta i nos.
 5. Przed wejściem do sali, gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.
 6. Preparat do dezynfekcji lub rękawiczki powinna zapewnić Uczelnia – to nie wymóg sanitarny tylko organizacyjny.

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami

 1. Przed zajęciami ich uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz numerami i potwierdzić zapoznanie się w stosownym oświadczeniu telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służb medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590). Materiały dostępne są na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/.
 2. Przed wejściem do pomieszczeń dydaktycznych należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na zajęcia. Zaleca się udostępnienie instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej dwumetrowy odstęp w każdym kierunku.
 4. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami nie jest możliwe ze względu na ich liczbę, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić salę odpowiednio większą.
 5. W przypadku zajęć w pracowniach zajęć praktycznych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami lub zmniejszyć liczebność grupy lub oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksi.
 6. Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników zajęć powinny być w miarę możliwości otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub innych drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane
 7. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.

W zakresie dotyczącym systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy stosować się do Zaleceń NIZP-PZH.

 1. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 4. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed każdymi zajęciami i po nich, nawet jeśli odbywają się bezpośrednio po sobie.
 5. Należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu przed wejściem na zajęcia i po wyjściu z nich.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta produktu przeznaczonego do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 7. W budynku lub w jego bezpośrednim otoczeniu, w którym realizowane są zajęcia, należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie/miejsce  (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jeżeli to możliwe, należy wyznaczyć i przygotować przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

 1. Osoby prowadzące zajęcia powinny być poinstruowane odnośnie do zasad dotyczących bezpieczeństwa biologicznego podczas realizacji zajęć.
 2. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed zajęciami, w ich trakcie i po. W tym celu można np. z wyprzedzeniem czasowym przekazać uczestnikom zasady bezpieczeństwa i oczekiwanych zachowań, zorganizować wejście na zajęcia w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe), poinstruować, aby ewentualnymi spostrzeżeniami po zajęciach ich uczestnicy dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia takiej osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe (informując o podejrzeniu choroby zakaźnej), celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) uczestnik zajęć powinien udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym, czy zapewnionym przez Uczelnię), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:
 5. członkowie społeczności akademickiej uczelni powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy/na zajęcia. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 6. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,
 7. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy taką osobę niezwłocznie odsunąć od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 8. obszar, w którym poruszała się osoba, u której podejrzewa się zakażenie, należy niezwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty etc.),
 9. należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 10. rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Odnośnie kwestii dotyczącej warunków/możliwości przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę, że do zakażenia może dojść w każdym miejscu i w każdym czasie, w tym w trakcie pobytu studentów w akademiku i społeczności, w której studiują, a także uwzględniając okres wylęgania koronawirusa (1-14 dni), nie rekomenduje się rutynowego przeprowadzania badań przed powrotem do zajęć.

Opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego