Komunikaty

Publikacje

Wyjątkowe porozumienie wszystkich publicznych uczelni poznańskich: PoMost

PoMost — strona projektu

 

12 października 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podpisano porozumienie wszystkich publicznych uczelni poznańskich ws. projektu PoMost.

 

Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, który stwarza możliwości rozwoju i poszerzania horyzontów, umożliwiając realizację wybranego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych) na innej uczelni w Poznaniu. Przykładowo, student zarządzania może zrealizować interesujący go wykład — np. z literatury — na innej uczelni. Wymiana taka jest możliwa dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, pierwszego semestru na studiach II stopnia, a także dla cudzoziemców.

Zgłaszanie studentów do realizacji przedmiotu w danym roku akademickim następuje bezpośrednio między uczelniami, w terminie minimum 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru w uczelni przyjmującej (wzór podania określa Załącznik nr 2).

Szczegóły programu dostępne są na każdej uczelni będącej sygnatariuszem porozumienia, tj. Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

PoMost umożliwia wyjątkową współpracę i integrację poznańskich uczelni.

 

Wyjątki z Porozumienia w sprawie projektu PoMost:

[…]
§4
Wybór przedmiotu zbieżnego z programem studiów:
1. Student porównuje program studiów realizowany w uczelni macierzystej z programem studiów w uczelni przyjmującej i proponuje przedmiot, który chciałby realizować, wskazując uczelnię przyjmującą, kierunek studiów w uczelni przyjmującej i numer semestru (załącznik nr 2). Programy studiów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www uczelni.
2. Możliwość i warunki realizacji przedmiotu w uczelni przyjmującej muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez dziekana (dyrektora studiów) uczelni macierzystej i dziekana (dyrektora studiów) uczelni przyjmującej.
3. Dopuszcza się możliwość weryfikacji studenta pod względem wymagań wstępnych istotnych dla przedmiotu przez dziekana (dyrektora studiów) przyjmującego do Programu.

§5
Wybór przedmiotu nadprogramowego:
1. Student może wybrać dowolny przedmiot (poza językiem obcym i wychowaniem fizycznym) z programu studiów dowolnego kierunku w uczelni przyjmującej, który chciałby zrealizować (Załącznik nr 2).
2. Sposób uzgodnienia realizacji tego przedmiotu przebiega tak, jak opisano w § 4 ust. 2 i 3.

§6
Zaliczenie przedmiotu:
1. Zaliczenie przedmiotu w uczelni przyjmującej następuje wg zasad obowiązujących w tej uczelni.
2. Zaliczenia przedmiotu w uczelni macierzystej dokonuje dziekan (dyrektor studiów) na podstawie wykazu otrzymanego od uczelni przyjmującej (załącznik nr 3).
3. Decyzją dziekana (dyrektora studiów) uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotu mogą zostać uwzględnione w uczelni macierzystej w jednej z poniższych form:
1) na zasadzie uznania efektów uczenia się dla przedmiotu ujętego w programie studiów w uczelni macierzystej;
2) na zasadzie dodatkowego osiągnięcia, ujętego w suplemencie do dyplomu.
4. Decyzję o zasadzie zaliczenia, o której mowa w ust. 3, dziekan (dyrektor studiów) podejmuje przed rozpoczęciem przez studenta realizacji przedmiotu w uczelni przyjmującej (załącznik nr 2).

§7
Postanowienia końcowe:
1. W czasie realizacji przedmiotu w uczelni przyjmującej student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu studiów obowiązującego w tej uczelni.
2. Brak możliwości pogodzenia realizacji programu studiów w uczelni macierzystej z uczestniczeniem w zajęciach przedmiotu wybranego w uczelni przyjmującej jest jednoznaczny z rezygnacją studenta z udziału w Programie.
[…]

 

Rektorzy uczelni poznańskich podpisują porozumienie o współpracy PoMost