Instytut Edukacji Artystycznej

Publikacje

O Nas

Dyrektor
Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak

Zastępca dyrektora
Instytutu Edukacji Artystycznej
as. mgr Agnieszka Chwastek

 

Historia Instytutu

Instytut Edukacji Artystycznej powstał w 2019 roku wskutek restrukturyzacji poznańskiej uczelni w myśl założeń Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Działając w strukturze Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, jest kontynuatorem tradycji Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Tradycje te sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy to w ówczesnej Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej funkcjonowały trzyletnie kursy przygotowawcze na nauczycieli muzyki i śpiewu w szkołach średnich. Od roku 1935 przyjęto w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu strukturę wydziałową. Kształcenie nauczycieli muzyki dla szkół powszechnych, średnich ogólnokształcących i zawodowych odbywało się na Wydziale VI. Po wojnie, w ramach nowej organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, kształcenie nauczycieli odbywało się w ramach Wydziału IV – nauczycielskiego. Wydział od roku 1951/1952 zmienił nazwę na Nauczycielsko-Instruktorski, w roku 1954 został przemianowany na Wydział Pedagogiki Muzycznej i Dyrygentury Zespołami Wokalno-Instrumentalnymi.

Działalność Wydziału IV była zawsze silnie powiązana z założeniami aktualnej polityki kulturalno-oświatowej państwa. W 1960 roku wydział zmienia nazwę na Wydział Pedagogiczny. Od roku 1964, w związku z wprowadzeniem w szkołach ogólnokształcących przedmiotu wychowanie muzyczne, wydział przyjął nazwę: Wydział Wychowania Muzycznego. Nie sposób nie wspomnieć tu postaci prof. Edmunda Maćkowiaka – dyrygenta chóralnego, kompozytora, pedagoga, działacza śpiewaczego, świetnego organizatora, rektora (1967-1971), dziekana Wydziału IV (1950-1960, 1967-1971), założyciela i kierownika Katedry Problematyki Wychowania Muzycznego (1961-1971). Zaprojektowana przez niego Katedra stała się wiodącą w kraju. Prof. Maćkowiak był autorem licznych artykułów o rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego, kształceniu kadry dyrygentów dla tego ruchu i upowszechnianiu muzyki, recenzentem wielu programów wychowania muzycznego dla Ministerstwa Oświaty, autorem nowych programów dla wyższych studiów nauczycielskich.

Przez kolejne dekady Wydział IV przechodził zmiany nazw jednostki oraz struktury organizacyjnej: w latach 1991-1997 nosił nazwę Wydział Wychowania Muzycznego i Rytmiki; w latach 1997-2001 – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki; od roku 2002 do 2018 – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej (z powstałym w roku 1998 Zakładem Muzyki Kościelnej).

Instytut prowadzi studia stacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia, w specjalnościach:

 • edukacja muzyczna (I st.)
 • projekty artystyczne w edukacji muzycznej (II st.)
 • muzyka kościelna (I i II st.)
 • prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych (I i II st.)

edukacja muzyczna:

 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w podstawowym szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w szkolnictwie muzycznym I stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • daje umiejętności do prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych

projekty artystyczne w edukacji muzycznej:

 • przygotowuje do kreowania i zarządzania autorskimi projektami edukacyjno-artystycznymi
 • daje umiejętności do prowadzenia zespołów muzycznych (wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych) w instytucjach publicznych i firmach prywatnych prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną
 • przygotowuje do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury, zajmujących się organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury w społeczeństwie
 • przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym ponadpodstawowym oraz w szkolnictwie muzycznym II stopnia zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • absolwentom studiów I stopnia innych kierunków niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w ogólnokształcącym i artystycznym szkolnictwie podstawowym zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

muzyka kościelna:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie gry na organach i gry liturgicznej
 • przygotowuje do prowadzenia amatorskich, kościelnych i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno‑instrumentalnych i instrumentalnych
 • przygotowuje do działalności w kościołach, instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych:

 • umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • przygotowuje do działalności związanej z organizacją wydarzeń artystycznych: konkursów, festiwali i innych projektów kulturalnych,
 • przygotowuje do działalności artystycznej w instytucjach kultury i w mediach oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych,
 • daje możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W ramach Instytutu działają: Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Muzyki Kościelnej, Zakład Emisji Głosu. Misją Instytutu jest kształcenie muzyka artysty i nauczyciela, który będzie prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną we wszystkich obszarach kultury muzycznej, zarówno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym, popularyzując tym samym muzykę i wszelkie formy kultury muzycznej w szerokich kręgach społeczeństwa. Misja ta realizowana jest poprzez:

 • wszechstronne kształcenie i rozwijanie uzdolnień i talentów muzycznych
 • uczenie rzemiosła muzycznego w relacjach mistrz – uczeń
 • pokazywanie dróg dochodzenia do piękna
 • stałe ukazywanie teraźniejszości poprzez kontekst historyczny w myśl dewizy „nie ma teraźniejszości bez przeszłości”
 • wychowywanie do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury.

Instytut prowadzi badania naukowe oraz poprzez jednostki merytoryczne jest organizatorem lub współorganizatorem:

 • Międzynarodowych Konferencji z cyklu „Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej”
 • Międzynarodowych Sympozjów Naukowych z cyklu „Convenium Musicae Sacrae dedicatum”
 • Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „(Od)Dajmy dzieciom głos”
 • Wielkopolskich Konkursów Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
 • koncertów, kursów i warsztatów.

 

Kontakt:

dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej
dr hab. Paweł Łuczak: pluczak@amuz.edu.pl

zastępca dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej
as. mgr Agnieszka Chwastek: achwastek@amuz.edu.pl

Sekretariat Instytutów:
Dyrygentury,
Kompozycji i Teorii Muzyki,
Edukacji Artystycznej, pok. 114

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 932

mgr Jagoda Anna Musiał
e-mail: jmusial@amuz.edu.pl

mgr Zofia Zwierzchowska
e-mail: zzwierzchowska@amuz.edu.pl


Projekty Instytutu Edukacji Artystycznej:

 


 

Projekt edukacyjny Uratujmy Pięcioliniogród został przeprowadzony 18.01.2023 r. w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, w ramach zajęć Projekty twórcze w edukacji muzycznej. Studenci zaprosili na to wydarzenie uczniów z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Luboniu.

Przygotowanie projektu:
Maiya Arutsiunova, Agata Buraczewska, Adrianna Dirska, Iza Dziczek, Małgorzata Gabryszewska, Eurydyka Jaszyk, Marika Kaczkowska, Aleksandra Karwowska, Justyna Kniaź, Aleksandra Kszczot, Zuzanna Ogorzelec, Marta Osak, Barbara Pliszka, Hanna Polaszek, Olga Polowczyk, Tang Qiulin, Zuzanna Regulska, Agnieszka Szarafińska, Arleta Świątek, Hanna Targowska, Urszula Zamorska, Olga Wieliczko

Kierownik projektu: Bartłomiej Karwański
Opieka merytoryczna: Katedra Edukacji Muzycznej
Montaż filmu: Maiya Arutsiunova, Marta Osak