POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

Według obowiązujących efektów kształcenia, absolwent studiów I stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2. Poziom B2 jest zdefiniowany w Europejskim opisie kształcenia językowego i jest to poziom samodzielności językowej. Absolwent studiów II stopnia powinien znać język obcy na poziomie B2+ oraz posługiwać się językiem specjalistycznym.

Lektorat zaczynający się na poziomie B1 kończy się na poziomie B2.

 

Na studiach stacjonarnych I stopnia zajęcia odbywają się w grupach o następujących poziomach:

język angielski:

  • średnio zaawansowany (B1)
  • ponad średnio zaawansowany (B2)
  • zaawansowany (C1)

język niemiecki:

  • średnio zaawansowany (B1)
  • ponad średnio zaawansowany (B2)
  • zaawansowany (C1)

język włoski:

  • jedna grupa – jeden poziom nauczanego języka

język polski dla studentów z Chin:

  • jedna grupa – jeden poziom nauczanego języka

 

Na studiach stacjonarnych II stopnia zajęcia języka obcego odbywają się na poziomie B2+.

 


Opis umiejętności językowych według Rady Europy:

A1 (poziom podstawowy 1) – potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca pracy, wykształcenia czy zamieszkania – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

A2 (poziom podstawowy 2) – potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np. dane o sytuacji osobistej, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

B1 (poziom średnio zaawansowany 1) – potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B2 (poziom ponad średnio zaawansowany 2) – potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

C1 (poziom zaawansowany 1) – dla osób potrafiących płynnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące złożonych problemów oraz rozumiejących trudne teksty z różnych dziedzin.

 

Skip to content